Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odstąpienie od umowy na usługi budowlane z powodu wysokich kosztów

• Autor: Katarzyna Siwiec

Zawarłem umowę na usługi budowlane, a konkretnie wykonanie podjazdu z kostki brukowej. W umowie nie było kosztorysu prac dla mojego zlecenia, tylko ogólny cennik na usługi dodatkowe wykonywane przez firmę i koszt ułożenia kostki – 100 zł za m2. Dodatkowo w umowie był paragraf, że odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od jej podpisania i należy wtedy wypłacić 900 zł odszkodowania drugiej ze stron plus koszty podjętych działań w celu zrealizowania zlecenia. Obecnie 14 dni minęło i otrzymałem wstępny projekt, ale, jak się okazało, poza podstawową ceną za ułożenie kostki, w zakres prac wchodzą różnego rodzaju usługi dodatkowe, których się nie spodziewałem. Skutkuje to wysoką wyceną i nie do końca określoną. Czy jest możliwość zerwania takiej umowy pomimo upływu 14-dniowego terminu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odstąpienie od umowy na usługi budowlane z powodu wysokich kosztów

Prawo do odstąpienia od umowy na usługi budowlane

Postaram się wyjaśnić kwestie odstąpienia od umowy w takiej, jak opisana, sytuacji. Jednak ostateczne sformułowania byłyby możliwe dopiero po analizie wspomnianej umowy.

Miał Pan zastrzeżone w umowie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o treść art. 395 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), który mówi, że można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

Odstępne i odstąpienie od umowy

Ewentualnie mogło też chodzić o odstępne – stąd pojawia się podana przez Pana kwota 900 zł. Tu z kolej art. 396 K.c. stanowi, że jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Istotą tak zastrzeżonego odstąpienia jest właśnie to, iż można odstąpić od umowy jedynie w ściśle określonym czasie – tu było to 14 dni. Po upływie tego czasu odstąpienie umowne jest już niemożliwe.

Zwłoka w wykonaniu usługi budowlanej

Jeżeli w umowie nie przewidziano innych możliwości odstąpienia, może Pan ewentualnie spróbować skorzystać z regulacji ustawowych. Podstawową regulację stanowi tu art. 491 § 1, który mówi, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również – bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie – żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z tego przepisu może Pan skorzystać zawsze, ale tylko wówczas, jeżeli inwestor z czymś będzie się opóźniał, np. z dostawą materiału do prac. Proszę jednak zwrócić uwagę, iż wcześniej jeszcze trzeba wezwać np. do wspomnianej dostawy.

Podobnie, jeżeliby np. druga strona oświadczyła, że nie spełni swojego świadczenia, np. nie dostarczy materiału, będzie Pan mógł bez wyznaczania terminu od umowy odstąpić.

Może też Pan oczywiście umowy nie wykonać, bo nie można nikogo siłą zmusić do czynienia, ale wówczas niestety druga strona, jeśli będzie chciała, może dochodzić od Pana odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.

Wynagrodzenie umowne za usługi budowalne – wysokie koszty

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię wynagrodzenia, to trudno mi bez zapisów umowy stwierdzić, jakie do końca jest to wynagrodzenie. Zakładając, że ma ono charakter kosztorysowy, na Pana miejscu spróbowałabym po prostu powalczyć o niższe wynagrodzenie. Podstawę stanowić będzie art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

Być może można również patrzeć na to przez pryzmat prac dodatkowych. Moim zdaniem, ułożenie kostki nie zawiera w sobie utwardzenia podłoża i tu zależy, jak się Pan umawiał z inwestorem – nie tylko tekst umowy jest ważny, bo jeśli nie jest on precyzyjny, decydujące znaczenie ma intencja stron i to obu stron, nie tylko inwestora. Art. 65 § 2 K.c. nakazuje bowiem w umowach raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl