Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydziedziczenie i pozbycie się z domu krewnego

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-07-19

Moja chora babcia wydziedziczyła syna z testamentu (pozbawiła go tez prawa do zachowku). Niestety dalej razem z nami mieszka w tym samym domu.Jak pozbyć się z domu tego krewnego? Ma prawo do części domu po dziadku.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawą żądania opuszczenia lokalu i opróżnienia go z rzeczy (eksmisji) pozostaje brak tytułu prawnego do jego zajmowania  (żądanie na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego). Tytułem prawnym może być tak np. umowa najmu, służebność osobista, jak i prawo własności. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206). Pana wujek ma zatem pełne prawo do korzystania z całości lokalu podobnie jak pozostali spadkobiercy. Prawo to pochodzi od jego tytułu prawnego własności udziału w lokalu.

Żeby pozbawić go tego prawa, należałoby przeprowadzić postępowanie o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 210 zdanie 1 każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Każdy przy tym może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba ze podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości (art. 211). Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 212 § 2).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W Państwa wypadku, gdyby dom dał się podzielić na lokale (samodzielny lokal to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, por. art. 2 ustawy o własności lokali), sąd zapewne zniósłby współwłasność dokonując takiego podziału. Przy zniesieniu współwłasności nie udałoby się zatem „pozbyć” wujka, chyba że sam zgodziłby się na spłatę. Gdyby brat mamy był skłonny do takiej ugody, nie byłoby potrzeby przeprowadzania postępowania sądowego, bowiem taką sprawę można by uregulować także aktem notarialnym.

Jeśliby natomiast domu nie dało podzielić się na lokale (tj. wydzielić część, która byłaby oddzielona trwałymi ścianami i miała konieczne pomieszczenia pomocnicze – łazienkę i kuchnię), sąd zasądziłby spłatę na rzecz wujka (i ew. innych współwłaścicieli, gdyby lokal przyznano jednemu). W takim wypadku wujek straciłby tytuł prawny do lokalu i gdyby po uprawomocnieniu się orzeczenia nie wyprowadził się, można by zastosować eksmisję.

Postępowanie o zniesienie współwłasności jest jednak postępowaniem dość drogim – opłata od wniosku wynosi 1.000 zł, a jeśli następuje zgodne zniesienie współwłasności – 300 zł (art. 41 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W toku sprawy istnieje konieczność sporządzenia opinii biegłego rzeczoznawcy, częstokroć – w przypadku podważania jednej – konieczne jest sporządzenie kolejnych. Każda z nich to koszt ok. 3 tys. zł. Ponieważ w postępowaniu nieprocesowym co do zasady każda ze stron ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie, jeśli to np. Państwo będą podważać opinię albo wniosą o jej sporządzenie, Państwo poniosą te koszty.

Oczywiście jeśliby wnioskodawca nie był w stanie uiścić kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny, może wnieść wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. Ponieważ tego typu postępowania są dość skomplikowane, warto także w takim przypadku wnieść o wyznaczenie pełnomocnika profesjonalnego z urzędu.

Niestety, skoro wujek pozostaje współwłaścicielem, nie istnieje co do zasady możliwość jego eksmitowania bez zniesienia współwłasności, tj. pozbawienia go tytułu prawnego do domu. Wyjątkiem od tej zasady pozostaje tylko przypadek, w którym współlokator (nawet będący współwłaścicielem) swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Na podstawie art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego:

„Art.  13.

1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

2. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

Obok tego tryb szczególny ustanawia Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

„Art.  11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

2. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

3. Do wykonania obowiązku orzeczonego na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika”.

Gdyby Państwo udowodnili przynajmniej rażące i uciążliwe wykraczające przeciwko porządkowi domowemu zachowanie wujka, które przeszkadza w korzystaniu z lokalu innym lokatorom, możliwe byłoby żądanie eksmisji także na podstawie pierwszego z przytoczonych przepisów. Przy drugim z podanych przepisów konieczne byłoby już udowodnienie stosowania przemocy, np. powołując się na interwencje policji, założenie Niebieskiej Karty, nagrania itd.

W pytaniu nie pisze Pan, by uciążliwe zachowanie wujka polegało właśnie na przemocy albo też takim zachowaniu, które czyniłoby uciążliwym korzystanie z domu przez innych. Jeśli o takim zachowaniu nie ma mowy, niestety nie będą Państwo przeprowadzić eksmisji w takim stanie własnościowym, jak istnieje teraz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »