Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rekompensata za uszkodzenie auta przez pracownika serwisu

Paula Dąbrowska • Opublikowane: 2018-05-21

Zawiozłam nowe, nigdy nieuszkodzone auto do serwisu celem wymiany opon, a pracownik serwisu uszkodził je - rozbił. Zaproponowano oczywiście naprawę i auto zastępcze, ale dealer nie jest zainteresowany rekompensatą, jaka mi się należy w związku z utratą wartości samochodu. Planowałam jego sprzedaż, w tym wypadku potencjalny klient, sprawdzając historię auta i widząc adnotacje o uszkodzeniu, będzie żądał obniżenia ceny samochodu. Na podstawie jakich przepisów mogę żądać rekompensaty za obniżenie wartości auta?

Paula Dąbrowska

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Moim zdaniem może mieć tu zastosowanie odpowiedzialność deliktowa (za czyny niedozwolone) i kontraktowa (za nienależyte wykonanie umowy).

Odnośnie odpowiedzialności deliktowej. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego „kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Zgodnie natomiast z art. 430 „kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności”. Na podstawie powyższego prowadzący działalność w formie serwisu jest odpowiedzialny za czynności swych pracowników, na zasadzie ryzyka.

Odnośnie odpowiedzialności kontraktowej (umownej). Zgodnie z art. 471 „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Natomiast zgodnie z art. 474 „dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 361 § 1 zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, a z § 2 wynika, że w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.


Jest możliwe zatem powołanie się na obydwie podstawy (chyba że zawarta umowa w jakiś sposób wyłączyła taką możliwość), bowiem zgodnie z art. 443 okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego.

 

Podsumowując, moim zdaniem może się Pani powołać na obydwie podstawy odpowiedzialności albo na jedną z nich (na wybór może mieć wpływ treść zawartej umowy z serwisem) i żądać odszkodowania w wysokości poniesionej szkody materialnej (faktycznie poniesionych, np. opłat w związku z wypadkiem albo różnicy między wartością samochodu przed wypadkiem i po wypadku – jednak po faktycznie dokonanej sprzedaży samochodu), jak i utraconych korzyści, czyli np. tej różnicy pomiędzy wartością samochodu przed wypadkiem i po wypadku. Wartość należałoby oszacować np. poprzez ekspertyzę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »