Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek do wydziału wieczystoksięgowego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-07-18

W 2013 r. zapadł prawomocny wyrok sądu okręgowego (odwoławczego) znoszący współwłasność gruntu, na którym stoi sporo domów. Część uczestników tego postępowania na mocy wyroku ma zapłacić innym uczestnikom określoną kwotę pieniędzy wynikającą z nierównego podziału działek. Zostały złożone skargi kasacyjne i sąd okręgowy w 2014 r. wstrzymał skuteczność postanowienia sądu z 2013 r. W międzyczasie zapłaciłam ok. 10 000 zł na rzecz innych osób. W listopadzie 2014 r. otrzymałam z wydziału ksiąg wieczystych wypis o odłączeniu nieruchomości i założeniu nowej księgi wieczystej dla jednego z uczestników postępowania o zniesienie współwłasności. Na początku lutego 2014 r. złożyłam wniosek o odłączenie i założenie księgi dla mojej nieruchomości. Do tej pory to nie nastąpiło. Dostaję także ponaglenia i straszą mnie BIK-iem osoby, którym zgodnie z wyrokiem mam zapłacić. Czy w obecnej sytuacji nie mogę się odłączyć i założyć księgi dla mojej działki, chociaż zrobiła to inna osoba, i czy muszę płacić tym, którzy mnie straszą i ponaglają? Czy ewentualnie mogę się poskarżyć na przewlekłość postępowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze stanu faktycznego wynika m.in., iż złożyła Pani wniosek do wydziału wieczystoksięgowego i nie otrzymała Pani do dzisiaj żadnej informacji w przedmiocie rozpoznania wniosku. Oczywiście taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Problematyka terminowości rozpoznawania wniosków była wielokrotnie podejmowana w wydziałach nadzoru i od 2013 r. zaszły w tym zakresie znaczne zmiany. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187, poz. 1564, ze zm.) określa uprawnienia ministra sprawiedliwości w tym zakresie. Nadzór ten wykonywany jest przez ustalenie i koordynowanie kierunków nadzoru wykonywanego przez prezesów sądów, ocenę zadań planów nadzorczych, przygotowanie informacji o działalności sądów, przeprowadzenie doraźnych wizytacji i lustracji itp. (§ 2 ust. 1).

Natomiast zapewnienie właściwej organizacji pracy w sądzie lub wydziale należy bezpośrednio do prezesa sądu lub przewodniczącego wydziału i zadania w tym zakresie określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249).

Postępowanie wieczystoksięgowe jest nieprocesowym postępowaniem sądowym regulowanym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy prawa z zasady nie określają wprost terminu, w którym ma nastąpić rozpoznanie sprawy, aczkolwiek stosownie do treści art. 451 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzenie sprawy powinno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki, tj. w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż to konieczne jest do wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych w warunkach obiektywnych.

Ponadto pragnę podnieść, iż zgodnie z § 48 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Ponadto stosownie do przepisu § 48 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością ich wpływu do sądu. Wprowadzenie tzw. dyżurów hipotecznych jest jednym ze sposobów organizacji pracy w wydziale ksiąg wieczystych, polegającym na dokonywaniu wpisu hipoteki poza kolejnością wpływu spraw do sądu, którą to możliwość przewiduje wyżej cytowany przepis.

Wątpię, aby w Pani sprawie zachodził jakiś szczególnie uzasadniony wypadek uzasadniający przedłużanie postępowania. Stąd też istnieją podstawy do złożenia skargi o przewlekłość.

Sąd II instancji wstrzymał wykonalność orzeczenia na mocy art. 388 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „w razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia – a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji – od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym”.

Wstrzymanie wykonalności powoduje, iż nie ma Pani obowiązku realizacji orzeczenia do czasu zakończenia postępowania. Wynika to z celu i istoty instytucji wstrzymania orzeczenia.

Tak więc nie musi Pani regulować żadnych spłat do czasu zakończenia postępowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Separacja a rozdzielność majątkowa

W związek małżeński wstąpiłam 16 lat temu. Od 11 lat pozostajemy z mężem w separacji. Mamy troje dzieci: syn i córka są już samodzielni, najmłodszy syn...

 

Czy otrzymam zwrot opłaty w wysokości 5% wartości sporu?

Toczę spór sądowy o zadośćuczynienie. Zapadł wyrok w I instancji (sąd okręgowy) i wniosłem apelację do sądu apelacyjnego....

 

Czas rozpatrzenia zażalenia na opieszałość sądu

Pół roku temu wysłałem wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości. Po pierwszej rozprawie sąd wezwał mnie do uzupełnienia...

 

Odmowa wykonania postanowień aktu notarialnego

W roku 2014 zawarłam umowę w formie aktu notarialnego zamiany nieruchomości bez spłat i dopłat. Umowa przyrzeczona miała być zawarta do 31 stycznia...

 

Zwrot nienależycie opłaconego wniosku o wpis w księdze wieczystej

Czy w przypadku zwrócenia przez sąd wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie art. 511(1) K.p.c. wystarczy uiszczenie opłaty...

 

Powództwo o naruszenie posiadania jako roszczenie posesoryjne

Czy użyte w art. 333 § 2 K.p.c. sformułowanie: „powództwo o naruszenie posiadania” dotyczy wyłącznie powództwa posesoryjnego...

 

Na czym polega rola adwokata z urzędu w e-sądzie?

Od dwóch lat toczy się sprawa z pewną firmą żądającą ode mnie (niesłusznie) spłaty zobowiązania. Akta mają już 100 stron. Komornik ściągnął...

 

Możliwość ponownego doręczenia dowodu Sądowi

Jestem powodem w sprawie o zapłatę kar umownych. Do pozwu nie dołączyłam ważnego dowodu przez roztargnienie, a może z głupoty....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »