Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysoka druga rata ubezpieczenia OC

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-08-18

W maju kupiliśmy samochód, ubezpieczyliśmy go oczywiście od razu. Składka OC została rozłożona na 2 raty. W sierpniu żona miała kolizję (dostała mandat). Po pewnym czasie TU zażądało drugiej raty nie w ustalonej wysokości (340 zł), tylko w kwocie 1200 zł. Czy TU miało do tego prawo?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Zobowiązaniem ubezpieczającego z umowy ubezpieczenia jest zapłata składki – świadczenie to następuje w zamian za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej (por. art. 805 Kodeksu cywilnego, dalej: K.c.). Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej (art. 813 § 1 K.c.) Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia – w ciągu czternastu dni od jego doręczenia (art. 813 § 2 K.c.). Można zatem umówić się, że składka będzie uiszczana w ratach.

O zasadach wyznaczenia wysokości składki ubezpieczeniowej stanowi art. 18 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z jego brzmieniem:

„Art. 18

1. Wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

2. Składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

(…)

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

4. Składka ubezpieczeniowa powinna być ustalana według kryteriów przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwłaszcza w zakresie zniżek lub podwyższeń kwot zasadniczych.

5. Zakład ubezpieczeń może dokonywać indeksacji składki ubezpieczeniowej oraz innych opłat pobieranych od ubezpieczającego lub należnych ubezpieczającemu z tytułu zawartej umowy, pod warunkiem przedstawienia w umowie ubezpieczenia metod i terminów, według których dokonuje się indeksacji”.

Wymagania co do ustalenia składki ubezpieczeniowej, dotyczącej już tym razem ubezpieczeń obowiązkowych, określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

„Art. 8. 1. Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń.

2. W każdym przypadku ustalenia taryfy składek za ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, lub ich zmiany, zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru informacje o tych taryfach oraz o podstawach ich ustalenia, w terminie 14 dni od dnia, w którym najwcześniej możliwe było zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego ze składką obliczoną na ich podstawie.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie każdorazowej zmiany w taryfie.

4. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

5. Składka ubezpieczeniowa, w przypadku określonym w ust. 4, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%.

6. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4.

7. W przypadku niedopełnienia przez posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązku, o którym mowa w ust. 6, zakład ubezpieczeń może odpowiednio podwyższyć składkę ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w którym ustało czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4”.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że składka jest ustalana na czas trwania odpowiedzialności gwarancyjnej według ściśle określonych reguł. O treści umowy ubezpieczenia OC, w tym wysokości składki i możliwości zmiany tej wysokości, rozstrzyga ustawa oraz taryfy i wysokości składek ustalone przez zakład ubezpieczeń. Tak określone warunki ubezpieczenia zostają potwierdzone przez dokument ubezpieczenia (polisę) wydany ubezpieczającemu.

Co do zasady wyznaczona składka ubezpieczeniowa, jako postanowienie umowy z Ubezpieczającym, nie powinna ulegać zmianom. Ustawa dopuszcza jednak przypadki, wedle których zakład ubezpieczeń może dokonywać tzw. rekalkulacji składki (np. w razie niepoinformowania ubezpieczyciela o istotnych okolicznościach wpływających na ocenę ryzyka, por. art. 8a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w razie zbycia pojazdu, por. art. 31, przedłużaniu umowy przy spełnieniu pewnych przesłanek, por. art. 28 ust. 1b i 1e), możliwa jest proporcjonalna zapłata składki w przypadku skróconej ochronie ubezpieczeniowej. Zgodnie z przywołanym art. 8a:

„1. Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

2. W razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne”.

W ustawie nie przewidziano możliwości zmiany wysokości składki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia OC z uwagi na zaistnienie szkody w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu w okresie tego ubezpieczenia. Taryfy oraz wysokości składek ustalane przez zakład ubezpieczeń także takich możliwości przewidywać nie mogą, bowiem z definicji odnoszą się do określenia jednorazowego wysokości składki, nie zaś przesłanek zmiany tej wysokości.

Ubezpieczyciel nie mógł zatem zmienić wysokości składki na tej podstawie, że w związku z ruchem pojazdu zaistniała szkoda w danym okresie ubezpieczenia (czyli po zawarciu umowy ubezpieczenia OC). Zaistnienie tej szkody może być brane pod uwagę dopiero w kolejnym okresie ubezpieczenia.

Nie podaje Pan żadnych okoliczności, z których miałoby wynikać naliczenie dodatkowej opłaty – czy ubezpieczyciel wskazał jakieś podstawy, być może składka została zrekalkulowana, bo wyszły na jaw jakieś wcześniejsze szkody?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »