Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie liczby osób w klasie w prywatnej szkole - czy umowa jest ważna?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-29

Potrzebuję porady na temat umowy o świadczenie usług z prywatną szkołą podstawową. W jednym z punktów umowy szkoła zobowiązuje się, że liczba dzieci w jednej klasie nie przekroczy 18 osób, co jest zgodne z zapisami statutu szkoły. W chwili obecnej ze względu na rezygnację w jednej z dwóch klas na tym samym poziomie nauczania kilku osób proponuje się nam (rodzicom) połączenie klas. Wówczas liczba uczniów przekroczy 18 osób. Czy w takim przypadku umowa jest nieważna? Czy obowiązują nas pozostałe zapisy do jakich my (rodzice) jesteśmy zobowiązani (np. opłata czesnego co miesiąc)?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż co do zasady nie jest możliwe jednostronne zmienianie treści umowy przez samą szkołę. Szkoła proponując połączenie klas, tak naprawdę proponuje zmianę treści umowy, na którą nie muszą wyrazić Państwo zgody, o ile taka możliwość nie została przewidziana w umowie. Natomiast w związku z tym, iż liczebność klas przewidziana została także w statucie szkoły, to wątpię, żeby sama umowa przewidywała możliwość jej zwiększenia.

Jeśli mimo wszystko szkoła zwiększyłaby liczebność klasy bez Państwa zgody (lub bez odpowiedniego zapisu umownego), to doszłoby do naruszenia umowy przez szkołę. W takiej sytuacji, w związku z tym, iż do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, możliwe będzie wypowiedzenie przez Państwa umowy w oparciu o art. 746 Kodeksu cywilnego:

„Art. 746. § 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.”

Jak wynika z cytowanego przepisu, możliwe jest wypowiedzenie umowy w każdym czasie, przy czym konieczna jest zapłata za wykonane do tego momentu czynności. Co więcej, nie jest możliwe zrzeczenie się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, a za taki powód niewątpliwie uznać będzie można niewywiązanie się z umowy przez jedną ze stron.

Należy mieć jednak na względzie, iż umowa może przewidywać kary umowne za przedwczesne jej wypowiedzenie przez jedną ze stron. Przy czym powinny również istnieć wyjątki od możliwości naliczenia kary umownej, np. w sytuacji niewywiązania się przez jedną ze stron umowy z jej postanowień.

Poza wypowiedzeniem umowy możliwe będzie również wezwanie drugiej strony do przestrzegania jej postanowień. Wezwanie takie może być przesłane także drugiej stronie, pod groźbą odstąpienia od umowy, w sytuacji jej nierespektowania przez szkołę.

Należy jednakże jednoznacznie podkreślić, iż samo niewywiązanie się z pewnych postanowień umowy, nie wywołuje automatycznie skutku w postaci zerwania umowy, czy też jej nieważności. Do czasu wypowiedzenia umowy konieczne jest także uiszczanie czesnego. Nie oznacza to jednak, iż w razie naruszenia postanowień umownych nie mogą wyciągnąć Państwo wobec szkoły innych skutków, aniżeli wypowiedzenie umowy. Otóż, w takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, na zasadach ogólnych, tj. w oparciu o art. 471 Kodeksu cywilnego:

„Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Szkodą, o której mowa w omawianym przepisie może być np. różnica w czesnym pomiędzy szkołami z ograniczoną liczbą uczniów, a szkołami o innych standardach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »