Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokie odsetki naliczone przez bank

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-02

Dostałam wezwanie od komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia (30 tys. zł zadłużenia w banku). Część tego zadłużenia spłaciłam (miesięcznie po 1 tys. zł), lecz potem sprawę zlekceważyłam, bo nie miałam pieniędzy. Po 3 latach (bez uprzedzenia mnie wcześniej o tym fakcie) mam podobno spłacić ponad 50 tysięcy. Jak to możliwe, że nie dostałam wcześniej żadnego powiadomienia na adres korespondencyjny? Dlaczego bank naliczył takie wysokie odsetki? Jak mogę się obronić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Z Pani opisu wynika, iż miała Pani spłacić 30 tys. zł. Jakąś część Pani spłaciła, reszta została do spłaty.

Trudno powiedzieć jakie odsetki bank naliczył – czy umowne, czy ustawowe.

Odsetki podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to odsetki rozumiane jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy, czyli tzw. odsetki kredytowe lub kapitałowe. Odsetki takie stosowane są najczęściej przy umowach kredytu lub pożyczki. Odsetki takie są należne tylko wtedy, gdy obowiązek ich zapłaty wynika z umowy, ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. Chcąc zatem uzyskać prawo do żądania odsetek od określonej sumy pieniężnej, a w szczególności w wybranej przez siebie wysokości, należy obowiązek zapłaty odsetek, co do zasady, przewidzieć wyraźnie w umowie. Zgodnie z brzmieniem art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Jeżeli zatem strony zastrzegą w umowie obowiązek zapłaty odsetek za korzystanie z określonej sumy pieniężnej, a nie ustalą wysokości odsetek, to dłużnik (korzystający z przekazanej kwoty pieniężnej) jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. Wysokość odsetek ustawowych określa obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1662), zgodnie z którym stopa odsetek ustawowych od dnia 13 października 2005 r. wynosi 11,5% w skali roku. W tym miejscu należy tylko wspomnieć, iż powyższe odsetki ustawowe należy odróżnić od odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Druga grupa odsetek to odsetki, które pełnią rolę szczególnego rodzaju odszkodowania za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Są to tzw. odsetki za opóźnienie. Zgodnie bowiem z treścią art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Od odszkodowania odsetki za opóźnienie różnią się jednak przede wszystkim tym, iż obowiązek zapłaty odsetek powstaje również wtedy, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody w związku z opóźnieniem i gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności niezależnych od dłużnika, gdy tymczasem dochodzenie odszkodowania wymaga co do zasady wykazania istnienia szkody oraz zawinienia dłużnika (odpowiedzialnego za szkodę).

Oczywiście w przypadku gdy wierzyciel (uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego) poniesie szkodę jest uprawniony do dochodzenia obok odsetek również odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 471 i następne Kodeksu cywilnego).

Wysokość odsetek za opóźnienie może zostać ustalona przez strony umowy. Tak więc strony umowy mogą ustalić, iż w przypadku opóźnienia w zapłacie ustalonej kwoty pieniężnej (wynagrodzenia za wykonaną usługę, ceny sprzedaży, czynszu itp.) osobie uprawnionej należą się odsetki w określonej wysokości, na przykład 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy strony umowy nie umówiły się co do wysokości odsetek nalicza się odsetki ustawowe, o których mowa powyżej.

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (tzw. odsetki maksymalne). Jeżeli jednak przekroczy tę wysokość, to będą się należeć odsetki maksymalne. Regulacja dotycząca odsetek maksymalnych ma charakter bezwzględnie obowiązujący, tzn., że strony nie mogą ich w drodze porozumienia wyłączać ani ograniczać (art. 359 § 22 Kodeksu cywilnego).

Istotną kwestią związaną z naliczaniem i dochodzeniem odsetek jest prawo do naliczania odsetek od odsetek. Zgodnie z brzmieniem art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego od zaległych odsetek można żądać odsetek dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

Prawo do naliczania i dochodzenia odsetek od odsetek jest zatem znacznie ograniczone. Celem powyższego przepisu jest zapobieganie nadmiernemu obciążeniu dłużnika odsetkami. Jako przykład wskazać można następującą sytuację. Dłużnik opóźnia się z zapłatą kwoty 100 złotych. Stopa odsetek za opóźnienie wynosi 25% rocznie. Po roku opóźnienia dłużnik jest zatem winien 125 złotych, z tego 100 złotych należności głównej, a 25 złotych tytułem odsetek. Wierzyciel dokonuje kapitalizacji odsetek (zsumowania) i dolicza je do kwoty należności głównej. W następnym roku kwota odsetek wynosi już w skali roku nie 25 złotych, lecz 31,25 złotych, gdyż wierzyciel dochodzi odsetek od odsetek (kwota odsetek została dodana do kwoty należności głównej i od całej takiej kwoty naliczone zostały odsetki). Aby uniknąć powyżej opisanych sytuacji wprowadzono zakaz pobierania odsetek od odsetek, z wyjątkiem przypadku wytoczenia powództwa o zaległe odsetki lub uzyskania zgody drugiej strony na naliczanie odsetek od odsetek.

Jeśli więc bank naliczył odsetki umowne – kwota zadłużenia mogła znacznie wzrosnąć od kwoty podstawowej.

Do tego koszty sądowe do 5% wartości – koszty wpisu od pozwu i koszty zastępstwa procesowego. Mogły powiększyć zadłużenie o kolejne kilka tysięcy.

Odnosząc się zaś do Pani pytania – jeśli nie nastąpiło przedawnienie, czyli bank wniósł pozew w ciągu 3 lat od dnia wymagalności spłaty, tu zapewne wypowiedzenia układu ratalnego, to nie ma podstaw do wnoszenia sprzeciwu i przywrócenia terminu, powołując się na niedostarczenie niczego na adres korespondencyjny. Jeśli zaś minął okres 3 lat od dnia wypowiedzenia ugody ratalnej – warto powalczyć o uchylenie wyroku i pozbyć się należności.

Musi Pani dokładnie sprawdzić co przyszło z sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »