Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spóźnienie w opłacie OC i żądanie zapłaty przez Fundusz Gwarancyjny

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-02-23

Otrzymałam pismo z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, bo spóźniłam się 20 dni z opłatą OC. Samochód jest moim pierwszym nabytkiem, Fundusz żąda zapłaty 3700 zł za spóźnienie, samochód to fiat 126 kupiony za 500 zł. Jestem rencistką z dochodem 962 zł, samochód jest mi niezbędny do poruszania się: wizyty u lekarza, dojazdy na rehabilitację. W mojej sytuacji nie wiem jak miałabym zapłacić taką kwotę. Proszę o pomoc!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek opłacania OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego zarejestrowanego pojazdu (art. 4 pkt 1, art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, j.t. Dz. U. z 2016 r. Nr 2060, z późn. zm.; zwana dalej „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych”).

Obowiązek ubezpieczenia nie zależy od stanu technicznego pojazdu ani od tego, czy pojazd jest użytkowany. Na mocy art. 23 ust. 1 cyt. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 7.: „Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.” (ust. 3 ww. artykułu).

W 2017 r.* opłata, o której mowa, od samochodu osobowego wynosi 4000 zł, w 2016 r. wynosiła 3700 zł.

Zapłata na Fundusz Gwarancyjny – kara

Jak stanowi art. 90 ust. 1 ustawy, badane jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia w roku kontroli. Kara zatem może być nałożona tylko za jeden rok, mimo że samochód byłby nieubezpieczony np. 5 lat. Pani zapewne nie opłaciła OC w 2016 r., co można wnioskować po zastosowanej kwocie. Podaje Pani, że spóźniła się z zapłatą 20 dni, tj. powyżej 14 dni, zatem UFG zasadnie zastosował karę w wymiarze 100%.

Po otrzymaniu zawiadomienia bądź też po przeprowadzeniu kontroli przez sam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podmiot ten wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa powyżej, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 90 ust. 1). Po upływie podanych 30 dni w przypadku nieudokumentowania zawarcia umowy, kara staje się wymagalna (art. 90 ust. 4), tj. po tym terminie Fundusz może rozpocząć czynności w celu wyegzekwowania kary.

Przedawnienie roszczenia z tytułu zapłaty karnej

Roszczenia z tytułu opłaty karnej ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym, że bieg przedawnienia przerywa m.in. podjęta przez organ egzekucyjny czynność w celu wyegzekwowania opłaty (art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). W Pani przypadku zatem nie można mówić o przedawnieniu.

Przepisy dają możliwość uzyskania umorzenia bądź ulgi w spłacie kary – to jest sposób, choć wtórny, uniknięcia zapłaty kary. Wydaje się, że jest to adekwatny dla Pani sposób wobec opisanej przez Panią trudnej sytuacji materialnej.

Umorzenie kary za brak OC

Już po nałożeniu kary (tj. po otrzymaniu wezwania do zapłaty) można dążyć do umorzenia nałożonej kary w całości lub części albo do ulgi w spłacie (odroczenia spłaty, rozłożenia jej na raty). Taka możliwość istnieje w uzasadnionych przypadkach, które mają miejsce przede wszystkim przy „wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i majątkowej zobowiązanego”, trudnej sytuacji życiowej (art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Statut UFG precyzuje, że może to nastąpić w przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej i materialnej zobowiązanego (zobowiązany nie posiada majątku lub wystarczających dochodów, z których możliwe jest dochodzenie wierzytelności), jak również w przypadku trudnej sytuacji życiowej, przez co rozumiana jest taka sytuacja zobowiązanego, w której jego stan rodzinny i zdrowotny oraz osób jemu najbliższych, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wskazuje, iż dochodzenie wierzytelności byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; a także w przypadku ustalenia, że z innych, uzasadnionych przyczyn nie jest wskazane dalsze dochodzenie wierzytelności, w szczególności, gdy potencjalne koszty windykacji wskazują na nieracjonalność dochodzenia wierzytelności. Statut UFG stanowi, że udzielenie ulgi w spłacie opłaty lub świadczenia może nastąpić, w szczególności, w przypadku braku możliwości jednorazowego zaspokojenia wierzytelności lub okresowego braku możliwości rozpoczęcia jej spłaty, ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuację życiową. Przy dokonywaniu oceny możliwości spełnienia przez zobowiązanego roszczenia, Fundusz uwzględnia w szczególności dochód uzyskiwany przez zobowiązanego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, stan majątkowy zobowiązanego (majątek ruchomy i nieruchomy), stan rodzinny, realne możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania zobowiązanego, sytuację zdrowotną zobowiązanego i osób najbliższych, podejmowane przez zobowiązanego starania w celu spełnienia roszczenia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na ocenę możliwości płatniczych zobowiązanego. Dane i dokumenty dotyczące sytuacji materialnej, majątkowej i życiowej zobowiązanych pozyskuje się przede wszystkim od zobowiązanych. Dane te mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji, maksymalnie przez okres jednego roku od daty ich wystawienia. W celu dokonania oceny Fundusz może również z własnej inicjatywy, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, ustalać sytuację materialną, majątkową i życiową zobowiązanego. Wniosek o ulgę w spłacie powołana przy UFG komisja rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty ich wpływu do Funduszu (§ 54 i następne statutu UFG).

Pani sytuacja najprawdopodobniej uzasadnia zastosowanie ulgi, stąd proszę wystosować wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o umorzenie (rozłożenie na raty, odroczenie płatności) z dokładnych opisem sytuacji dochodowej, majątkowej i osobistej oraz przedłożeniem dokumentów dowodzących przywoływanych okoliczności (można wypełnić „oświadczenie o stanie majątkowym” będące załącznikiem do regulaminu Funduszu w sprawie umarzania opłat). W załączniku nr 1 do regulaminu opisano, jakie dokumenty można załączyć do wniosku (Dz. III):

  1. informacja ośrodka pomocy społecznej,
  2. zaświadczenia lekarskie, kopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego (w przypadku chorób),
  3. zaświadczenie o inwalidztwie,
  4. zaświadczenie o dochodach (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca, urząd pracy itp.),
  5. zaświadczenia z urzędu pracy o bezrobociu,
  6. zaświadczenia dotyczące zobowiązań wobec innych wierzycieli,
  7. inne dokumenty (np. protokoły o stanie majątkowym, postanowienia sądów lub komorników itp.).

Zaświadczenia (dokumenty) stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o umorzeniu bądź udzieleniu ulgi w spłacie wierzytelności nie mogą być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich wpływu do UFG (o ile nie dotyczą stanów niezmiennych, stwierdzonych przez odpowiednie organy bądź instytucje, np. zaświadczenia orzecznictwa ZUS).

Ponadto wskazano przykładowe kryteria oceny, czy zastosować ulgę w spłacie:

„I. Wyjątkowo trudna sytuacja materialna i majątkowa:

1) Wysokość dochodu na członka rodziny w roku podejmowania decyzji;

2) liczba dzieci w rodzinie Zobowiązanego: dzieci do ukończenia 18 roku życia i/lub uczące się, nieosiągające własnych dochodów, do ukończenia 25 roku życia;

3) bezrobocie Zobowiązanego i/lub osób pozostających na utrzymaniu Zobowiązanego we wspólnym gospodarstwie domowym, poświadczone przez Urząd Pracy;

4) koszty utrzymania Zobowiązanego i/lub osób pozostających na utrzymaniu Zobowiązanego we wspólnym gospodarstwie domowym;

5) brak majątku mogącego służyć zaspokojeniu wierzytelności (nieruchomości lub wartościowych ruchomości – np. pojazdy, maszyny, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki itp.);

6) obciążenia Zobowiązanego wobec innych wierzycieli (zadłużenie z tytułu alimentów, zadłużenie w banku itp.).

II. Sytuacja życiowa:

1) stan zdrowia Zobowiązanego i/lub osób pozostających na utrzymaniu Zobowiązanego we wspólnym gospodarstwie domowym (np. ciężkie, przewlekłe choroby Zobowiązanego – w tym trwałe inwalidztwo, niedorozwój psychomotoryczny – niezaradność);

2) utrata w znacznej części dorobku życia wskutek wypadku losowego (np. klęska żywiołowa, pożar itp.).”

Dodam, że komisja działająca przy zarządzie UFG może wystąpić do właściwego ośrodka pomocy społecznej oraz zakładu pracy w celu zweryfikowania przedstawionych przez Panią okoliczności. We wniosku proszę zatem podać swój dochód i wydatki oraz opisać choroby i koszty leczenia.

* Opis sprawy z marca 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki