Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzenie samochodu w leasingu na urlopie - zwrot kosztów powrotu do domu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-25

W czasie urlopu w Polsce został uszkodzony samochód będący w leasingu. Całą winę ponosi kierujący drugim pojazdem. Auto było niesprawne i musieliśmy wracać do UK samolotem. Czy mogę się ubiegać o zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu od ubezpieczyciela winnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Uszkodzenie samochodu w leasingu na urlopie - zwrot kosztów powrotu do domu

Przez czas trwania leasingu właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca. W razie uszkodzenia bądź zniszczenia pojazdu, to w jego majątku powstaje szkoda. Leasingobiorca zasadniczo nie doznaje uszczerbku w majątku, a więc nie przysługuje mu roszczenie o naprawienie szkody w pojeździe. Odszkodowanie z tego tytułu należy się wyłącznie leasingodawcy.  Tak więc leasingobiorcy nie przysługuje status poszkodowanego. Wyjątkiem są poniesione przez leasingobiorcę koszty zabezpieczenia pojazdu czy koszty najmu pojazdu zastępczego. Lub konieczność zapewnienia sobie innego transportu do domu.

Wydatki te powodują uszczerbek w majątku leasingobiorcy, który pozostaje w związku przyczynowym z uszkodzeniem pojazdu. Dlatego ubezpieczyciel winien je zwrócić leasingobiorcy. Konieczne jest oczywiście zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela.

Według art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego powstanie obowiązku zapłaty przez zakład ubezpieczeń (ubezpieczyciela) odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakłada powstanie odpowiedzialności ubezpieczonego, czyli samego ubezpieczającego lub osoby, na której rzecz ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim. Zobowiązanie do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma więc ze swej istoty charakter akcesoryjny. Tylko zatem wtedy, gdy ubezpieczony stanie się zgodnie z przepisami prawa cywilnego odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, dojdzie do powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wobec tej osoby z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres odpowiedzialności ubezpieczonego wobec osoby trzeciej wyznacza co do zasady zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (co do akcesoryjnego charakteru ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej por. np. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r., sygn. akt III CZP 99/2004).

Wskazany wyżej, wynikający w sposób oczywisty z art. 822 § 1, akcesoryjny charakter zobowiązania ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzają w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przepisy art. 23, 34, 35 i 36. W myśl tych przepisów na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, do której zawarcia obowiązany jest posiadacz bezpośrednio eksploatujący pojazd (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r., sygn. akt III CZP 99/2004), zakład ubezpieczeń jest zobowiązany, w granicach ustalonej sumy gwarancyjnej, do zapłaty odszkodowania za szkodę na osobie lub w mieniu wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu, objętą odpowiedzialnością posiadacza (na podstawie art. 436 § 1 zdanie pierwsze lub art. 436 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego) albo kierowcy (na podstawie art. 415).

Osobą trzecią, wobec której zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest więc poszkodowany w związku z ruchem pojazdu, mający deliktowe roszczenie o naprawienie szkody do posiadacza lub kierowcy.

W ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ubezpieczyciel przejmuje całość zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczającego, w tym także z tytułu odsetek od kwoty należnego zadośćuczynienia i odszkodowania, od momentu, kiedy roszczenia te stały się wymagalne od sprawcy szkody. Według mnie jest to zasadne roszczenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Pociągnięcie do odpowiedzialności radcy prawnego

Radca prawny prowadzący moją sprawę „nawalił” na końcowym etapie postępowania, gdyż mimo wezwania sędziego do złożenia wniosków dowodowych,...

 

Odszkodowanie od pijanego sprawcy wypadku

W zeszłym miesiącu mój syn został potrącony przez pijanego kolegę. W wyniku wypadku był w szpitalu, a lekarz na dzień dzisiejszy daje mu 80%...

 

Przedawnienie roszczenia z polisy ubezpieczeniowej PZU

W 2012 r. uległem wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer, w wyniku czego doznałem poważnych obrażeń, których konsekwencją jest trwałe inwalidztwo....

 

Samochód oddany na złomowanie a kara za brak OC

Samochód oddany na złomowanie a kara za brak OC

Oddałem samochód osobowy do stacji recyklingu na złomowanie (otrzymałem stosowne dokumenty). Było to 17 maja, a 22 maja wyrejestrowałem auto. Kilka...

Wypłata odszkodowania AC bez ważnego przeglądu technicznego

Około miesiąca temu podczas jazdy autem, próbując uniknąć zderzenia z przebiegającym psem, gwałtownie skręciłam i uderzyłam w krawężnik,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »