Unieważnienie umowy z powodu wady nieruchomości i żądanie zwrotu zaliczki

• Autor: Katarzyna Bereda

Wpłaciłem zaliczkę osobie fizycznej na poczet zakupu działki rolnej. Jednak po wnikliwym zbadaniu warunków zabudowy okazało się, że działka jest położona w strefie planowanej linii wysokiego napięcia, o której sprzedający mnie nie poinformował. Z tego też powodu zrezygnowałem z zakupu tej nieruchomości. Nie spisaliśmy żadnej umowy przedwstępnej, a dowodem mojej zapłaty jest zrealizowany na konto właściciela przelew zatytułowany: „zaliczka na poczet zakupu działki nr (…)”. Chciałem sprawę zakończyć polubownie i poprosić o zwrot zaliczki, jednak właściciel zerwał ze mną kontakt – nie odbiera telefonu. Wiem natomiast, że tę działkę sprzedał. Proszę o wskazówki, w jaki sposób mogę odzyskać wpłaconą zaliczkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Unieważnienie umowy z powodu wady nieruchomości i żądanie zwrotu zaliczki

Wprowadzenie nabywcy w błąd co do cech nieruchomości – wada umowy

Proponuję powołać się na wadę oświadczenia woli, a w szczególności błąd – niniejsze spowoduje unieważnienie czynności prawnej zawarcia umowy i konieczność zwrotu zaliczki.

Zgodnie z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. § 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach zawarcia umowy druga strona zapewniała o właściwościach umowy innych, niż okazały się w rzeczywistości, w szczególności w zakresie jakości i położenia nieruchomości, to jak najbardziej możemy mówić o przedmiotowej wadzie umowy i wprowadzeniu Pana w błąd w zakresie przedmiotowej nieruchomości.

W art. 84 K.c. chodzi o sytuację, gdy człowiek dokonuje czynności prawnej, żywiąc jakieś błędne wyobrażenie co do rzeczywistości. Dla oceny błędu miarodajna jest chwila składania przez błądzącego oświadczenia woli. Jak wskazano w wyroku WSA w Gliwicach z 25.09.2009 r. (III SA/Gl 631/09, Legalis) hipotezą art. 84 § 1 .c. objęte jest pozostawanie pod wpływem błędu w momencie składania oświadczenia woli, a nie wprowadzenie się dopiero w tym momencie w stan fałszywego wyobrażenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Z uwagi na powyższe, jak wynika z art. 88 K.c.: „§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. § 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Unieważnienie umowy z obowiązkiem zwrotu świadczeń wzajemnych

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu powoduje nieważność całej czynności prawnej, w której skład wchodzi wadliwe oświadczenie woli, a więc dochodzi do unieważnienia całej umowy z obowiązkiem zwrotu świadczeń wzajemnych.

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż chcąc skorzystać z powyższej instytucji, a także doprowadzić do unieważnienia całej czynności prawnej – zawartej między Państwem umowy, powinien Pan złożyć pisemne oświadczenie drugiej stronie umowy o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu oraz wezwać stronę do zwrotu płatności. W przypadku braku porozumienia, pozostaje jedynie droga sądowa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »