Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie odrębnej własności lokali

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2016-05-16

Mieszkanie o pow. 86 m2, znajdujące się w budynku wspólnoty mieszkaniowej, zostało przekształcone w lokal o charakterze handlowo-usługowym. Cały lokal został podzielony na dwa mniejsze. Te dwa lokale dzierżawione są przez dwóch różnych najemców i prowadzą oni w nich odrębne działalności. Lokale znajdują się pod jednym adresem. Czy jest możliwość sprzedaży lokalów najemcom, tak jak faktycznie je użytkują? Jakie byłyby do tego potrzebne dokumenty?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

W przedstawionej sytuacji należałoby ustanowić odrębną własność lokali.

Niezbędną przesłanką do ustanowienia odrębnej własności lokali jest jego samodzielność. Stwierdzona jest ona w dokumencie urzędowym w tzw. zaświadczeniu o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego czy też garażu.

Jak czytamy w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. odrębna własność lokalu polega na tym, że każdy właściciel może dysponować swą własnością bez względu na innych właścicieli lokali.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 24 kwietnia 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2000.80.903 j.t.):

„1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej »lokalami«, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.”

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego wydawane jest na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny, czyli osoby, która chce wydzielić nieruchomość lokalową z nieruchomości głównej i ustanowić na nieruchomości lokalowej odrębną własność lokalu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu należy do kompetencji starosty. Zatem wniosek należy złożyć do Starostwa do Wydziału Architektury i Budownictwa lub Wydziału Urbanistyki i Architektury.

We wniosku należy podać:

  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko oraz adres),
  • interes prawny, jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia (w jakim celu wnosi o zaświadczenie),
  • rok zakończenia budowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania lokalu,
  • określenie przeznaczenia lokalu,
  • rodzaj lokalu (mieszkalny lub użytkowy), położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

  • rysunki z posiadanej dokumentacji przedstawiające rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem tych pomieszczeń;
  • w przypadku braku ww. rysunków – należy dołączyć inwentaryzację budowlaną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł), którą można opłacić w kasie urzędu.

Formularze takich wniosków są z reguły dostępne na stronie internetowej urzędu miasta, starostwa. W starostwie można też otrzymać kontakt do osoby, która robi takie inwentaryzacje budowlane, chyba że w Pana wypadku nie będzie potrzebna.

Po uzyskaniu zaświadczenia należy złożyć wniosek (formularze też są dostępne w internecie) o ujawnienie lokalu w kartotece lokali, do ewidencji gruntów i budynków urzędu miasta i wypis z kartoteki.

Mając takie dokumenty, może Pan się udać do notariusza, który ustanowi aktem notarialnym odrębną własność lokali. Można też od razu iść do notariusza z najemcą, w celu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Zaświadczenie o samodzielności lokalu wraz z aktem notarialnym notariusz przekazuje następnie sądowi wieczystoksięgowemu, celem dokonania wpisu do księgi wieczystej. Bez opisanych dokumentów notariusz nie sporządzi aktu notarialnego.

O koszty sporządzenia aktu notarialnego proszę pytać notariusza, bo to jest uzależnione od wartości nieruchomości, którą Pan sprzedaje, a które z reguły ponosi kupujący.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »