Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam szansę na upadłość konsumencką?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-03

Od 2006 r., w odstępach dwuletnich zaciągnąłem trzy kredyty w jednym banku: na 15 tys., na 25 tys. i na 19 tys. zł. Spłacałem do lutego 2010 r., miesiąc później odeszła żona, zostawiła mi dwójkę dzieci. Jesienią sąd orzekł nasz rozwód, córka została przy niej, natomiast opiekę nad synem otrzymałem ja. Wtedy też, w listopadzie 2010 r. sprzedałem samochód i spłaciłem po jednej zaległej racie. Od grudnia przestałem wywiązywać się z zobowiązań i wiosną 2011 r. bank wypowiedział mi wszystkie trzy umowy. W 2012 r. dwa długi kupiła firma windykacyjna, a trzeci dług jest do tej pory w windykacji i nie otrzymuję żadnych ponagleń w tej sprawie. W tej chwili zarabiam 2500 zł i mam komornika na karku. Czy mam szansę na upadłość konsumencką?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Postaram się wyjaśnić Panu stan prawny w zakresie upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości może nastąpić wówczas, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Generalnie w doktrynie podkreśla się, że stan niewypłacalności dłużnika niebędącego przedsiębiorcą istnieje nie tylko wtedy, gdy nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań, lecz także wtedy, gdy suma zobowiązań dłużnika przekracza wartość jego majątku (M. Samcik, Upadłość nie tylko dla firm, Gazeta Wyborcza z 4.2.2009 r., s. 19).

Można zatem uznać, iż opisana przez Pana sytuacja wskazuje, że jest Pan osobą niewypłacalną, bo nie reguluje Pan swoich 3 wymagalnych zobowiązań kredytowych.

Aczkolwiek aby sąd ogłosił upadłość poza tą podstawową przesłanką, którą Pan spełnia, konieczne jest także niespełnienie kilku negatywnych przesłanek. Podstawowe znaczenie ma tu przepis art. 4914 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, który mówi o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Z uwagi na jego istotność w całości go poniżej zacytuję:

„1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,

3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

– chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

5. Do wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela ust. 2-4 nie stosuje się.”

W Pana przypadku jedyną, jak się wydaje, podstawą do oddalenia wniosku mogłoby być to, że doprowadził Pan do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Jeśli chodzi o przesłankę „rażącego niedbalstwa” rozumieć ją trzeba jako coś więcej niż brak zachowania zwykłej staranności w działaniu, to przekroczenie podstawowego poziomu staranności i postępowania poniżej minimalnego poziomu wiedzy. Nie można mówić o rażącym niedbalstwie w przypadku okoliczności o charakterze wyjątkowym, nieprzewidywalnym i całkowicie niezależnym od dłużnika.

Decydują zawsze okoliczności konkretnego przypadku, tj. warunki, w jakich zawiązywał Pan kolejne umowy kredytowe. Dla przykładu, jeśli nie spłacał Pan już jednego kredytu i zaciągał drugi, to może być to uznane za rażące niedbalstwo. Jeśli natomiast przestał Pan spłacać zobowiązania, bo np. odeszła żona i pozostawiła Panu dzieci, których utrzymanie kosztuje, to uznałabym, że nie podnosi Pan winy za brak spłaty.

Odkąd zmieniono przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – wcześniej niewypłacalność musiała powstać na skutek okoliczności wyjątkowej i niezależnej od dłużnika, znaczenie wzrosła liczba ogłoszonych upadłości.

Reasumując, powinien Pan spróbować wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ponieważ spełnia Pan podstawą przesłankę – jest Pan niewypłacalny. Jeśli sąd uzna, że nie ma przesłanek negatywnych, wyżej cytowanych, powinien ogłosić pana upadłość.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »