Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa zawarta przez pośrednika

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-06-15

Mam zawrzeć umowę o sprzedaży mieszkania z panem, który podobno ma obywatelstwo polskie i brytyjskie. Z panem tym nie zamieniłam słowa, gdyż wszelkie dotychczasowe ustalenia prowadzi jego sekretarka (ona pośredniczyła w ustaleniach do tej pory, ale nie legitymowała się żadnym dokumentem uprawniającym do reprezentowania tego pana). Z tą panią byłam u notariusza, aby wstępnie omówić kolejne kroki działania. W przyszłym tygodniu mamy spotkać się u notariusza, który przyjmie oświadczenie tego pana o kupnie mieszkania. Czy wystarczy, że ten pan podpisze umowę (na razie przedwstępną), aby uznać, ze rozumiał, co podpisywał? Czy powinnam przed podpisaniem umowy uzyskać jego słowna deklarację, że godzi się kupić moje mieszkanie na określonych warunkach?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowią przepisy ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie bowiem z jego treścią:


„Art. 85. § 1. Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

§ 2. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów - w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej.

§ 3. Sposób stwierdzenia tożsamości notariusz określi w sporządzonym dokumencie.

 

Art. 86. [Zakaz dokonywania czynności notarialnej]

Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych”.

 

To na notariuszu jako osobie wykonującej zawód zaufania publicznego spoczywa obowiązek zbadania tożsamości stron umowy, ale także zdolności stron do złożenia skutecznych oświadczeń woli. Notariusz bada więc, czy nie zachodzą przyczyny określone jako stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 Kodeksu cywilnego) strony zawierającej umowę może być istotnie wykazany każdym środkiem dowodowym, a nie tylko dowodem z opinii biegłego odpowiedniej specjalności (art. 278 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Należy jednak zwrócić uwagę, iż osoba, która powołuje się na wskazaną wadę oświadczenia woli (np. powód w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych domagający się wykreślenia z księgi wieczystej kupującego jako właściciela nieruchomości i wpisania w to miejsce powoda), zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego obowiązana jest przedstawić w tym względzie stosowne dowody, które by mogły przemawiać za przyjęciem wskazywanej wady w chwili zawierania umowy. Stan nadużywania alkoholu przez stronę umowy, a także nieekwiwalentność świadczeń stron (np. sumy pożyczki i wartości rozporządzonej nieruchomości przez pożyczkobiorcę, w celu zwolnienia się z zobowiązania zwrotu pożyczki), nie musi stanowić dostatecznej podstawy do przyjęcia domniemania faktycznego co do stanu psychofizycznego strony umowy skutkującej przeniesieniem własności nieruchomości (art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jako przykład zachowania się notariusza zgodnie z art. 86 można wskazać sytuację, w której współwłaściciele nieruchomości zamierzający rozporządzić swoimi udziałami przybyli razem, jeden z nich był w podeszłym wieku (86 lat) i przebywał w domu opieki społecznej. Przebywając w kancelarii nie odzywał się, nie reagował na rozmowę z notariuszem, odpowiadał półsłówkami bądź mimiką potwierdzającą niby zamiar rozporządzenia swoim udziałem, ale nie wykazywał właściwej orientacji przestrzennej i osobowej, że znajduje się w kancelarii notarialnej i rozmawia z notariuszem.

Sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego jest wystarczającym zabezpieczeniem Pani praw.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »