Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzony telefon kupiony na Allegro, sprzedawca przerzuca winę na konsumenta

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-12-27

Wygrałem aukcję telefonu na Allegro poprzez opcję „Kup Teraz”. Paczkę odebrałem w punkcie DPD – była trochę sfatygowana, pogięta. Dlatego na miejscu ją otworzyłem, żeby sprawdzić, czy telefon nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Wszystko wydawało się być w porządku, dlatego też nie spisywałem protokołu szkody. Dwa dni później zacząłem korzystać z telefonu i okazało się, że nie działa poprawnie wyświetlacz (wada fizyczna). Napisałem maila do sprzedającego przedsiębiorcy, że chcę złożyć reklamację i odstąpić od umowy. Odesłałem telefon wraz z odstąpieniem od umowy i protokołem szkody spisanym w dniu odesłania, zmieściłem się w czasie 7 dni. Sprzedający otrzymał informację od kuriera, że nie wypłaci odszkodowania, i w związku z tym teraz chce na mnie przerzucić winę – odesłać mi z powrotem telefon albo naprawić na mój koszt. Proszę o poradę, co zrobić w takiej sytuacji! Czy mam szansę odzyskać zapłacone pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Uszkodzony telefon kupiony na Allegro, sprzedawca przerzuca winę na konsumenta

Zakup poza lokalem przedsiębiorstwa i prawo konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Ustawa ta w sposób kompleksowy uregulowała kwestie związane z zawieraniem umów z konsumentami. Niejako obok powyższej ustawy generalną zasadą jest, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma tzw. prawo do namysłu. To znaczy, że w ciągu tego terminu może sprawdzić zakupioną rzecz, zastanowić, czy nadal jest przekonany o słuszności swojej decyzji i ewentualnie zwrócić towar z jednoczesnym żądaniem zwrotu pieniędzy za niego. Ma na to 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Te 14 dni oznacza, że w tym terminie konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie (a właściwie wystarczy jego wysłanie listem poleconym w terminie 14 dni).

Jeśli konsument odstąpi od umowy w wyżej wskazany sposób, umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Strony mają obowiązek zwrotu tego, co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Aby zrealizować prawo do odstąpienia od umowy nie można towaru używać, zmieniając jego stan, w przeciwnym razie przedsiębiorca będzie mógł podnieść zarzut z tego tytułu. Jednakże Pan jako konsument może (a nawet powinien) rozpakować towar oraz sprawdzić jego działanie. Prawo do odstąpienia od umowy nie jest wyłączone wskutek pogorszenia lub zniszczenia rzeczy, jeżeli nie zostało to zawinione przez konsumenta; konsument ma jednak obowiązek sprawowania pieczy nad rzeczą.

Zdarza się niestety, że po odesłaniu towaru do sprzedawcy ten twierdzi, że odesłany towar jest zniszczony, uszkodzony itp. Dla własnego więc bezpieczeństwa, jeżeli Pan jako konsument zwrócił telefon komórkowy pocztą, to przed odesłaniem warto było zrobić dokładne zdjęcia odsyłanego telefonu. Ponadto można zrobić oględziny aparatu i przy świadku sporządzić pisemny protokół z tych oględzin z chwili jego pakowania czy przygotowania do przesyłki.

Jeżeli sprzedawca nie chce przyjąć przesyłki, a Pan nie dysponuje dowodem w postaci oświadczenia osoby trzeciej (ale ma Pan protokół), może Pan udać się do Rzecznika Praw Konsumentów. Dobrze, aby Pan dysponował wiadomością email jako dowodem, iż kontaktował się Pan ze sprzedawcą w sprawie uszkodzonego towaru.

Transakcja w serwisie Allegro z opcją „Kup Teraz” – prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni

Warto podkreślić, że dokonując transakcji w serwisie Allegro i korzystając z opcji „Kup Teraz”, która formalnie nie jest licytacją, ma Pan prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Uprawnienie to służy nawet wtedy, gdy towar jest pełnowartościowy, ale się nie podoba. Taki przywilej przysługuje na Allegro wtedy, gdy jest Pan konsumentem, a sprzedawca jest przedsiębiorcą. A zatem w ciągu 14 dni w niezmienionym stanie odsyła się sprzedawcy kupiony produkt. Do paczki dołącza się list, powołujący się na odpowiednie przepisy ustawy dające prawo do odstąpienia od umowy. Sprzedający w tym samym czasie powinien zwrócić wpłaconą kwotę (cena przedmiotu + koszt wysyłki), może on jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Jeśli jednak dokonał Pan zakupu u osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, może Pan odstąpić od umowy jedynie podając jej przyczynę.

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu, jeśli:

 • jest osobą prywatną;
 • otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru;
 • przedmiotem sprzedaży są: produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia;
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma (z wyjątkiem umów o prenumeratę);
 • usługi zakwaterowania innego niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomiczne, usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • usługi lub przedmioty, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 • sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.

Drugie rozwiązanie – reklamacja telefonu z tytułu rękojmi

Jest jeszcze inna droga. Zawsze może Pan reklamować telefon z tytułu rękojmi. Reklamując towar z tytułu rękojmi, można żądać:

 • usunięcia wady (naprawienia towaru),
 • wymiany towaru na wolny od wad (wymiany rzeczy na nową),
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy.

Od momentu, kiedy zgłasza się sprzedawcy swoje roszczenie reklamacyjne, ma on 14 dni na ustosunkowanie się do stawianych żądań. W ciągu tych 14 dni musi po prostu przekazać swojemu klientowi informację o tym, czy przyjmuje reklamację i czy będzie ona realizowana zgodnie z żądaniem konsumenta. Może też w określonych przypadkach zaproponować inne rozwiązanie niż to, które wybrał konsument. Pan jako konsument, który po dokonaniu zakupu stwierdza, że rzecz zakupiona ma wady fizyczne, może przede wszystkim żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Tak wynika z art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.). Po otrzymaniu takiego żądania od konsumenta sprzedawca powinien wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad (czyli na nową) lub usunąć wadę (dokonać jej naprawy) w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić realizacji reklamacji zgodnie z żądaniem konsumenta w dwóch przypadkach:

1) jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, np. nie można wymienić towaru na nowy, ponieważ taki model produktu nie jest już wytwarzany albo nie ma części zamiennych, aby dokonać jego naprawy.

2) gdy w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby to poniesienia przez sprzedawcę nadmiernych kosztów, np. w sytuacji, gdy klient żąda wymiany towaru na nowy, a wystarczające byłoby naprawienie jednego, drobnego elementu.

Można również żądać obniżenia ceny lub zupełnego odstąpienia od umowy, w przypadku wad rzeczy sprzedanej, jednakże przepisy narzucają w tej kwestii pewne ograniczenia, mające związek z tym, czy jest to pierwsza, czy też kolejna reklamacja tej samej rzeczy. Jeżeli jest to reklamacja po raz pierwszy, to sprzedawca nie musi od razu godzić się na takie rozwiązanie. Może bowiem zaproponować klientowi, zamiast obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy, naprawę towaru bądź jego wymianę na nowy. Przy czym należy pamiętać, że sprzedawca nie może samodzielnie zdecydować o wyborze takiego rozwiązania, np. nie przyjmując odstąpienia od umowy i wymieniając towar na nowy. Musi takie rozwiązanie zaproponować. Pan może przyjąć taką propozycję sprzedawcy lub wysunąć własną, tj. zamiast propozycji naprawy zażądać wymiany rzeczy na nową lub zamiast wymiany wnosić o jej naprawienie. Taka zamiana nie będzie możliwa, jeżeli spełnienie roszczenia reklamacyjnego w ten sposób jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem, który zaproponował sprzedawca.

Reasumując: w mojej opinii przysługuje Panu pełne prawo do odstąpienia od umowy, tym bardziej że dysponuje Pan zarówno wiadomością mailową, świadczącą o kontaktowaniu się przez Pana ze sprzedawcą, jak i protokołem stanu telefonu w dniu wysyłki. Zatem przy znacznym oporze sprzedawcy, mimo pisma wskazującego na jego niestosowanie się do przepisów ustawy, może Pan skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Konsumentów.

Zatem proszę ponownie zawiadomić sprzedawcę, że podtrzymuje Pan swoje odstąpienie od umowy i żąda zwrotu wpłaconej kwoty za telefon, zaznaczając, że w Pana ocenie nieco pognieciony karton opakowania nie mógł mieć wpływu na stan otrzymanego telefonu. Jeżeli w zakreślonym przez Pana terminie sprzedawca nie zwróci otrzymanej kwoty, skieruje Pan sprawę na drogę postępowania sądowego. Od strony praktycznej proponuję wcześniej skorzystać z usług Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Brak reakcji na reklamację wykonawcy

Rok temu pewna firma wykonała dla nas ścieżki brukowane przy domu. Niestety nie mamy oficjalnie podpisanej umowy. Mam jednak pisemną ofertę firmy,...

 

Zakup samochodu z cofniętym licznikiem i wadami - sprzedawca twierdzi że nie ma możliwości zwrotu pojazdu

Witam zakupiłem kilka dni temu używane auto w komisie. W cenie sprzedający miał opłacić akcyzę, przesłać tłumaczenie niemieckich dokumentów...

 

Groźby sprzedającego na Allegro za wystawienie negatywnego komentarza

Groźby sprzedającego na Allegro za wystawienie negatywnego komentarza

Po zakupie na Allegro zabawki za 20 zł wystawiłam komentarz negatywny. Dostawa trwała aż około miesiąca. Gdzieś w zakładkach (zwrócił mi na to uwagę...

Zakup niesprawnej maszyny i problemy z jej naprawą

Zakup niesprawnej maszyny i problemy z jej naprawą

Kupiłam maszynę kosmetyczną za 60 tys. zł i jest niesprawna. Sprzedający kazał wysłać uszkodzoną głowicę do Chin i tak zrobiłam. Zepsuła się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »