Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uciążliwe sąsiedztwo studentów

Autor: Filip Syrkiewicz

Sprawa dotyczy uciążliwego sąsiedztwa studentów. Mieszkamy we wspólnocie mieszkaniowej na nowym osiedlu. Obok nas, praktycznie drzwi w drzwi, mieszkają studenci, które często organizują imprezy. Schodzi się wtedy sporo osób i jest na tyle głośno, że nie możemy spać. Ojciec jednego z tych studentów jest właścicielem mieszkania. Dodatkowo na klatce często czuć zapach marihuany, który wydobywa się od nich. Wdycha to nasze dziecko. Co możemy zrobić, by skończyły się imprezy i narkotyki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisane w zapytaniu zachowanie sąsiadów należy oceniać zarówno w kategoriach odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej. W pierwszej kolejności wymaga wskazania, że zakłócanie hałasem lub krzykiem spokoju lub spoczynku nocnego wypełnia znamiona czynu stypizowanego w art. 51 ustawy Kodeks wykroczeń, którego popełnienie zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Sprawca wykroczenia w postaci kwalifikowanej, tj. popełnionego pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka podlega odpowiedzialności zaostrzonej.

W okolicznościach omawianego stanu faktycznego należy również podkreślić, że odpowiedzialność karna obejmuje także podżeganie i pomocnictwo. W konsekwencji także osoby, które nakłaniają do takiego wybryku lub w jakikolwiek sposób ułatwiają jego popełnienie, dopuszczają się wykroczenia.

Omawiany czyn podlega ściganiu z urzędu, co nakłada na organy obowiązek podjęcia czynności wyjaśniających i w odpowiednim zakresie przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Zależnie od okoliczności zdarzenia prawnokarna ocena czynu może nastąpić w drodze nałożenia mandatu karnego lub skierowania do sądu wniosku o ukaranie. Sąd, uwzględniając kontekst zdarzenia, w tym w szczególności powtarzalność i natężenie zachowań, może wymierzyć sprawcy także karę aresztu lub ograniczenia wolności.

Na gruncie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego należy również zwrócić uwagę na karalność posiadania środków odurzających. Samo użycie narkotyku przesądza o wypełnieniu znamion czynu określonego w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.), zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat trzech. Występek ten ścigany jest z urzędu.

Kolejnym aspektem odpowiedzialności wynikającej z uciążliwych zachowań Pańskich sąsiadów jest zakłócenie korzystania z sąsiednich lokali. Zgodnie z art. 144 ustawy Kodeks cywilny, wprowadzającym regułę tzw. dobrego sąsiedztwa, niedopuszczalne jest wykonywanie prawa własności poprzez podejmowanie działań, które uniemożliwiałyby lub istotnie ograniczały czynienie użytku z nieruchomości sąsiednich.

Osobie, która doznaje takich niedogodności, przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszeń oraz prawo do żądania zadośćuczynienia. Jeżeli natomiast skutkiem działań właściciela nieruchomości sąsiedniej lub dopuszczenia przez niego zachowań wyczerpujących znamiona naruszeń jest ograniczenie możliwości korzystania z rzeczy lub pobierania z niej pożytków, w stosunku do właściciela nieruchomości aktualizuje się również odpowiedzialność odszkodowawcza.

Bezsprzecznie zakłóceniem korzystania z nieruchomości ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości w rozumieniu art. 144 Kodeksu cywilnego jest uporczywe zakłócanie ciszy nocnej oraz powodowanie nadmiernego hałasu niezależnie od pory dnia.

W przypadku, gdy polubowne formy rozwiązania sporu nie będą przynosić spodziewanych efektów, godzi się rozważyć możliwość wystąpienia przed sąd z powództwem o zaniechanie naruszeń na zasadzie art. 222 Kodeksu cywilnego.

W ramach pozasądowych prób nakłonienia do zaprzestania bezprawnych działań sąsiadów warto rozważyć zainteresowanie problemem wspólnoty mieszkaniowej oraz zastosowanie środków przewidzianych w regulaminie porządkowym nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl