Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykazanie umocowania wnioskodawcy do działania za stronę

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-05-25

Wystąpiłem do sądu o wydanie orzeczenia sądu w sprawie cywilnej między gminą a spółką. Okazało się, że w tej sprawie nie zapadł wyrok, lecz zawarto ugodę. W piśmie z sądu wskazano, że wydanie odpisu ugody może nastąpić po opłaceniu kwoty 18 zł oraz po wykazaniu umocowania wnioskodawcy do działania za stronę lub wskazania innej podstawy prawnej żądania odpisu. Co to znaczy? Dodam, że nie byłem stroną postępowania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady postępowanie cywilne jest jawne. Nie oznacza to jednak, że osoby trzecie, tj. te niebędące stronami postępowania (tu: inne niż gmina i spółka), mają prawo przeglądania akt sprawy i otrzymywania odpisów z tych akt.

Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 9. § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny.

§ 3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku”.

Ponadto § 92 i 94 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych stanowią:

„§ 92. 1. Udostępnienie stronie akt do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po wykazaniu przez nią tożsamości, a co do innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.

2. Przeglądanie akt spraw odbywa się w obecności pracownika sądowego, a akt, do których złożono testament, pod kontrolą pracownika sądowego.

3. W razie udostępnienia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku w budynku sądu, nie dopuszcza się samodzielnego kopiowania tego zapisu przez stronę.

4. Na wniosek strony lub jej przedstawiciela sąd wydaje zapis dźwięku z adnotacjami na informatycznym nośniku danych.

§ 94. 1. Przewodniczący wydziału zezwala na przejrzenie akt sprawy w sekretariacie upoważnionym przedstawicielom organizacji społecznych, które mogą wstąpić do toczącego się postępowania w danej sprawie lub zgłosić w nim swój udział.

2. Przewodniczący wydziału decyduje ponadto o udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych i o zakresie wykorzystania przez nie tych akt.

3. Udostępnienie większej liczby akt, np. dla celów naukowo-badawczych, wymaga zgody prezesa sądu.

4. Protokół z posiedzenia jawnego sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk udostępnia się w budynku sądu za pomocą urządzenia służącego do odtworzenia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, albo przez wydanie zapisu dźwięku na informatycznym nośniku danych, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 i 2”.

W postępowaniu nieprocesowym (w uproszczeniu ten tryb postępowania można rozeznać w ten sposób, iż jedna ze stron nazywana wnioskodawcą, druga uczestnikiem, żadna nie jest nazywana powodem lub pozwanym) powyższa regulacja pozostaje rozszerzona:

„Art. 525. Akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest:

1)  sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy;

2) otrzymywanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy”.

Jak się jednak domyślam, w Pana sprawie miało miejsce postępowanie procesowe, nie zaś nieprocesowe, tj. jedna ze stron była pozwanym, druga powodem, sprawa toczyła się o jakieś roszczenie.

W takim wypadku uzyskać odpis ugody może tylko strona postępowania, tj. gmina albo spółka. „Wykazanie umocowania wnioskodawcy do działania za stronę” miałoby dowieść, że działa Pan w imieniu jednej ze stron postępowania, nie zaś własnym. Wykazanie takie musiałoby się odbyć przez przedłożenie pełnomocnictwa gminy/spółki (tj. osób posiadających umocowanie do działania w imieniu gminy/spółki) do działania w sprawie bądź uzyskania odpisu ugody – wtedy byłby Pan pełnomocnikiem strony (konieczne byłoby uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł na rachunek urzędu miasta, w którym działa sąd) bądź też poprzez przedłożenie uchwały organu gminy (bądź aktu powołania)/spółki (przy spółce – również odpisu KRS), które wskazywałyby na takie Pana umocowanie (tj. gdyby występował Pan w imieniu podmiotu, np. jako prezes spółki, zastępca burmistrza itd.) . Jeśli Pan takich dokumentów nie posiada, nie jest Pan traktowany jako osoba działająca w imieniu gminy/spółki, a tym samym nie jest Pan traktowany jako strona postępowania i nie może uzyskać odpisu ugody.

Pozostaje Pan zatem osobą niemającą uprawnień procesowych do uzyskania dostępu do akt. Aby taki dostęp uskutecznić, musiałby Pan złożyć wniosek o udostępnienie akt (tak został potraktowany Pana wniosek o wydanie odpisu ugody) oraz go umotywować – wykazać swój interes w jego uzyskaniu. Do decyzji przewodniczącego wydziału będzie należało, czy udostępni Panu akta, uznając, że wniosek jest dostatecznie umotywowany, tj. np. ma Pan interes prawny w ich uzyskaniu w związku z innym postępowaniem sądowym, które się toczy lub ma Pan uprawnienie wytoczyć. Przy czym nie będzie to wydanie odpisu, ale jedynie przeglądanie akt w sekretariacie/czytelni sądu w obecności pracownika sądu. Po uzyskaniu zgody będzie Pan mógł w wyznaczonym dla tego celu miejscu w siedzibie sądu przejrzeć akta sprawy w obecności upoważnionego pracownika sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »