Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zablokowanie kont bankowych przez komornika

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-15

Pracuję jako opiekunka osób starszych w Niemczech na umowę-zlecenie na zasadzie oddelegowania. Otrzymuje wynagrodzenie plus diety przelewane na konto walutowe i złotówkowe. Komornik zablokował mi oba konta bankowe. Czy miał prawo?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy

Komornik działa na wniosek wierzyciela, który dysponuje tytułem wykonawczym (wyrokiem zaopatrzonym w klauzulę wykonalności). Egzekucja z rachunku bankowego jest często stosowanym sposobem egzekucji, który pozwala na szybkie wyegzekwowanie należności wierzyciela. Wniosek o przeprowadzenie tego rodzaju egzekucji składa się do komornika, w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (w przypadku przedsiębiorców). Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika w Polsce.

 

We wniosku wierzyciel powinien podać numer rachunku bankowego dłużnika oraz oddział banku, który go prowadzi. Komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego wskazanego we wniosku wierzyciela. Zgodnie z art. 889 Kodeksu postępowania cywilnego „komornik, w ramach dokonanego zajęcia:

1) przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty”.

 

O zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela, przesyłając mu odpis zawiadomienia przesłanego do banku. Jeżeli natomiast  wierzytelność z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank ma obowiązek wstrzymać się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję (art. 889 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku. Zajęcie obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 890 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

O zajęciu rachunku bankowego komornik niezwłocznie zawiadamia również dłużnika. Wzywa go jednocześnie, aby pod rygorem odpowiedzialności karnej nie podejmował żadnych pieniędzy ze swojego rachunku.

 

Nie ulega wątpliwości, że zajęciu podlegają zarówno rachunki prowadzone w walucie krajowej, jak i w zagranicznych środkach płatniczych. Rodzaj rachunku, generalnie rzecz ujmując, także nie ma tu znaczenia, a więc można będzie zająć rachunek: bieżący, pomocniczy, lokat terminowych, oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz wkłady oszczędnościowe.

 

Bez wpływu na skuteczność zajęcia pozostaje także okoliczność, iż stroną umowy rachunku bankowego jest więcej niż jedna osoba (rachunek wspólny).

 

Nie jest rolą banku analizowanie źródła pochodzenia środków, które znalazły się na rachunku. Bank ma jedynie wykonać zajęcie rachunku. Kontrowersyjne jest natomiast zagadnienie, czy to bank jest adresatem wyłączeń spod egzekucji przewidzianych w art. 831 i następnych kodeksu postępowania cywilnego. Moim zdaniem, źródło pochodzenia i cel przeznaczenia środków nie ma dla banku jako dłużnika zajętej wierzytelności żadnego znaczenia. Uważam, że o ile nie ma rozstrzygniętej kwestii wypłaty środków na wynagrodzenie czy też alimentów oraz renty, o tyle bank jest zobowiązany bezzwłocznie przekazać zajęte środki organowi egzekucyjnemu. Nie ma bowiem żadnego przepisu w procedurze cywilnej, który zwalniałby bank z obowiązków przewidzianych art. 889 Kodeksu postępowania cywilnego. Zajęcie środków wyłączonych spod egzekucji jest czynnością, która powinna być zwalczana przez posiadacza rachunku (dłużnika zobowiązanego) w drodze środków procesowych przewidzianych kodeksem postępowania cywilnego.

 

Uregulowania zawarte w art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe określane są czasem jako „przywilej egzekucyjny” (R. Tollik w: Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 153). Zwalniają one bowiem od zajęcia środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, zarówno na podstawie sądowego, jak i administracyjnego tytułu wykonawczego. Zwolnienie to jest jednak ograniczone w następujący sposób:

 

  1. Wolne od zajęcia są środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego (w kwestii obecnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zobacz wskaźnik: Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw). Tak więc o wysokości kwoty wolnej nie decyduje data otrzymania przez bank zajęcia, lecz data wystawienia tytułu wykonawczego. O ile w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, art. 27 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustala, że tytuł wykonawczy zawiera datę jego wystawienia, o tyle w postępowaniu cywilnym możemy mieć trudności z określeniem pojęcia „dzień wystawienia tytułu wykonawczego”. Jak się wydaje, ustawodawcy chodziło o datę nadania tytułowi egzekucyjnemu sądowej klauzuli wykonalności. Problem polega na tym, że nie zawsze tę datę można ustalić na podstawie otrzymanego zajęcia. W takiej sytuacji pozostaje zapytanie do organu egzekucyjnego.
  2. Środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach niezależnie od liczby współposiadaczy rachunku są wolne jedynie w zakresie jednej kwoty określonej w art. 54 ust. 1.
  3. Wolne od zajęcia są środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz na rachunkach lokat oszczędnościowych.
  4. Kwota wolna jest limitem nieodnawialnym. Ustala się ją w chwili zajęcia i pozostaje niezmienna na cały okres trwania egzekucji. Posiadacz rachunku korzysta z kwoty wolnej tylko do wyczerpania limitu, pozostałe kwoty są przekazywane organowi egzekucyjnemu. Powyższą kwestię najlepiej obrazuje rachunek ROR, na którym w chwili zajęcia może nie być żadnych środków, natomiast w trakcie zajęcia wpłyną kwoty nieprzekraczające sumy wolnej. Wpływy, moim zdaniem, ulegają sumowaniu, a po osiągnięciu limitu kwoty wolnej muszą być przekazane organowi egzekucyjnemu. Także w sytuacji, gdy na rachunku posiadacza może występować saldo debetowe, kwota wolna musi być rozliczona z wszystkimi wpływami, nawet tymi, które jedynie zmniejszają saldo debetowe.
  5. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kwota wolna nie chroni przed egzekucją na zaspokojenie alimentów. Zgodnie z art. 1083 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, wierzytelności z rachunku bankowego stanowiące wkład oszczędnościowy podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

 

Reasumując – komornik miał prawo zając rachunek. Nadal może Pani wypłacić z rachunku kwotę równą 3 x średnie miesięczne wynagrodzenie. Bo takowa jest chroniona ustawowo. Dodatkowo – powinna Pani zainteresować się wyrokiem – być może są podstawy do zaskarżenia go. Ale bez analizy dokumentów nie udzielę bliższych informacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »