Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata użyczonego samochodu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-23

Jaka jest moja odpowiedzialność, w przypadku gdy w użyczonym samochodzie pozostawiłem dowód rejestracyjny i auto zostało skradzione? Auto dostałem do dyspozycji od firmy naprawczej, jednak nie została sporządzona żadna umowa. Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

W sprawie mamy do czynienia z użyczeniem auta. Nie było umowy, jednak auto zostało wydane na czas określony.

„Art. 714. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.”

Jak określa się: „Z punktu widzenia przyjmującego rzecz umowa użyczenia jest – przede wszystkim ze względu na jej darmowy charakter – umową o podwyższonym ryzyku kontraktowym. O ryzyku tym mowa jest m.in. w art. 714, który wprowadza odpowiedzialność biorącego rzecz w używanie za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy w sytuacji, gdy używa jej w sposób sprzeczny z umową albo jej właściwościami lub przeznaczeniem, albo też gdy nie mając na to zgody użyczającego oraz nie będąc zmuszony przez okoliczności, oddaje rzecz innej osobie, przy czym rzecz nie uległaby utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie. Tak więc obok odpowiedzialności z tytułu winy (art. 471 i nast. w zw. z art. 712 i 718) biorący rzecz ponosi również – w ściśle określonych przez przepis okolicznościach – odpowiedzialność »za przypadek«, pod warunkiem jednak, że użyczający istnienie tych okoliczności udowodni. Biorący rzecz w używanie pozostaje więc pod rygorem wzmożonej odpowiedzialności i nie może bronić się dowodem, że szkoda nie nastąpiła z jego winy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Użyczający nie może według swego uznania żądać zapłaty odszkodowania zamiast zwrotu rzeczy użyczonej, gdyż odszkodowanie może zastąpić rzecz użyczoną jedynie w razie uprzedniego stwierdzenia ostatecznego niewykonania przez biorącego rzecz do używania swego zobowiązania (por. orz. SN z dnia 29 stycznia 1924 r., III Rw. 207/23, PPiA 1924, s. 195 oraz orz. SN z dnia 12 października 1938 r., C.I. 1557/37, „Nowy Kodeks Zobowiązań” – dodatek do „Gazety Sądowej Warszawskiej” 1939, nr 12, s. 43).

Jeżeli rzecz oznaczona co do gatunku, którą użyczono, zaginęła lub została zniszczona, użyczający może żądać zwrotu takiej samej rzeczy (por. orz. SN z dnia 3 października 1922 r., III Rw. 2241/21, OSP 1923, poz. 547)” [Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II”].

Odnosząc się do zapytania: pozostawienie dokumentów w samochodzie powoduje zawsze odmowę wypłaty odszkodowania z AC. Biorącego rzecz w użyczenie obciąża obowiązek pieczy nad przedmiotem mu użyczonym, a charakter stosunku łączącego go z użyczającym uzasadnia podwyższoną staranność w tym zakresie. Zgodnie z art. 718 K.c. po zakończeniu użyczenia biorący do używania (pozwany) obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Niewywiązanie się przez biorącego z obowiązku zwrotu rzeczy użyczonej po zakończeniu umowy uprawnia użyczającego do wystąpienia z roszczeniem o wydanie rzeczy i o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania w terminie obowiązku zwrotu rzeczy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »