Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż samochodu z wadami

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-23

Dwa tygodnie temu sprzedałem samochód, informując klienta o wadach tego samochodu (między innymi o tym, iż pojazd spala olej). Cena auta była niższa wobec innych ogłoszeń o około 2000-3000 zł. Klient po 10 dniach stwierdził, że naprawa silnika kosztuje 2000 zł i żąda ode mnie połowy wartości za naprawę, i na dodatek grozi, że jak nie zapłacę to odda sprawę do sądu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Jest zrozumiałym, iż wiekowe auto ma wady. Problem w sprawie takiej, jak Pana jest zawsze ten sam – czy ta wada była ukryta, czy nie. Czy klient o niej wiedział lub mógł się dowiedzieć, czy nie. Czy został poinformowany, czy nie. W takich sytuacjach najlepiej wpisywać w umowie wady, aby potem nie dochodziło to takich sytuacji.

Zgodnie z treścią art. 556 K.c.:

„§ 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).”

Jakość rzeczy sprzedanej powinna w pierwszej kolejności odpowiadać treści umowy sprzedaży. Rzecz sprzedana ma zatem wadę fizyczną (art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego), gdy ma cechy (lub brak jej cech) zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności albo z przeznaczenia rzeczy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli umowa nie określa wprost jakości rzeczy sprzedanej, to przy ocenie czy rzecz wydana kupującemu jest wadliwa czy nie, należy kierować się tym, jakie cechy rzecz ma mieć z uwagi na powszechnie przyjęty sposób jej używania. Należy nadto zauważyć, że w braku odmiennych postanowień umownych sprzedawca rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku jest z zasady zobowiązany świadczyć rzeczy średniej jakości (art. 357 Kodeksu cywilnego). Jednakże okoliczność, że rzecz sprzedana jest zgodna z normami technicznymi lub też nadaje się do powszechnego użytku sama w sobie nie przesądza jeszcze o jej wadliwości lub niewadliwości z punktu widzenia treści konkretnej umowy sprzedaży (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 maja 1997 r., II CKN 115/97; Monitor Prawniczy – Zestawienie Tez 2001, nr 7, str. 419; porównaj również uchwałę Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracji Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r., III CZP 48/88; OSNCP 1989, nr 3, poz. 36). Może się bowiem zdarzyć, że z uwagi na konkretne, szczególne potrzeby kupującego wynikające z umowy lub z okoliczności zakupiona rzecz ma mieć pewne parametry odbiegające od powszechnie przyjętych standardów. Stąd też bardzo istotne jest możliwie szczegółowe i precyzyjne określenie w treści umowy (wyspecyfikowanie) cech jakie kupowana rzecz ma posiadać, gdyż określenie cech rzeczy sprzedanej w treści umowy bezpośrednio przełoży się na odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy.

Przy ocenie wadliwości rzeczy należy niekiedy brać pod uwagę walory czysto estetyczne rzeczy sprzedanej, nie wpływające na jej użyteczność, albowiem braki w tym zakresie mogą wpłynąć na wartość rzeczy. Szczególnym przykładem wady fizycznej rzeczy sprzedanej może być wcześniejsza data produkcji pojazdu niż wymieniona w dowodzie rejestracyjnym. Rzeczywisty wiek samochodu wpływa bowiem w istotny sposób na wolnorynkową wartość pojazdu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 1998 r., I ACa 473/98; OSA 1999, nr 5, poz. 20). Jako wadę fizyczną samochodu traktuje się również „przebicie” numerów nadwozia samochodu. Tego rodzaju uszkodzenie może bowiem stwarzać dla użytkownika poważne ograniczenia w dysponowaniu pojazdem, a ma również wpływ na jego wartość handlową. Kupujący może się nadto obawiać, że pojazd zostanie zatrzymany przez organy policji na terenie kraju bądź służby celne przy przekraczaniu granicy. Samo istnienie tej obawy powoduje obniżenie użyteczności kupionego samochodu, chociażby samochód nie figurował w rejestrze pojazdów skradzionych i nie był poszukiwany (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1996 r., I ACr 250/96; OSP 1997, nr 4, poz. 91).

Wadę fizyczną ma również rzecz, która nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego. Za zapewnienie sprzedawcy o właściwościach rzeczy można uznać informacje zawarte w ulotkach reklamowych, instrukcjach itp. skierowanych do potencjalnych kupujących (J. Skąpski [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, Wrocław 1976 r., str. 128-129). Jako zapewnienie o właściwościach sprzedawanej rzeczy można również potraktować przedstawienie przy zawieraniu umowy sprzedaży wzorów i próbek sprzedawanych towarów (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 1985 r., I CR 396/85; OSNCP 1986, nr 11, poz. 181).

Odnosząc to do Pana sytuacji – jeśli dowiedzie Pan, że zmniejszył cenę auta ze względu na wady – klient nie będzie miał pola do manewru, albo choćby, że poinformowany był o wadzie silnika.

Warto odpowiedzieć pisemnie klientowi, że był poinformowany o wadach i dlatego cena auta została obniżona.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »