Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Publikowanie zdjęć dziecka przez przedszkole pomimo braku zgody rodziców

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2016-02-25

W ankiecie dziecka nie wyraziłam zgody, a przedszkole mimo wszystko publikuje zdjęcia, publicznie, dla wszystkich (bez konieczności logowania do jakiegoś kącika rodziców). Czy mogą to robić, a jeśli nie – czy mam szansę na zadośćuczynienie za narażenie dziecka na ryzyko (pedofilia, porwanie)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady rozpowszechniania wizerunku zostały unormowane w Prawie autorskim, Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Na początek pozwolę sobie zacytować te przepisy.

Art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi:

„1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1)  osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2)  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny”.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

24. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

Ponadto art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych stanowi:

„Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1)  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

4)  jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą”.

A zatem roszczenia służące ochronie wizerunku można konstruować w oparciu zarówno o przepisy kodeksu cywilnego, jak i ustawy o prawie autorskie i prawach pokrewnych, ustawie o ochronie danych osobowych, jedne z nich nie eliminują drugich.

Zgodnie z ust. 2 art. 81 rozpowszechnianie wizerunku niepotrzebne jest zezwolenie, między innymi wtedy, gdy osoba, której wizerunek jest uwidoczniony stanowi jedynie fragment większej całości (np. krajobrazu, imprezy masowej). Przy czym należy podkreślić, że wyjątek ten rozumiany jest jako wyjątek w celach informacyjnych, a więc pokazania pewnego zdarzenia. Celem takim nie będzie natomiast reklama w Internecie.

Zadane przez Panią pytanie dotyczy zdjęcia dziecka w grupie innych dzieci. Zatem można by uznać, że stanowi fragment większej całości. Ale czy umieszczanie zdjęcia w Internecie ma cel informacyjny, czy, tak jak Pani napisała, cel marketingowy? Jeżeli cel marketingowy, wówczas przedszkole powinno mieć Pani zgodę. Jeżeli robi to bez zgody rodziców, narusza obowiązujące przepisy.

W załączeniu przesyłam wywiad z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Generalnym Inspektorem Danych Osobowych, który wypowiada się na temat ochrony prywatności dzieci w przedszkolu.

Również konsekwencje naruszenia prawa do wizerunku zostały uregulowane zarówno w Kodeksie cywilnym, jak i w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

I tak, na podstawie powyższych przepisów, w przypadku, gdy naruszenie prawa do wizerunku jest bezprawne, można żądać:

  1. zaniechania jego rozpowszechniania,
  2. dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia (może być ono realizowane nie tylko w sposób wyraźnie wymieniony w ustawie tzn. przez złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, lecz także w inny sposób określony przez sąd.

W przypadku, gdy naruszenie prawa do wizerunku jest nie tylko bezprawne, ale i zawinione, można domagać się również:

  1. zapłaty odszkodowania (odszkodowanie może być przyznane jeżeli uprawniony wykaże, że na skutek naruszenia prawa do wizerunku poniósł straty lub też nie uzyskał korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono; wysokość odszkodowania odpowiada wysokości poniesionej szkody (tj. sumy strat i utraconych korzyści),
  2. zapłaty zadośćuczynienia (przepisy nie precyzują, jak obliczyć wysokość zadośćuczynienia, stanowią one, że przyznana kwota pieniężna ma być odpowiednia, tzn. odpowiadająca wielkości doznanej krzywdy; z jednej strony należy uwzględnić to, że powinna ona stanowić dla pokrzywdzonego realną pomoc finansową, zdolną choć w pewnym stopniu zrekompensować ujemne przeżycia psychiczne, z drugiej zaś, że powinna być ona umiarkowana),
  3. można żądać też zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany przez uprawnionego cel społeczny.

Co ewentualnie sąd zasądzi i czy w ogóle, zależy od okoliczności danej sprawy i od oceny tej sytuacji przez sąd. Na początek jednak skierowałabym w tej sprawie pismo do przedszkola, powołując się na powyższe przepisy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Tajemnica korespondencji a dobra osobiste

Czy jeśli ujawnię korespondencję kierowaną do mnie, bez zgody nadawcy, w sądzie lub resortowym postępowaniu dyscyplinarnym jako dowód w sprawie, to...

Jak może bronić się nauczyciel przed oszczerstwami rodzica ucznia?

Jestem nauczycielką. Od roku mam problemy z rodzicem ucznia. Dziecko rzadko jest przygotowane do lekcji, a wszelkie uwagi są przez rodziców ignorowane....

Sprzęt do podsłuchu i namierzania założony w samochodzie

Tydzień temu odkryłam, że w samochodzie podarowanym mi przez byłego partnera jest założony sprzęt do podsłuchu i namierzania. Jestem pewna, że...

Co zrobić z anonimowymi donosami

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się kilka donosów anonimowych pisanych komputerowo z fałszywymi i godzącymi w moje imię nieprawdziwymi...

Nagranie rozmowy dotyczącej kosztów transportu

Kupiłem meble w sklepie. Dowóz miał wynieść 50 zł. Pan, który je przywiózł, zażądał 60 zł. Przy nim wykonałem telefon do sklepu, podczas rozmowy...

Firma pozywa mnie o naruszenie jej dóbr osobistych

Zleciłem wykonanie pewnej firmie indywidualnie określonych rzeczy. Po ich otrzymaniu stwierdziłem, że nie nadają się do dalszej pracy. Odesłałem je...

Nietykalność cielesna jako dobro osobiste – incydent w szkole

W szkole na przerwie rodzic innego dziecka poszarpał moje dziecko w wieku 7 lat – czy naruszył jego dobra osobiste, nietykalność cielesną?...

Publiczne znieważanie przez osobę z rodziny

Od przeszło 2 lat składam zaznania na policji oraz w prokuraturze przeciwko mojej siostrze – bez skutku! Siostra w różnych miejscach publicznych...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »