Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysoka druga rata ubezpieczenia OC

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-08-18

W maju kupiliśmy samochód, ubezpieczyliśmy go oczywiście od razu. Składka OC została rozłożona na 2 raty. W sierpniu żona miała kolizję (dostała mandat). Po pewnym czasie TU zażądało drugiej raty nie w ustalonej wysokości (340 zł), tylko w kwocie 1200 zł. Czy TU miało do tego prawo?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zobowiązaniem ubezpieczającego z umowy ubezpieczenia jest zapłata składki – świadczenie to następuje w zamian za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej (por. art. 805 Kodeksu cywilnego, dalej: K.c.). Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej (art. 813 § 1 K.c.) Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia – w ciągu czternastu dni od jego doręczenia (art. 813 § 2 K.c.). Można zatem umówić się, że składka będzie uiszczana w ratach.

O zasadach wyznaczenia wysokości składki ubezpieczeniowej stanowi art. 18 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z jego brzmieniem:

„Art. 18

1. Wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

2. Składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

(…)

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

4. Składka ubezpieczeniowa powinna być ustalana według kryteriów przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwłaszcza w zakresie zniżek lub podwyższeń kwot zasadniczych.

5. Zakład ubezpieczeń może dokonywać indeksacji składki ubezpieczeniowej oraz innych opłat pobieranych od ubezpieczającego lub należnych ubezpieczającemu z tytułu zawartej umowy, pod warunkiem przedstawienia w umowie ubezpieczenia metod i terminów, według których dokonuje się indeksacji”.

Wymagania co do ustalenia składki ubezpieczeniowej, dotyczącej już tym razem ubezpieczeń obowiązkowych, określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

„Art. 8. 1. Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń.

2. W każdym przypadku ustalenia taryfy składek za ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, lub ich zmiany, zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru informacje o tych taryfach oraz o podstawach ich ustalenia, w terminie 14 dni od dnia, w którym najwcześniej możliwe było zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego ze składką obliczoną na ich podstawie.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie każdorazowej zmiany w taryfie.

4. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

5. Składka ubezpieczeniowa, w przypadku określonym w ust. 4, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%.

6. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4.

7. W przypadku niedopełnienia przez posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązku, o którym mowa w ust. 6, zakład ubezpieczeń może odpowiednio podwyższyć składkę ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w którym ustało czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4”.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że składka jest ustalana na czas trwania odpowiedzialności gwarancyjnej według ściśle określonych reguł. O treści umowy ubezpieczenia OC, w tym wysokości składki i możliwości zmiany tej wysokości, rozstrzyga ustawa oraz taryfy i wysokości składek ustalone przez zakład ubezpieczeń. Tak określone warunki ubezpieczenia zostają potwierdzone przez dokument ubezpieczenia (polisę) wydany ubezpieczającemu.

Co do zasady wyznaczona składka ubezpieczeniowa, jako postanowienie umowy z Ubezpieczającym, nie powinna ulegać zmianom. Ustawa dopuszcza jednak przypadki, wedle których zakład ubezpieczeń może dokonywać tzw. rekalkulacji składki (np. w razie niepoinformowania ubezpieczyciela o istotnych okolicznościach wpływających na ocenę ryzyka, por. art. 8a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w razie zbycia pojazdu, por. art. 31, przedłużaniu umowy przy spełnieniu pewnych przesłanek, por. art. 28 ust. 1b i 1e), możliwa jest proporcjonalna zapłata składki w przypadku skróconej ochronie ubezpieczeniowej. Zgodnie z przywołanym art. 8a:

„1. Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

2. W razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne”.

W ustawie nie przewidziano możliwości zmiany wysokości składki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia OC z uwagi na zaistnienie szkody w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu w okresie tego ubezpieczenia. Taryfy oraz wysokości składek ustalane przez zakład ubezpieczeń także takich możliwości przewidywać nie mogą, bowiem z definicji odnoszą się do określenia jednorazowego wysokości składki, nie zaś przesłanek zmiany tej wysokości.

Ubezpieczyciel nie mógł zatem zmienić wysokości składki na tej podstawie, że w związku z ruchem pojazdu zaistniała szkoda w danym okresie ubezpieczenia (czyli po zawarciu umowy ubezpieczenia OC). Zaistnienie tej szkody może być brane pod uwagę dopiero w kolejnym okresie ubezpieczenia.

Nie podaje Pan żadnych okoliczności, z których miałoby wynikać naliczenie dodatkowej opłaty – czy ubezpieczyciel wskazał jakieś podstawy, być może składka została zrekalkulowana, bo wyszły na jaw jakieś wcześniejsze szkody?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »