Kategoria: Przedawnienie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie opłaty za studia

Marek Gola • Opublikowane: 2016-02-25

W 2009 r. zacząłem studia zaoczne; przerwałem je w tym samym roku lub na początku 2010. Kilka dni temu dostałem wezwanie do zapłaty czesnego i ogromnych odsetek. Czy taka sprawa ulega przedawnieniu? W jakim terminie?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

W pierwsze kolejności zauważyć należy, iż ogólne terminy przedawnienia wierzytelności są różne. Ustawodawca wprowadził do Kodeksu cywilnego terminy dwu-, trzy- i dziesięcioletnie.

W odniesieniu do wierzytelności wynikających z tzw. czesnego praktyka i orzecznictwo nie są jednolite. Część przedstawicieli praktyki wskazuje bowiem, iż przedawnienie tego rodzaju roszczeń następuje po upływie dwóch lat, powołując się przy tym na przepis art. 751 K.c. w zw. z art. 750 K.c.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Wyraźnie wskazać należy na treść art. 751 K.c., zgodnie z którym „z upływem lat dwóch przedawniają się:

1)  roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;

2)  roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak podnosi się w literaturze „oznacza to więc, że także roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą się przedawniać w okresie dwu-, a nie trzyletnim (art. 118 infine), jeżeli są roszczeniami wymienionymi w art. 751. Wskazał na to Sąd Najwyższy w uchwale z 21 października 1994 r., III CZP 136/94 (OSNC 1995, nr 2, poz. 38), według której: »Przepisem szczególnym, o którym mowa w art. 118 k.c., jest – w stosunku do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – każdy przepis ustawy przewidujący krótszy niż trzyletni termin przedawnienia«. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że sztywny podział na roszczenia związane oraz niezwiązane z działalnością gospodarczą nie istnieje, a zastosowanie tego kryterium zależy od okoliczności konkretnego przypadku” (S. Dmowski i in., Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II, Warszawa 2007).

Ostatnimi czasy można jednak zaobserwować praktykę, która wskazuje zarówno na 10-letni termin przedawnienia, jak i 2-letni termin przedawnienia tego rodzaju roszczeń.

Celem przykładu – Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 3 marca 2014 r., sygn. akt III ca 32/13, wskazał, iż przedawnienie następuje z upływem dwóch lat. Pozwolę sobie przytoczyć fragment uzasadnienia tego wyroku:

„Wbrew zapatrywaniom skarżącej, Sąd Rejonowy prawidłowo przyjął, że w przedmiotowej sprawie, zgodnie z dyspozycją art. 750 k.c., znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu. W ocenie Sądu Okręgowego, apelująca nie ma racji czyniąc wywody, co do charakteru prawnego umowy zawartej przez pozwaną z wyższą uczelnią. Do zawartej pomiędzy pozwaną a poprzednikiem prawnym powódki umowy zastosowanie ma poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.). Przepisy tej ustawy w ogóle nie przewidywały uregulowań dotyczących umowy łączącej uczelnię i studenta. Ustawa z 1990 roku nie zawierała nawet uregulowania analogicznego do zawartego w art. 160 ust. 3 ustawy obowiązującej obecnie. Unormowania takiego nie można także odnaleźć w przywołanym przez skarżącą art. 4a przedmiotowej ustawy ani w wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku (Dz.U.2002.116.1004) jak i w pozostałych wymienionych przez skarżącą przepisach poprzednio obowiązującej ustawy jak i rozporządzenia Rady ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. 1991.84.380)”.

Jednocześnie dla wskazania rozbieżności przywołać należy wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II Ca 146/14, który przyjął do przedawnienia termin 10-letni. Jak podkreśla się w uzasadnieniu wyroku:

„Z akt sprawy wynika, iż pozwany był studentem uczelni będącej poprzednikiem prawnym powoda. Przewidywała to umowa oraz akty wewnętrzne obowiązujące w uczelni, a które złożone zostały do akt sprawy. Zagwarantowanie pozwanemu uzyskania kwalifikacji I lub II stopnia odpowiedniego tytułu wskazuje, że umowa zawierana z absolwentem szkoły średniej była umową o świadczenie usług edukacyjnych, o których mowa w przepisach szczególnych tj. ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. poz. 572 z 2012 r. – tekst jednolity z późn. zmian.). Ustawa ta w całości definiuje stosunek obligatoryjny łączący uczelnię i studenta. Z tych względów brak jest podstaw do poszukiwania charakterystyki takiego stosunku prawnego w przepisach kodeksu cywilnego, w tym także w treści art. 750 kc”.

Z powyższego wynika, iż nie ma w orzecznictwie jednolitego podejścia do tego rodzaju wierzytelności. Nie sposób zatem udzielić Panu wiążącej opinii, albowiem sytuacja prawna, przy braku uregulowań legislacyjnych zawiera luki, które przez każdy niemal sąd są interpretowane inaczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »