Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługa gastronomiczna w nocnym klubie

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-02-15

Odwiedziłem klub nocny ze striptizem. W stanie upojenia alkoholowego umówiłem się z jedną z tancerek na płatny seks. Podsunięto mi do podpisu poświadczenie usługi gastronomicznej na określoną kwotę. Nie chciałem go podpisać i tylko postawiłem jakiś znak. Kiedy zorientowałem się, że treść tego oświadczenia jest niezgodna z tym, co zostało ustalone, podarłem dokument (jednak poinformowano mnie, że dysponują skanem). Następnie otrzymałem nowy dokument, który pod wpływem presji podpisałem wymyślonym imieniem i nazwiskiem. Umówionej usługi nie otrzymałem. Nie wiem, co dokładnie podpisałem, czy popełniłem przestępstwo i czy jestem zobowiązany do zapłacenia kwoty z tego dokumentu. Czy ostatecznie podpisałem jeden dokument, czy dwa? Nie otrzymałem żadnego paragonu ani faktury. Proszę o pomoc!

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

W pierwszej kolejności wskażę, że korzystanie z usług prostytutek i płacenie za seks nie jest w Polsce karalne, więc za tę część Pana działania z pewnością nie poniesie Pan odpowiedzialności.

Z opisu wynika jednoznacznie, że propozycja poświadczenia „usługi gastronomicznej” pojawiła się po ustaleniu spotkania towarzyskiego, a w istocie żadna prawdziwa usługa gastronomiczna nie została zrealizowana. W rzeczywistości miała być poświadczana płatność za usługę towarzyską. Tu jednak zaznaczam, że musiałby Pan przed ew. sądem udowodnić swe twierdzenia.

Zgodnie z art. 83 K.c.:

„Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.” (§ 1).

Jeśli zatem obydwie strony miały świadomość i godziły się na to, że w istocie poświadczane jest umówienie się na usługę towarzyską, nieważne pozostaje oświadczenie poświadczające usługę gastronomiczną. Podmiot nie może zatem dochodzić od Pana zapłaty za usługę gastronomiczną.

Zgodnie z art. 58 K.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy (§ 1). Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (§ 2).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gdyby zatem zapłaty za usługę, która w istocie miała być usługą towarzyską, dochodził inny podmiot niż osoba, która tę usługę osobiście świadczyła (tj. sugerowano by, że umowa została zawarta z podmiotem trzecim), taka czynność byłaby niezgodna z prawem (czerpanie korzyści z nierządu) i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a więc nieważna. W istocie – choć w praktyce trudno to sobie wyobrazić – tylko rzeczona tancerka mogłaby dochodzić od Pana zapłaty.

Gdyby w samym podpisanym dokumencie podano, że usługa gastronomiczna została zrealizowana (co byłoby dowodem na zrealizowanie tej usługi), mógłby Pan odwoływać się do braku świadomości i swobody przy dokonywaniu czynności prawnej, jaką było poświadczanie zrealizowania usługi (tu nadmienię, że wedle części teorii pismo podpisane wymyślonym nazwiskiem nie jest dokumentem, niemniej jednak gdyby dowiedziono w jakiś sposób, np. zapisem kamery, że to Pan je podpisywał, można by próbować dowodzić, że jednak coś Pan w ten sposób poświadczał). Zgodnie z art. 82 K.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego zaburzenia czynności psychicznych. U Pana mieliśmy do czynienia z upojeniem alkoholowym i działaniem pod wpływem presji. Tu jednak warto nadmienić, że druga strona mogłaby podważać taki stan u Pana – można by bowiem twierdzić, że po pierwsze pamięta Pan dość dokładnie przebieg zdarzeń, po drugie był w stanie podjąć czynność podpisania się nie swoim nazwiskiem, co jest swego rodzaju działaniem z rozeznaniem.

„Jeżeli występuje ograniczenie w stopniu mniejszym niż znaczny, a więc w stopniu, który pozwala na rozeznanie, czego składający oświadczenie chce dokonać (powzięcie woli), oraz na dokonanie tego zgodnie z wolą składającego oświadczenie (wyrażenie woli) – np. stan po spożyciu alkoholu niepowodujący jednak głębokiego upojenia alkoholowego – nie występuje wada oświadczenia woli w postaci braku świadomości lub swobody” (P. Nazaruk, Komentarz do art. 82 k.c., Lex).

Na nieważność czynności można się powołać w każdym czasie. Gdyby zatem druga strona podawała, że zawarł Pan umowę sprzedaży usługi gastronomicznej, może Pan wskazać, iż jest to umowa nieważna, a skoro tak, nie obowiązuje podane wynagrodzenie. Skoro natomiast usługa nie została wykonana, nie może Pan płacić nawet zwyczajowych cen, które należałyby się z tytułu bezpodstawnego Pana wzbogacenia, takie bowiem nie nastąpiło.

Można uchylić się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby (art. 87 K.c.), jak jednak wynika z opisu, u Pana nie było groźby, a jedynie presja (ją uwzględniamy w poprzednim wyłączeniu).

Podejrzewam, że w karcie menu podano kwoty, którymi następnie Pana obciążono, stąd nie można by zarzucać drugiej stronie w tym zakresie oszustwa, braku ekwiwalentności świadczeń, wprowadzenia w błąd.

Pozostaje jeszcze kwestia złożenia przez Pana podpisu.

W pierwszej kolejności wskażę, że samo poświadczenie, które Pan podpisywał (dwukrotnie) nie jest umową. Umowa sprzedaży mogła zostać zawarta w sposób dorozumiany czy ustny. Nie wiem, czy w obu poświadczeniach znajdowała się ta sama treść – wtedy można by stwierdzić, czy druga strona może podnosić, że mieliśmy do czynienia z zawarciem dwóch umów, czy też jednej, której zawarcie dwukrotnie próbował Pan poświadczyć. Jeśliby druga strona udowodniła, że wykonała dwie usługi gastronomiczne, opisane w obydwu poświadczeniach, mogłaby dochodzić zapłaty za obydwie (nie z racji posiadania dwóch poświadczeń, ale z racji wykonania dwóch usług). Poświadczać zawarcie umowy może także skan dokumentu (to jest jedynie dowód na zawarcie umowy, a nie – jak wskazałam wcześniej – sama umowa).

Przy podpisaniu poświadczenia jakimś bliżej nieokreślonym znakiem po pierwsze może Pan twierdzić, iż w istocie nie złożył pod oświadczeniem własnego podpisu i Pana intencją nie było składanie tego podpisu, a jedynie w upojeniu alkoholowym nakreślił Pan bliżej nieokreślone znaki na piśmie (tym bardziej, że podarł Pan podstawione Panu oświadczenie). W drugim wypadku podpisanie poświadczenia wymyślonym nazwiskiem w celu ukrycia swojej tożsamości może być różnie potraktowane. Z jednej strony przyjmuje się, że podpisanie dokumentu wymyślonym nazwiskiem może być fałszerstwem dokumentu (art. 270 § 1 K.k.), tu jednak konieczne jest zaistnienie celu użycia tego dokumentu za autentyczny. Skoro przekazał go Pan innej osobie, można uznać, że taki cel zaistniał (może Pan próbować się bronić, że tu nie było takiego celu, bo w istocie nie było żadnej usługi gastronomicznej, za którą druga strona mogłaby dochodzić zapłaty). Z drugiej strony takie postępowanie może wskazywać na Pana zamiar oszustwa, czyli zamiar niezapłacenia za wykonaną usługę (art. 286 K.k.) – tu również trzeba by Panu dowieść, że na taką usługę Pan się umawiał. W rzeczywistości zatem, jeśli druga strona nie będzie mogła dowieść wykonania usług, Pan zaś będzie dowodził, że nie było usługi gastronomicznej, a tylko towarzyska (Pana twierdzenia w tym względzie będą wiarygodne z uwagi na liczne podobne przypadki), trudno będzie Pana obciążyć jakąkolwiek odpowiedzialnością.

Z mową o odpowiedzialności oczywiście możemy mieć do czynienia dopiero wtedy, gdy zostanie ustalone, że to faktycznie Pan złożył podpis.

Wreszcie trzeba zaznaczyć, że podobne działanie klubu mogłoby być zakwalifikowane jako oszustwo, gdyby próbowano obciążyć Pana wynagrodzeniem za usługę, które nie świadczono i nie zamierzano świadczyć, a próbowano stworzyć pozory jej świadczenia, namawiając do podpisania oświadczenia, wywierając przy tym presję i wykorzystując fakt upojenia alkoholowego. Uzasadnione podejrzenie popełnienia takiego przestępstwa może być zatem zgłoszone na policję (o ile oczywiście stwierdzi Pan, że dowody nie przemawiają przeciwko Panu tylko przeciwko drugiej stronie, bowiem niezwykle ważne jest nie to, jaki był faktyczny przebieg zdarzenia, ale to, co może na podstawie dostępnych dowodów zostać dowiedzione).

W aktualnym stanie powinien Pan raczej czekać na dalsze działania drugiej strony (z racji dwuznaczności sytuacji może ona takich nie podjąć), chyba że wie Pan, że druga strona mogłaby udowodnić wykonanie usługi gastronomicznej w sposób, który nie pozwalałby Panu udowodnić okoliczności przeciwnej, a ceny tej usługi były dla Pana dostępne w karcie menu. Zapłata powinna następować stosownie do wykonanych usług – jeśli były wykonane dwie, do dwóch, jeśli jedna – do jednej (to wynikałoby być może dopiero ze złożonych oświadczeń).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »