Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przechowywanie słupów na działce

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-11

Na działce rolnej, którą dzierżawię. zostały złożone słupy do linii energetycznej. Zostałem zapewniony, że słupy będą leżały co najwyżej trzy dni, minął już ponad miesiąc, a słupy nadal leżą na działce, którą dzierżawie. Ze względu na taki stan nie mogę dokonać zasiewu zboża na tej działce. Co mam robić w takiej sytuacji? Czy mogę domagać się jakiegoś odszkodowania?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Jak rozumiem stan faktyczny, to Pan zgodził się na chwile przechowanie słupów na dzierżawionej działce, zawierając w tym przedmiocie umowę ustną, którą zakwalifikowałabym jako umowę użyczenia. Zgodnie z treścią art. 710 Kodeksu cywilnego „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Umowa miała obowiązywać przez okres 3 dni, tj. po tym czasie firma korzystająca z nieruchomości winna rzeczy z jej terenu zabrać, ale tego nie zrobiła.

Tylko na marginesie wspomnę, że zgodnie z kolei z treścią art. 698 § 1 „bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać”. Jeśli zatem takiej zgody nie ma udzielonej już w samej umowie bądź potem, to teoretycznie wydzierżawiający miałby możliwość wypowiedzenia Panu umowy dzierżawy. Aczkolwiek, jak wspomniałam, nie jest to uwaga istotna, a jedynie poczyniona przy okazji.

Wracając do Pana pytania, w przypadku tej umowy, podobnie jak każdej innej, jeżeli Pana kontrahent jej nie wykonał, to powinien naprawić wynikłą z tego szkodę. Podstawę takiej odpowiedzialności stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego stanowiący, że „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Celem jednak dochodzenia odszkodowania będzie Pan musiał udowodnić szkodę, jej wartość oraz związek przyczynowo-skutkowy, a więc trzeba będzie wykazać, że pozostawione słupy spowodowały utratę plonów o określonej wartości, co może być jednak nie najłatwiejsze.

Dlatego prostszym w Pana sytuacji byłoby dochodzenie wynagrodzenia za tzw. bezumowne korzystnie z nieruchomości (oczywiście ono nie obejmie utraty plonów), a tylko będzie rekompensować w pewnym sensie zajęcie nieruchomości. Podstawę takiego roszczenia stanowi art. 224 i 225 Kodeksu cywilnego. Art. 224 stanowi:

„§ 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.

§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się

o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył”.

Zaś art. 225 stanowi, że „obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego”.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2012 roku, sygn. akt I CSK 641/11 wskazał, że „wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 224 § 2 k.c., powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku, a więc winny to być stawki stosowane w Pana miejscowości czy innych ościennych”.

Powinien Pan jednak w pierwszej kolejności wysłać do firmy wezwanie do usunięcia słupów z dzierżawionej przez Pana nieruchomości, do zapłaty Panu wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości po terminie 3-dniowym oraz ewentualnie do zapłaty odszkodowania.

Być może tego rodzaju wezwanie szybko zmotywuje firmę do usunięcia słupów i wypłaty rekompensaty finansowej dla Pana za powstałe niedogodności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »