Kategoria: Przedawnienie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie odsetek za zwłokę w zapłacie faktur

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-03

Mam pytanie dotyczące przedawnienia się odsetek za zwłokę w zapłacie za faktury za towar. Na początku 2013 roku kontrahent wystawił mi notę odsetkową dotyczącą faktur zapłaconych z opóźnieniem (ostatnia faktura została zapłacona w grudniu 2012) obejmujących faktury wystawione przez cały rok 2012. W lutym 2013 r. wpłaciłem na poczet tej noty część kwoty. Czy i kiedy może się przedawnić reszta kwoty z tej noty?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego podstawowym terminem przedawnienia jest termin 10-letni. Od powyższego terminu istnieje szereg wyjątków. Wyjątki te zostały określone już w art. 118 Kodeksu cywilnego, jak również w szeregu przepisów szczególnych. Tak więc zasadą jest, iż roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w okresie 10 lat, chyba że przepisy prawa ustalają odmienny termin przedawnienia danego roszczenia majątkowego

W zakresie umowy sprzedaży przewidziane zostały jeszcze krótsze terminy dla roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie przedsiębiorstwa sprzedawcy.

Przepisy szczególne regulują natomiast cały szereg terminów przedawnienia. Tytułem przykładu wskazać można następujące przepisy:

  • art. 554 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch;
  • art. 646, zgodnie z którym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane;
  • art. 677, zgodnie z którym roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy, czy też
  • art. 719, zgodnie z którym roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Roszczenia z umowy sprzedaży przysługują sprzedawcy w bardzo wielu wypadkach (praktycznie we wszystkich sytuacjach, gdy sprzedaż została dokonana w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez sprzedawcę, chociażby np. podstawowa działalność sprzedawcy polegała na wytwarzaniu rzeczy, a nie ich sprzedaży – wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 lipca 1995 r., sygn. akt I ACr 46/95; OSA 1996 nr 10, poz. 53), zatem roszczenia sprzedawcy będą podlegały dwuletniemu przedawnieniu niezależnie od formy organizacyjnej tej sprzedaży, a zatem zarówno w sytuacji, gdy sprzedaż następować będzie za pośrednictwem sklepu lub innego zorganizowanego punktu sprzedaży, jak również prosto z magazynu (zobacz: uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 29 lutego 1996 r., sygn. akt III CZP 13/96; OSNC 1996 nr 5, poz. 71).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tak więc trzyletni termin przedawnienia roszczeń obowiązuje wobec wszelkich należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej, a więc z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji oraz z tytułu niezapłaconej, bądź niezwróconej zaliczki i przedpłaty. Ten sam okres przedawnienia roszczeń ustalony jest również dla należności z tytułu weksli, przy czym obowiązuje on jedynie wystawcę weksla własnego, gdyż dla indosenta ustawodawca określił zaledwie roczny termin przedawnienia.

Dwuletni okres przedawnienia roszczeń przewidziany jest dla przedsiębiorcy z tytułu powstałej sprzedaży, a więc z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę czy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie faktury. Podobnie jest w przypadku roszczeń z tytułu umowy o dzieło, tu również przedawnienie następuje w terminie 2 lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło oddanie dzieła lub w którym powinno oddanie działa nastąpić.

Zasadniczo częściowa wpłata jest bowiem traktowana jako uznanie roszczenia przez dłużnika. Uznanie roszczenia wywołuje skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 2 K.c.). Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 124 § 1 K.c.).

Ale na początku tego roku minęły już dwa lata, więc może Pan skutecznie uchylić się od zapłaty, powołując się na termin przedawnienia. Oczywiście o ile w międzyczasie nie nastąpiło przerwanie przedawnienia, czyli:

  1. uznanie długu lub
  2. skierowanie sprawy do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »