Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek w drodze z pracy do domu sprzed lat a wniosek do ZUS o odszkodowanie

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-01-21

Uległem wypadkowi w drodze z pracy do domu w 1995 r., wracając z praktycznej nauki zawodu do domu motocyklem. To był ostatni rok praktyk, okres leczenia trwał dość długo, wygasła umowa praktyk, nikt nigdy nie zgłosił tej sprawy do ZUS-u. Pracodawca zmarł. Czy jest szansa złożyć wniosek do ZUS-u o odszkodowanie jednorazowe według tamtych przepisów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem w okresie, w którym ulegał Pan wypadkowi, odbywał Pan praktyki zawodowe. Kierując się po wykonanych praktykach do domu, uległ Pan wypadkowi w drodze do domu. Wypadek, jak rozumiem, nie został zgłoszony do kierownika jednostki, której Pan podlegał.

Definicję wypadku w drodze jeszcze przed 2002 r., kiedy to weszły ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) oraz z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.), definiowało orzecznictwo sądowe zgodnie z którym:

„Za wypadek w drodze do pracy może być uznane tylko takie zdarzenie, które odpowiada ogólnym kryteriom wypadku, a więc ma charakter zdarzenia nagłego, wywołanego przyczyną zewnętrzną, a przy tym nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy.

Przy ocenie zewnętrzności można mówić wtedy, gdy wypadek pozostaje poza wolą i świadomością pracownika w odróżnieniu od przyczyny wewnętrznej – tkwiącej w organizmie poszkodowanego, która również może spowodować uszczerbek na zdrowiu.

W razie stwierdzenia, że upadek wywołany był wyłącznie przyczyną wewnętrzną mającą swe źródło w stanie chorobowym poszkodowanego, zdarzenie pozbawione jest cech wypadku w drodze do pracy. Natomiast w razie ewentualnego wystąpienia dodatkowej i współistniejącej przyczyny pochodzącej z zewnątrz zdarzeniu nie można odmówić znamion wypadku w drodze z pracy do domu” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1978 r., sygn. akt III URN 26/78, PiZS 1980/7/70).

„Z kolei istotą uznania zdarzenia za wypadek w drodze z pracy jest, aby pracownik wykonywał drogę z pracy do domu. Nie wystarcza, więc wykonywanie drogi z pracy bez względu na miejsce docelowe tej drogi. Istotną przesłanką nie jest jedynie opuszczenie miejsca pracy po jej zakończeniu, ale również opuszczenie tego miejsca w celu udania się do domu” (wyrok SA w Lublinie z 9 czerwca 1998 r., sygn. akt III AUa 108/98, OSA z 1999 r. nr 1, poz. 4).

Jak wynika z Pana relacji, wypadek zdarzył się w czasie odbywania przez Pana szkolenia (praktyk robotniczych), dość dawno, bo w 1995 r.  Na szczęście dla Pana orzecznictwo SA uznaje, że ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, a jednocześnie roszczenie o tego rodzaju odszkodowanie nie ulega przedawnieniu, a co za tym idzie, ZUS nie może uchylić się od obowiązku jego wypłaty (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. ak tII UK 23/07). Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje zatem w drodze decyzji ZUS-u. Stwierdzenie, czy w danym przypadku pracownik uległ wypadkowi przy pracy musi być poprzedzone szczegółowymi ustaleniami okoliczności faktycznych danego zdarzenia. gdy lekarz prowadzący uzna leczenie za zakończone, możemy złożyć w ZUS-ie wniosek o wypłatę odszkodowania. ZUS bowiem wcześniej nie rozpatrzy sprawy i nie dokona wypłaty. Wniosek musi być złożony bezpośrednio przez osobę zainteresowaną albo jej przedstawiciela ustawowego - osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dokumentacja może być złożona w dowolnej jednostce ZUS, a sprawa będzie rozpatrywana w oddziale właściwym według miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowego odszkodowania.

Dokumentami koniecznymi do złożenia w ZUS-ie (w okresie ubezpieczenia składamy je za pośrednictwem płatnika składek, np. pracodawcy) przy ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania są:

 • pismo o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu i przyznanie jednorazowego odszkodowania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaniem zakończenia leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie (druk N-9),
 • wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego (druk N-10),
 • dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy;

  oraz w zależności od okoliczności:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • karta wypadku, zeznania świadków wypadku,
 • prawomocny wyrok sądu pracy,
 • decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przy chorobie zawodowej),
 • dokumentacja wypadku w szczególnych okolicznościach.

Przepisy ww. ustaw nie określają, w jakim terminie zainteresowany powinien złożyć w ZUS-ie wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odmowa wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika kontrahenta

Podczas dostawy towarów do zakładu przemysłowego w nasz samochód uderzył wózek widłowy. Kierowca spisał oświadczenie, w którym wózkowy...

 

Odszkodowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej sprzedającego mieszkanie

8 lat temu kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym. Po czasie okazało się, że instalacja ogrzewania gazowego jest samowolą budowlaną. Wczoraj dostałem pismo...

 

Sprzedawca obciąża mnie winą za wadę w wykończeniu mieszkania, co robić?

Kupiłem mieszkanie, co do którego umówiłem się, że wykończenie będzie wykonywał także sprzedawca. W zakresie wykończenia wykonane były między...

 

Ukaranie sprawcy zdarzenia który uderzył w motocykl poza drogą publiczną

Mój motocykl został uderzony przez samochód wyjeżdżający z garażu, w samochodzie znajdował się jedynie kierujący, ja byłem przy drzwiach...

 

Odszkodowanie od pijanego sprawcy wypadku

W zeszłym miesiącu mój syn został potrącony przez pijanego kolegę. W wyniku wypadku był w szpitalu, a lekarz na dzień dzisiejszy daje mu 80%...

 

Odszkodowanie po pogryzieniu przez psa

Po jakim czasie mogę dochodzić odszkodowania po pogryzieniu przez psa? Przebywałem na leczeniu 2 miesiące. Właściciel został skazany przez sąd w ramach...

 

Przedawnienie roszczenia z polisy ubezpieczeniowej PZU

W 2012 r. uległem wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer, w wyniku czego doznałem poważnych obrażeń, których konsekwencją jest trwałe inwalidztwo....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »