Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

W jaki sposób możemy żądać zwrotu pieniędzy za wczasy?

• Autor: Marcin Sądej

Z oferty internetowej zamówiliśmy 7-dniowy pobyt na wczasach. Niestety po przybyciu do hotelu dostrzegliśmy mnóstwo naruszeń dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Po jednym dniu zrezygnowaliśmy z wczasów i zmieniliśmy hotel. Przed wyjazdem zaliczkowaliśmy pewną kwotę i uznano, że kwota ta nie podlega zwrotowi. W jaki sposób możemy żądać zwrotu pieniędzy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W jaki sposób możemy żądać zwrotu pieniędzy za wczasy?

W opisanej sprawie istotne jest, czy kwota, którą Państwo wpłaciliście była faktycznie zaliczką czy zadatkiem. Choć potocznie pojęcia te używane są zamiennie, na gruncie prawa cywilnego ich charakter jest różny.

Przede wszystkim, jeżeli z zawartej umowy lub korespondencji z hotelem wynika, że wpłacono zadatek to nie podlega on zwrotowi. Zgodnie bowiem z treścią art. 394 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

Jeżeli jednak wpłacona kwota stanowiła zaliczkę to w momencie odstąpienia od umowy podlega ona zwrotowi. Jak stanowi art. 494 K.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.

Zaliczka to kwota wpłacana drugiej stronie na poczet ceny czy wynagrodzenia. Jeśli do wykonania umowy nie dojdzie i jedna ze stron odstąpi od umowy, to zaliczka powinna zostać zwrócona – nawet wtedy, gdy do niewykonania umowy doszło wskutek okoliczności, za które odpowiada dający zaliczkę. W konsekwencji zaliczka nie ma charakteru zabezpieczającego.

W przypadku gdyby hotel nie chciał zwrócić zaliczki warto powołać się na koncepcję klauzul niedozwolonych w umowach z konsumentem. Otóż zgodnie z art. 3853 K.c. niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

– przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy;

– nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy.

W rezultacie, jeżeli nie zastrzeżono, że wpłacona kwota to zadatek to można przyjąć, że stanowi ona zaliczkę, która podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy. Jeżeli hotel odmówi wypłaty mogą Państwo zwrócić się także do powiatowego rzecznika praw konsumenta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl