Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy pożyczki

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-06-06

Proszę o poradę w sprawie rozwiązania umowy pożyczki, której udzieliłem znajomej. Umowa zawiera punkt, w którym zastrzegam sobie prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki w razie braku wpłat określonych w harmonogramie spłat pożyczki. Niestety raty wpływają nieterminowo i znajoma uchyla się od spłacania pożyczki. Jak powinienem postąpić, by odzyskać pożyczone pieniądze, poczynając od wypowiedzenia umowy, a w razie braku zwrotu całej kwoty poprzez drogę sądową.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (§ 1). Umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł powinna być stwierdzona pismem. W Pana wypadku umowa została zawarta na piśmie, więc nie będzie Pan miał problemu z dowiedzeniem faktu jej zawarcia, kwoty i poczynionych ustaleń.

W pierwszej kolejności powinien Pan przesłać do drugiej strony wypowiedzenie umowy pożyczki, podając, iż na podstawie konkretnego paragrafu umowy, w związku z nieuregulowaniem raty nr … w terminie, a tym samym niewywiązaniem się ze zobowiązania wpłaty rat umowy pożyczki zgodnie z harmonogramem, wypowiada Pan umowę pożyczki i stawia całą kwotę udzielonej pożyczki w stan wymagalności. Tym samym wzywa Pan do zapłaty kwoty X pozostałej do spłaty w terminie Y na rachunek bankowy numer … pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego, co narazi drugą stronę na dodatkowe koszty. Można podać, ile wyniosą koszty zastępstwa procesowego, gdyż to może wystraszyć drugą stronę – kwoty te są aktualnie dość duże. Proszę o podanie kwoty pozostałej do spłaty, wtedy określę te koszty.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Następnie w przypadku braku spłaty może Pan albo kolejny raz ostatecznie wezwać do zapłaty, albo już tego nie czynić.

Wszystkie pisma do drugiej strony powinien Pan wysyłać listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Dla ich skuteczności konieczne jest umożliwienie zapoznania się z nimi drugiej stronie. Może Pan także pisma wysłać e-mailem, wtedy jest większa pewność, iż dowiedzie Pan doręczenia (chyba że w umowie wymaga się formy pisemnej).

Jeśli druga strona nie wpłaci należności, może Pan dochodzić należności w postępowaniu sądowym.

Dla dokonania ostatecznej decyzji, czy chce Pan dochodzić roszczenia w postępowaniu sądowym, powinien Pan rozważyć, jakie dowody może zaproponować na poparcie swoich twierdzeń. To bowiem na Panu będzie spoczywał ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi Pan, że pożyczka powinna być zwrócona (art. 6 Kodeksu cywilnego i 232 Kodeksu postępowania cywilnego). Musi Pan zatem dowieść, że:

  • pożyczka została udzielona (tu jak pisałam – posiada Pan umowę, więc nie ma problemu z dowiedzeniem tej okoliczności);
  •  mimo wymagalności i wezwań kwota nie została zwrócona do dnia dzisiejszego – do udowodnienia tych okoliczności posłużą pisma, które powinien Pan teraz wysłać.

Pozew powinien Pan wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (pożyczkobiorcy) albo – według wyboru – według miejsca wykonania pożyczki (odebrania kwoty pożyczki) – por. art. 27, 34 Kodeksu postępowania cywilnego. Przy czym to drugie należy potwierdzić dokumentem.

Proszę o podanie kwoty, której by Pan dochodził, wtedy wyjaśnię, jak wnieść pozew (w zależności od tego, czy będzie to kwota do czy ponad 10 000 zł, pozew będzie trzeba albo sporządzić na formularzu albo zwykłym pismem), podam także kwotę opłaty od pozwu i wytłumaczę, jak ją wnieść (w postępowaniu uproszczonym – do 10 tys. zł są inne kwoty, powyżej tej kwoty są inne). Po podaniu tych okoliczności, prześlę drugą część odpowiedzi. Proszę także o przesłanie skanu samej umowy, abym mogła coś więcej podpowiedzieć na temat brzmienia wypowiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »