Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o dożywociu

Autor: Marek Gola

Mój mąż chce wziąć kredyt na remont domu, który otrzymał od mamy w zamian z opiekę (umowa dożywocia w 2014 roku). Bank nie akceptuje żadnych obciążeń na nieruchomości. Teściowej też zależy, abyśmy wyremontowali dom, i zgodziła się na wykreślenie wpisu w księdze wieczystej, ale ja wiem, że tego uprawnienia nie można się zrzec. Jak załatwić formalności, abyśmy mogli dostać kredyt z banku, czyli mieć czysta księgę wieczystą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o dożywociu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności winniście Państwo popytać w innych bankach, bowiem warunki kredytowe dla potrzeb remontowych są odmienne w każdym banku i może się zdarzyć tak, że dożywocie na nieruchomości nie będzie stanowiło przeszkody do zaciągnięcia kredytu.

Zmiana dożywocia na rentę

W drugiej kolejności zasadne jest wskazanie na możliwość zmiany umowy dożywocia na rentę na podstawie przepisów K.c. Zgodnie z art. 913 § 1 K.c. „jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień”.

Możliwość wykreślenia z KW wpisu o dożywociu

Teściowa może wnosić o zamianę dożywocia na rentę. „Z uregulowania zawartego w § 1 art. 913 wynika, że sąd »zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia«. Oznacza to, że decyzja co do tego, czy mają być zamienione na rentę wszystkie uprawnienia wynikające z prawa dożywocia, czy też tylko niektóre z nich nie należy – w razie sporu - do osoby żądającej zamiany, lecz do sądu, który przy rozstrzyganiu w tej sprawie zobowiązany jest uwzględniać interesy obu stron, w tym rodzaj świadczeń oraz tło i charakter nieporozumień. Wysokość renty powinna odpowiadać wartości uprawnień, w zamian których jest ona zasądzana” (S. Dmowski Stanisław i in., Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II, Warszawa 2007).

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 lutego 1969 r., sygn. akt III CZP 130/68, „dożywotnia renta, zastępująca świadczenie należne z umowy dożywocia (art. 913 § 1 kc) powinna odpowiadać równowartości świadczeń zastrzeżonych w tej umowie. Jednakże wyjątkowo sąd, dokonując zamiany dożywocia na rentę, może uwzględnić ciężką sytuację majątkową osoby zobowiązanej do świadczeń dla dożywotnika, jak również okoliczność, że dożywotnik ma inne źródła dochodu”.

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu:

„Przesłanką wystąpienia z żądaniem zamiany dożywocia na dożywotnią rentę jest wytworzenie się między dożywotnikiem a zobowiązanym takich stosunków, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności. Przy zamianie uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień nie mają istotnego znaczenia przyczyny wytworzenia się złych stosunków między stronami, a tylko istnienie takich stosunków, w których nie można wymagać od stron, ażeby pozostawały nadal w bezpośredniej styczności. Powody wytworzenia się złych stosunków mogą być jakiekolwiek, co wyraźnie formułuje art. 913 § 1 k.c. (wyrok SN z dnia 29 października 1969 r., III CRN 390/69, LEX nr 6601). Ocena zaistniałych zmian i ich wpływu na wzajemne relacje stron umowy należy do sądu, przy czym nie bez znaczenia będzie też uwzględnienie interesów osobistych obu stron, dożywotnika i obciążonego dożywociem” (E. Niezbecka, Komentarz do art. 913 Kodeksu cywilnego).

Zbycie nieruchomości

Powyższa sytuacja wymaga jednak od Państwa wytworzenia na potrzeby postępowania konfliktu. Sposobem bezkonfliktowym jest natomiast sposób opisany poniżej.

Kolejnym sposobem jest zbycie nieruchomości choćby na Panią i wystąpienie na podstawie art. 914 K.c. przez Pani teściową jako dożywotnika z żądaniem zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa. W tym przypadku już sam fakt zbycia nieruchomości powoduje po stronie Pani teściowej prawo do żądania zmiany dożywocia na rentę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl