Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja usługi turystycznej uznana tylko częściowo

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-12-29

Złożyłam reklamację usługi turystycznej w wymaganym, 30-dniowym terminie. Biuro turystyczne odpowiedziało na reklamację w terminie, uznając ją częściowo. Ponieważ nie zgodziłam się na tę ich propozycję, wysłałam kolejne pismo z oświadczeniem o braku zgody na propozycję biura i z podtrzymaniem dotychczasowego stanowiska. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Po dosłaniu dodatkowych zdjęć na prośbę biura, odpowiedź miała być po tygodniu. Niestety nie mam jej do dziś. Co mam zrobić, żeby wyegzekwować w pełnej wysokości odszkodowanie od biura podróży?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Na mocy art. 16b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz.U.2014.196):

„1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

2. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

5. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

W świetle ust. 5 powyższego przepisu, jeśli spełnione zostaną wymogi stawiane reklamacji (wskazane w ust. 3) – tj. będzie ona złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy, a także będzie zawierała dwa elementy: wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania – brak ustosunkowania się do reklamacji w terminie 30 dni od jej złożenia skutkuje uznaniem, iż organizator turystyki uznał reklamację za uzasadnioną.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

U Pani organizator odpowiedział w terminie, artykułując, iż jedynie w części uznaje reklamację. Ponieważ spór trwał nadal, gdyż Pani nie zgodziła się na jedynie częściowe jej uznanie, organizator nie wypłacił uznanej kwoty, nadal rozważa Pani stanowisko. Rzeczywiście organizator nie jest związany jakimkolwiek terminem do udzielenia odpowiedzi na Pani kolejne pisma. Musi jedynie liczyć się z tym, że jego bezczynność spowoduje wystąpienie Pani na drogę postępowania sądowego.

Aktualnie może Pani:

  • wysłać do organizatora kolejne pismo z wezwanie do zapłaty pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Być może lepszy efekt odniosłoby pismo podpisane przez profesjonalnego pełnomocnika, który by Panią reprezentował w sporze;
  • złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej do sądu – polega ono jedynie na wezwaniu do zawarcia ugody przed sądem, na które biuro może nie zareagować, jednak może go to zmobilizować do złożenia odpowiedzi i swojego stanowiska.

Postępowanie pojednawcze, wszczynane wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej regulują trzy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 184. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę.

§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.

§ 3. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

Art. 186. § 1. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

§ 2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.”

Postępowanie o zawezwanie do próby ugodowej sprowadza się zatem do tego, że strony stawiają się na posiedzenie i albo ustalają treść ugody, zawieranej następnie przed sądem albo stwierdzają, że ugody nie zawierają. Stanowisko biura w sprawie może ograniczyć się zatem tylko do oświadczenia, że nie zgadza się na zawarcie zaproponowanej ugody. Nie trzeba przy tym dowodzić braku racji drugiej strony.

Przepis art. 186 K.p.c. reguluje, iż jeśli to wzywający nie stawi się na posiedzenie o zawezwanie do próby ugodowej, na wniosek biura sąd może na niego włożyć obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych próbą ugodową. W razie zatem, gdyby Pani się stawiła, a nie stawiła się druga strona, może Pani żądać zasądzenia poniesionych kosztów (gdyby za Panią stawił się pełnomocnik – kosztów zastępstwa procesowego).

Nadmienię, że do kosztów takiego postępowania należy koszt wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (40 zł, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł oraz 300 zł gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 zł albo chodzi o prawo niemajątkowe, por. art. 23 pkt 3 i art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz – jeśli wnioskujący wystąpił z profesjonalnym pełnomocnikiem – koszty zastępstwa procesowego w wysokości 240 zł (§ 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu). Podam, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. III CZP 117/13 w postępowaniu pojednawczym sąd ustala wynagrodzenie pełnomocnika na podstawie stawki minimalnej stosowanej do postępowania nieprocesowego dla spraw niewymienionych odrębnie. Aktualnie taka stawka, jak wskazałam powyżej, wynosi właśnie 240 zł.

  • złożyć pozew o zapłatę, udowadniając swoje roszczenie. W takim wypadku to już sąd rozstrzygnie, czy Pani reklamacja jest uzasadniona i jaka kwota powinna Pani być zwrócona.

Oczywiście oprócz tych trzech dróg istnieje jeszcze możliwość oczekiwania i korespondowania z biurem, co czyni Pani teraz, niemniej jednak efekty mogą być podobne do dotychczasowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »