Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie odsetek ustawowych

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-03-29

Fakty są następujące. Wyrok sądu: 2003 r., egzekucja komornicza: początek 2004 r., jej umorzenie: 2011 r. (wierzyciel zmarł), wznowienie egzekucji przez spadkobiercę: maj 2015 r. Czy odsetki od należności głównej są liczone nieprzerwanie, czy za ostatnie 3 lata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawę przedawnienia odsetek stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu reguluje art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

Odsetki niewątpliwe są świadczeniem okresowym. Nadto – z punktu widzenia wyżej cytowanego przepisu – należy rozróżnić odsetki zasądzone od dnia wymagalności do dnia wydania wyroku oraz odsetki zasądzone po tej dacie do dnia ich zapłaty.

Trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe, o którym mowa w art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, dotyczy tylko odsetek zasądzonych na przyszłość, czyli odsetek naliczanych od dnia następującego po dniu wydania wyroku do dnia zapłaty. Natomiast odsetki wymagalne do dnia wydania wyroku, podobnie jak zasądzone roszczenie główne, przedawniają się z upływem 10 lat.

Tym samym roszczenie o odsetki należne po dacie wydania wyroku rzeczywiście przedawnia się w terminie trzyletnim, jednak musi Pani ustalić, czy wierzyciel nie przerwał biegu przedawnienia roszczenia.

Zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (czyli od początku).

W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Przyjmuje się, iż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia. W tym ostatnim wypadku bieg terminu przedawnienia biegnie od początku dopiero po prawomocnym ukończeniu postępowania. Stąd aby nie narazić się na zarzut przedawnienia roszczenia co do kwoty odsetek należnych po dniu wydania wyroku, wierzyciele często pilnują, aby ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji został złożony w terminie trzech lat od zakończenia poprzedniego postępowania egzekucyjnego.

Odnosząc powyższe do informacji podanych w treści pytania, należy ustalić, kiedy uprawomocniło się postanowienie o umorzeniu poprzedniego postępowania egzekucyjnego. Jeśli aktualny wniosek o wszczęcie egzekucji został złożony po upływie 3 lat, to istnieje prawdopodobieństwo, iż roszczenie o odsetki starsze niż 3 lata wstecz od złożenia wniosku egzekucyjnego przedawniło się.

Proszę pamiętać, iż zarzutu przedawnienia sąd ani komornik nie uwzględnia z urzędu, lecz dopiero na wyraźny zarzut dłużnika, który winien wszcząć postępowanie przeciwegzekucyjne o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności co do odsetek przedawnionych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie opłaty za studia

W 2009 r. zacząłem studia zaoczne; przerwałem je w tym samym roku lub na początku 2010. Kilka dni temu dostałem wezwanie do zapłaty czesnego...

Dług w hurtowni

Kiedy przepada dług w hurtowni? W 2010 roku miałam bar i mam niespłacone faktury. Baru już nie mam 3 lata i teraz hurtownia się odezwała...

Przedawnienie długów bankowych

7 lat temu wzięłam kredyt z banku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety po krótkim okresie od tego wydarzenia straciłam zlecenia...

Czy należy wystosować pismo do uczelni?

W 2010 przez 1 semestr studiowałam na prywatnej uczelni wyższej. Uczelnia skreśliła mnie z listy studentów. W tym roku otrzymałam wezwanie do...

Długość klauzuli wykonalności

Kilkanaście lat temu wpadłem w pułapkę kredytową. Od 10 lat mam zajęcia komornicze. Czy przedawnienie następuje po 10 latach? Jaka jest długość...

Co muszę zrobić, żeby dług się nie przedawnił?

W tym roku upływa 10 lat od wydania wyroku z klauzula wykonalności. Wyrok dotyczy długu w wysokości 20 000. W wyroku nie ma zasądzonych odsetek....

Czy przedawnienie liczy się od umorzenia?

W 2003 r. wzięłam kredyt. Po roku moja sytuacja się pogorszyła. Później więc dług trafił do komornika, a ten w 2013 r. sprawę umorzył. Czy...

Przedawnienie odsetek za zwłokę w zapłacie faktur

Mam pytanie dotyczące przedawnienia się odsetek za zwłokę w zapłacie za faktury za towar. Na początku 2013 roku kontrahent wystawił mi notę odsetkową...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »