Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rezygnacja z prawie wykonanej usługi

• Autor: Marek Gola

Miesiąc temu zawarłem umowę ustną na wykonanie monitoringu terenu. Zaawansowanie prac sięga 90%. Teraz klient stwierdził, że nie zaproponowałem mu dodatkowych rozwiązań i nie zamierza zapłacić i nakazuje opuścić posesję. Mimo że zaproponowałem sporny dodatek gratis, klient nadal nakazuje mi się zbierać. Dla mnie wymontowanie sprzętu proponowane przez klienta jest nieopłacalne (jest już używany), nie mówiąc o straconym czasie. Co mam robić przy tej rezygnacji z prawie wykonanej usługi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja z prawie wykonanej usługi

Dochodzenie zapłaty za usługę – droga cywilna

Ma Pan dwa wyjścia. Pierwsze cywilne – próbę dochodzenia od Pana zapłaty za wykonaną pracę, drugie karne – zgłoszenie sprawy organom ścigania z uwagi na uzasadnione podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

Pozwoli Pan, iż w pierwszej kolejności pochylę się nad sprawą cywilną. Z treści Pana pytania wynika, że choć ustnie, to jednak zawarta została umowa o działo. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przedmiotowej sprawie Pan jako przyjmujący zobowiązanie zobowiązał się do wykonania monitoringu na terenie wskazanym przez Zamawiającego. Obowiązkiem zamawiającego jest zapłata wynagrodzenia. Zachodzi pytanie, czy po pierwsze będzie Pan w stanie wykazać zawartą umowę ustną, a po drugie, kto wskazywał zakres prac i jakie żądania były kierowane w odniesieniu do Pana zanim przystąpił Pan do pracy. Chodzi w szczególności o ustalenie tego, czy zamawiający wymagał od Pana wskazań jako fachowca, czy był określony budżet, w którym prace miały być wykonane? Każda tego rodzaju informacja będzie miała istotne znaczenie dla Pana, bowiem musi Pan pamiętać, że zgodnie z art. 6 to na Panu ciąży obowiązek wykazania po pierwsze zawarcia umowy, po drugie ustalenia zakresu jej wykonania, a po trzecie ustalonych z zamawiającym kosztów związanych zarówno z nabyciem urządzeń, jak i pracy.

Umowa i prawie wykonana usługa

W mojej ocenie jest Pan w stanie wykazać sam fakt zawarcia umowy, gdyż w chwili obecnej znaczna część prac została wykonana. Zamawiający nie może wskazywać (skutecznie), że nie wiedział o Pana pracach na nieruchomości. Innymi słowy jakieś ustalenia musiały zostać poczynione, na których mocy wszedł Pan na terem i dokonywał różnego rodzaju prac.

Zakres prac, jak mniemam, będzie trudniejszy do wykazania. Zachodzi zatem pytanie, czy posiada Pan jakąkolwiek korespondencję z zamawiającym, z której wynikałoby, jaki miał być zakres prac i czego od Pana oczekiwał zamawiający? Każdy bowiem SMS, e-mail, jak również świadek będzie w tym przypadku bardzo ważny.

Po trzecie zasadne jest ustalenie, czy analogicznie jak w drugim przypadku dysponuje Pan dowodami na ustaloną wysokość wynagrodzenia. Zachodzi także pytanie, czy w ustnej umowie wskazany był termin zapłaty wynagrodzenia? Czy wynagrodzenie miało być uiszczone jednorazowo, czy też ratalnie? Jeżeli ratalnie, to kiedy i za co dokładnie?

W mojej ocenie najistotniejsze znaczenie dla Pana będzie miało ustalenie, czy zamawiający wskazał budżet, w którym miał się Pan zmieścić, a także czy zamawiający był otwarty na wszelkie nowości, czy też pozostawał w tym względzie na z góry założonym stanowisku. Każda tego typu relacja wykonawcy z zamawiającym ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia wspomnianego przeze mnie art. 6 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli by się Pan zdecydował na wystąpienie do sądu z powództwem o zapłatę, to wnosząc pozew, zmuszony byłby Pan uiścić 5% tytułem opłaty sądowej. Innymi słowy jeżeli dochodziłby Pan wynagrodzenia, które obejmowało zarówno zakup urządzeń, jak pracę i wynosiło np. 10 000 zł, to opłata sądowa wynosi 500 zł. Dowód uiszczenia opłaty sądowej musi być dołączony do pozwu. Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Zanim Pan zdecyduje się na wystąpienie na drogę postępowania sądowego, zasadne jest skierowanie do zamawiającego wezwania do zapłaty ze wskazaniem na wszelkie okoliczności zawarcia umowy. Fakt, iż umowa zawarta została ustnie, nie skutkuje niemożnością odzyskania zainwestowanych środków, ale na pewno znacznie utrudnia takie działanie.

Rezygnacja z usługi – podejrzenie oszustwa

Osobiście uważam, że w przedmiotowej sprawie nie mamy także do czynienia z czynem zabronionym nazywanym potocznie oszustem, bowiem zamawiający wskazuje, iż nie chce zatrzymywać zainstalowanego przez Pana sprzętu i może go Pan wymontować. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby zamawiający odmówił zapłaty za wykonaną pracę i sam jednocześnie odmówił wydania urządzeń, co przy zaawansowaniu prac (wskazuje Pan na 90%) mogłoby budzić wątpliwości co do „szczerych zamiarów” zamawiającego.

Reasumując, Pana sytuacja jest niezwykle trudna, ale na pewno nie beznadzieja. Proszę sprawdzić, jakimi dowodami na zakres dzieła oraz wysokość wynagrodzenia Pan dysponuje. Jak już wcześniej wskazałem, każdy SMS, e-mail będzie miał dla Pana istotne znaczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl