Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin ważności bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE)

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-06-27

Bank wystawił przeciwko mojemu mężowi z tytułu niespłaconego kredytu BTE wraz z klauzulą wykonalności, a w 2012 bank otrzymał taką klauzulę również na mnie. Minęło już ponad 5 lat, dane widniejące w BTE są już nieaktualne, tzn. dług główny został przez nas spłacony, została do spłaty cześć odsetek, co do wysokości których mamy poważne zastrzeżenia. Czy BTE ma jakiś „termin ważności”, czy na jego podstawie można ściągać długi bezterminowo? Dodam, że na chwilę obecną bank podjął na nowo zawieszone wcześniej postępowanie komornicze, a ja chciałabym wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

BTE jest dokumentem wystawionym przez bank w określonych przepisami sytuacjach (por. art. 97 i nast. Prawa bankowego), stwierdzającym istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec dłużnika. Stanowi on tytuł egzekucyjny, który po nadaniu klauzuli wykonalności jest podstawą do przeprowadzenia egzekucji. U Państwa taka egzekucja została wszczęta i – jak rozumiem - komornik wyegzekwował część należności. Co do wyegzekwowanej części wierzytelności nie może ona być już ponownie ściągana – po zakończeniu egzekucji komornik wpisze kwotę wyegzekwowaną na tytule wykonawczym i przy ponownej egzekucji ta kwota nie będzie już egzekwowana. Trzeba tu nadmienić, że co do tak wyegzekwowanej kwoty nie można wnieść powództwa opozycyjnego. Jest ono niedopuszczalne w części, w której wykonalność tytułu wykonawczego wygasła na skutek jego zrealizowania (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 maja 2014 r., sygn. akt II CSK 679/13). Jeśliby zapłata została dokonana poza postępowaniem egzekucyjnym, takie powództwo przysługuje.

Tym samym Państwa tytuł wykonawczy wygasł w części spłaconej. W dalszej części pozostaje aktualny. Nie ma czegoś takiego jak dezaktualizacja BTE i klauzuli wykonalności. Istnieje tylko możliwość przedawnienia należności dochodzonych z BTE. Roszczenia objęte BTE ulegają przedawnieniu w terminie 3-letnim (należności związane z działalnością gospodarczą banku, art. 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma tu zastosowania 10-letni termin przedawnienia właściwy dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd (art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego). Trzeba jednak wiedzieć, że sam upływ trzech lat od wystawienia BTE nie oznacza jeszcze przedawnienia roszczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na mocy art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego:

„Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

Zgodnie z art. 124:

„Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone”.

U Państwa bieg terminu przedawnienia przerwał się pierwszy raz przez wszczęcie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności. Następnie został przerwany przez wszczęcie egzekucji. Zgodnie z art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia. Nie wiem, jaka była przyczyna zawieszenia postępowania egzekucyjnego u Państwa, ale można rozważyć, czy nie uległo ono umorzeniu z mocy prawa, jeśli trwało powyżej roku, a wierzyciel aktualnie musiał złożyć nowy wniosek egzekucyjny. Jeśliby tak było, a pomiędzy umorzeniem i złożeniem nowego wniosku upłynęłyby trzy lata, doszłoby do przedawnienia należności. Jeśli trzy lata nie upłynęły, dopiero po prawomocnym zakończeniu egzekucji przedawnienie będzie biegło na nowo. Mimo zatem upływu 5 lat od wystawienia BTE prawdopodobnie należności w nim stwierdzone nie są przedawnione. Warto tu nadmienić, że odsetki od spłaconych już należności, które w momencie spłaty nie były przedawnione, przedawniają się także z upływem lat trzech.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »