Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie umowy pożyczki i odzyskanie pieniędzy

• Autor: Anna Sufin

Proszę o poradę w sprawie rozwiązania umowy pożyczki, której udzieliłem znajomej. Umowa zawiera punkt, w którym zastrzegam sobie prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki w razie braku wpłat określonych w harmonogramie spłat pożyczki. Niestety raty wpływają nieterminowo i znajoma uchyla się od spłacania pożyczki. Jak powinienem postąpić, by odzyskać pożyczone pieniądze, poczynając od wypowiedzenia umowy, a w razie braku zwrotu całej kwoty poprzez drogę sądową.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy pożyczki i odzyskanie pieniędzy

Umowa pożyczki

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (§ 1). Umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł powinna być stwierdzona pismem. W Pana wypadku umowa została zawarta na piśmie, więc nie będzie Pan miał problemu z dowiedzeniem faktu jej zawarcia, kwoty i poczynionych ustaleń.

Zobacz też: Jak odzyskać pożyczone pieniądze

Rozwiązanie umowy pożyczki

W pierwszej kolejności powinien Pan przesłać do drugiej strony wypowiedzenie umowy pożyczki, podając, iż na podstawie konkretnego paragrafu umowy, w związku z nieuregulowaniem raty nr … w terminie, a tym samym niewywiązaniem się ze zobowiązania wpłaty rat umowy pożyczki zgodnie z harmonogramem, wypowiada Pan umowę pożyczki i stawia całą kwotę udzielonej pożyczki w stan wymagalności. Tym samym wzywa Pan do zapłaty kwoty X pozostałej do spłaty w terminie Y na rachunek bankowy numer … pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego, co narazi drugą stronę na dodatkowe koszty. Można podać, ile wyniosą koszty zastępstwa procesowego, gdyż to może wystraszyć drugą stronę – kwoty te są aktualnie dość duże. Proszę o podanie kwoty pozostałej do spłaty, wtedy określę te koszty.

Wezwanie do spłaty – odzyskanie pieniędzy

Następnie w przypadku braku spłaty może Pan albo kolejny raz ostatecznie wezwać do zapłaty, albo już tego nie czynić.

Wszystkie pisma do drugiej strony powinien Pan wysyłać listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Dla ich skuteczności konieczne jest umożliwienie zapoznania się z nimi drugiej stronie. Może Pan także pisma wysłać e-mailem, wtedy jest większa pewność, iż dowiedzie Pan doręczenia (chyba że w umowie wymaga się formy pisemnej).

Odzyskanie pieniędzy w postępowaniu sądowym

Jeśli druga strona nie wpłaci należności, może Pan dochodzić należności w postępowaniu sądowym.

Dla dokonania ostatecznej decyzji, czy chce Pan dochodzić roszczenia w postępowaniu sądowym, powinien Pan rozważyć, jakie dowody może zaproponować na poparcie swoich twierdzeń. To bowiem na Panu będzie spoczywał ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi Pan, że pożyczka powinna być zwrócona (art. 6 Kodeksu cywilnego i 232 Kodeksu postępowania cywilnego). Musi Pan zatem dowieść, że:

  • pożyczka została udzielona (tu jak pisałam – posiada Pan umowę, więc nie ma problemu z dowiedzeniem tej okoliczności);
  •  mimo wymagalności i wezwań kwota nie została zwrócona do dnia dzisiejszego – do udowodnienia tych okoliczności posłużą pisma, które powinien Pan teraz wysłać.

Pozew powinien Pan wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (pożyczkobiorcy) albo – według wyboru – według miejsca wykonania pożyczki (odebrania kwoty pożyczki) – por. art. 27, 34 Kodeksu postępowania cywilnego. Przy czym to drugie należy potwierdzić dokumentem.

Proszę o podanie kwoty, której by Pan dochodził, wtedy wyjaśnię, jak wnieść pozew (w zależności od tego, czy będzie to kwota do czy ponad 10 000 zł, pozew będzie trzeba albo sporządzić na formularzu albo zwykłym pismem), podam także kwotę opłaty od pozwu i wytłumaczę, jak ją wnieść (w postępowaniu uproszczonym – do 10 tys. zł są inne kwoty, powyżej tej kwoty są inne). Po podaniu tych okoliczności, prześlę drugą część odpowiedzi. Proszę także o przesłanie skanu samej umowy, abym mogła coś więcej podpowiedzieć na temat brzmienia wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Anna Sufin

O autorze: Anna Sufin

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl