Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Publiczne obelgi szwagra, co robić?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-09-01

Od lat mój szwagier mnie krytykuje, obraża i poniża, tak w formie pisemnej, jak i bezpośrednio przed kimś. Przy tym potrafi manipulować ludźmi i zawsze się jakoś „wybieli”. Parę dni temu w formie wiadomości tekstowej na Facebooku po raz kolejny obrażał mnie i moją rodzinę. Nerwy puściły mojemu partnerowi i pod wpisem szwagra na moim profilu napisał, że szmaty trzeba niszczyć i że posprząta to (…), żeby nie śmierdziało. Nie wymienił imienia i nazwiska, ale szwagier straszy nas teraz sądem. Uważa, że mu grożono. A jemu wolno ingerować w cudze życie?! Jemu wolno wystawiać posty, przez które ja czuję się źle?! Jestem wykończona psychicznie, nie mam życia, bo on ciągle wypowiada się gdzieś na mój temat, a teraz jeszcze straszy sądem. Proszę o poradę, co ja mogę zrobić, żeby dał nam spokój! Czy mogę sprawę skierować do sądu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

Z opisu wynika, że jest Pani znieważana i zniesławiana przez swojego szwagra i zastanawia się Pani nad założeniem mu sprawy karnej.

Zatem w pierwszej kolejności zasadnym jest rozróżnienie dwóch kwestii. Pierwsza to Pani znieważanie, a druga – Pani zniesławienie. Za każdym razem jednak możemy mówić o naruszeniu dóbr osobistych.

Wskazać należy na przepis art. 212 § 1 K.k., zgodnie z którym – kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Zachodzi pytanie, w jaki sposób miało dochodzić do Pani zniesławienia, jakimi słowami, kto był świadkiem takiego zachowania szwagra? Także, co istotne, czy świadkowie postrzegają zachowania szwagra w taki sam sposób co Pani? Wskazuje Pani bowiem, jakoby szwagier miał zdolności do manipulacji, a to z kolei powoduje, że zanim zdecyduje się Pani wnieść sprawę do sądu, powinna Pani dokonać rozeznania wśród świadków, czy ich ocena zachowania szwagra jest podobna do Pani.

Powyższe będzie miało istotne znaczenie dla jego ewentualnej odpowiedzi. Nie mogę bowiem, nie znając treści zdań wypowiadanych przez szwagra, wskazać, czy mogło dojść do popełnienia czynu zabronionego z art. 212 § 1 K.k.

Jak wynika z § 4 ww. przepisu, ściganie powyższego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego. Oskarżycielem prywatnym jest pokrzywdzony, który wnosi i popiera oskarżenie o przestępstwo ścigane w trybie prywatnoskargowym (art. 59 § 1 K.p.k.). Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł. W sytuacji wniesienia prywatnego aktu oskarżenia pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach, uprzednio ustalonych przez strony postępowania. Jeśli ugoda nie zostanie zawarta, sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.

Należy zatem zadać sobie pytanie, czy oskarżenia szwagra mają wpływ na postrzeganie Pani osoby w lokalnym społeczeństwie? Czy z tego powodu spotkały Panią jakieś nieprzyjemne reperkusje?

To ważne, gdyż ostatnimi czasy można zaobserwować, jakoby w ocenie sądu zniesławienie lub naruszenie dobrego imienia same w sobie nie miały tak istotnego znaczenia, co negatywne konsekwencje, które są z tym związane. Innymi słowy, jeżeli nawet dojdzie do zniesławienia lub naruszenia dóbr osobistych, ale pokrzywdzony nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji, nie mówi się wówczas o naruszeniu dóbr osobistych. Naruszono bowiem dobre imię, ale czy z tego powodu, ocena Pani osoby w lokalnym społeczeństwie zmalała? Czy dochodzą do Pani słuchy, jakoby zdarzenie to stało się plotką na mieście? Czy z tego powodu spotkały Panią jakiekolwiek negatywne konsekwencje?

Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do znieważenia. Zgodnie z art. 216 § 1 K.k. – kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Z czynem, o którym mowa w art. 216 K.k., mamy do czynienia wówczas, jeżeli mając na uwadze kryteria obiektywne, a nie Pani subiektywne odczucia, mamy do czynienia ze zniewagą. Przepis art. 216 K.k. nie wskazuje sposobów dopuszczenia się zniewagi. Mając to na uwadze, uznać należy, iż zniewagi można dopuścić się tylko przez działania, takie jak wypowiedź ustną lub pisemną, rysunek, gest. Sprawca czynu, o którym mowa w art. 216 K.k., działa umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Zasadne jest zatem wskazanie, jakie słowa były kierowane względem Pani, w jakich okolicznościach i kto je słyszał. Stanowisko takie wyraził m.in. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. akt SNO 26/12, w którego tezie wskazano, że „o tym, czy zachowanie miało charakter znieważający, decydują dominujące w społeczeństwie oceny i normy obyczajowe, a nie subiektywne przekonanie osoby rzekomo znieważonej.”

Pozwolę sobie ponadto wskazać na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt III KK 234/07, zgodnie z którym:

„Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za »znieważające« decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe. Określeniem znieważającym nie może być bowiem słowo »erotoman«, oznaczające w języku potocznym »człowieka o chorobliwie wzmożonej pobudliwości płciowej lub o nienormalnie spotęgowanym zainteresowaniu dziedziną stosunków płciowych«. Warto zauważyć, że określenie »erotoman«, którym poczuł się dotknięty oskarżyciel prywatny, zostało użyte w kontekście żartobliwym, a sam wpis, zamieszczony został w portalu internetowym »O.«, przeznaczonym do oceniania wykładowców wyższych uczelni przez studentów.”

Proszę zatem przeanalizować obelżywe słowa skierowane pod Pani adresem i zastanowić się nad wystąpieniem na drogę sądową przeciwko szwagrowi.

Dodam jeszcze, że według mnie zachowanie Pani partnera w żaden sposób nie wypełnia znamion czynu zabronionego i z tego powodu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »