Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rekompensata za ugryzienie przez szczura

Autor: Marek Gola

W sklepie dużej sieci handlowej podczas robienia zakupów zostałam ugryziona przez szczura w palec u nogi. Szczura nie udało się złapać, zostałam poddana szczepieniom przeciw wściekliźnie i przeciw tężcowi. Zaproponowano mi spotkanie z kierownikiem sklepu, aby zrekompensować to zdarzenie. Jakiego zadośćuczynienia mogę się domagać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy na skutek zdarzenia poniosła Pani jakieś szkody. Teoretycznie bowiem przysługuje Pani roszczenie o odszkodowanie, o ile szkody materialne wystąpiły, jak też o zadośćuczynienie.

Zgodnie z art. 444 § 1 K.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jak podkreśla się w literaturze, „obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, bez względu na to, czy podjęte działania przyniosły poprawę zdrowia (por. wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 r., II CSK 425/07, Mon. Praw. 2008, nr 3, s. 116). W szczególności będą to koszty leczenia, a więc wydatki związane z postawieniem diagnozy, terapią i rehabilitacją poszkodowanego. Ich zakres nie może ograniczać się do wydatków kompensowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lecz powinien obejmować koszty działań, podjętych z uzasadnionym – zważywszy na aktualny stan wiedzy medycznej – przekonaniem o spodziewanej poprawie stanu zdrowia poszkodowanego (por. wyrok SN z dnia 12 grudnia 2002 r., II CKN 1018/00, LEX nr 75352). Stąd uzasadnione może być żądanie zwrotu kosztów, jakie poszkodowany poniósł na konsultację u wybitnego specjalisty (por. wyrok SN z dnia 26 czerwca 1969 r., II PR 217/69, OSN 1970, nr 3, poz. 50)” (A. Olejniczak, Komentarz do art. 444 Kodeksu cywilnego, 01.05.2014)

Mając na uwadze powyższe, ma Pani prawo dochodzić odszkodowania za rozstrój zdrowia, które będzie kompensowało wydatki ponoszone przez Panią na leczenie, utrata zarobku. Pragnę nadto zauważyć, że przysługuje Pani prawo dochodzenie nie tylko odszkodowania, tj. pokrycia szkody materialnej, ale także zadośćuczynienia, które będzie miało na celu zrekompensowanie krzywdy – szkody niematerialnej, którą Pani poniosła, tj. nerwica, depresja, stany lękowe, zaburzenia snu itp.

W tym miejscu zauważyć należy, iż o ile przysługuje Pani prawo dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, o tyle to na Pani będzie ciążył ciężar udowodnienia po pierwsze rozstroju zdrowia, po drugie ugryzienia przez szczura, a po trzecie związku przyczynowego pomiędzy rozstrojem zdrowia, a pogryzieniem przez szczura.

Zgodnie z art. 6 L.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Bez wątpienia konieczna będzie dokumentacja medyczna dokumentująca Pani rozstrój zdrowia. Udowodnienie rozstroju zdrowia nie czyni jeszcze Panią wygraną w toku ewentualnego postępowania, bowiem musi Pani wykazać kolejne dwie przesłanki, tj. ugryzienie szczura i związek pomiędzy pierwszą a drugą przesłanką. Mniemam, że dysponuje Pani dokumentacją medyczną wskazującą na ugryzienie przez szczura. Trzeba zatem skupić się na dwóch pozostałych przesłankach.

Zachodzi zatem pytanie, czy dysponuje Pani dowodami wskazującymi na rozstrój zdrowia, a nadto, czy np. Pani psycholog, jeżeli z pomocy takiego Pani korzysta, jest w stanie potwierdzić związek pomiędzy Pani stanem zdrowia, a zdarzeniem ze sklepu. Czy ktokolwiek był świadkiem ugryzienia? Zachodzi zatem pytanie, najważniejsze od którego zależy wysokość zadośćuczynienia, mianowicie jaki rozstrój występuje? Zadośćuczynienie ma bowiem złagodzić krzywdę, ból, strach itp. Czy takie zachowanie u Pani występowało?

Reasumując, o ile przysługują Pani roszczenia jak wyżej, o tyle należy sobie zadać pytanie, czy jest Pani w stanie udowodnić rozstrój zdrowia i jaki rozstrój występuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl