Kategoria: Przedawnienie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużenie sprzed lat

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-07-05

W 2004 r. rozwiodłam się i zmieniłam adres. W zeszłym tygodniu pod stary adres przyszło zwykłym listem zawiadomienie windykacyjne, w którym to poinformowano mnie o zadłużeniu z 2003 r. Nie otrzymywałam wcześniej żadnych monitów oraz innych upomnień. Teraz nawet nie pamiętam, czy brałam kredyt. Czy powinnam spłacić zadłużenie tylu lat? Czy nie uległo przedawnieniu?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Sprawa przedawnienia wygląda następująco. Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Roszczenie banku z tytułu umowy kredytowej przedawnia się z upływem 3 lat od chwili kiedy roszczenie stało się wymagalne, czyli od momentu kiedy bank miał prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.

Termin przedawnienia roszczenia odsetkowego (w przypadku naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie), to również 3 lata, gdyż jest to świadczenie okresowe. Roszczenie odsetkowe przedawnia się za każdy dzień osobno.

Co ważne: w każdym jednak przypadku, odsetki przedawniają się najpóźniej z chwilą przedawnienia należności głównej (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26.01.2005 r., sygn. akt III CZP 42/04). Tym samym, jeśli roszczenie główne jest przedawnione, oznacza to, że wszystkie odsetki również są już przedawnione.

Jeśli zatem od ostatniego dnia, w którym miała Pani spłacić dług, minęły 3 lata, to należy uznać, iż roszczenie banku (w tym roszczenie odsetkowe) jest już przedawnione, chyba że termin przedawnienia uległ przerwaniu bądź roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego lub ugodą zawartą przed sądem, sądem polubownym lub przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, art. 125 kodeksu cywilnego).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Natomiast roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawniają się z upływem 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Tym samym w celu stwierdzenia, czy przedmiotowe roszczenie jest już rzeczywiście przedawnione, należało by przede wszystkim ustalić:

  • z jakiego tytułu dane roszczenie wynika (tj. z jakiej umowy i czy była Pani stroną tej umowy)?
  • kiedy dług winien zostać spłacony?
  • czy termin przedawnienia nie uległ przerwaniu, a w razie odpowiedzi pozytywnej – kiedy to nastąpiło?

Bez tych ustaleń nie jestem w stanie udzielić Pani konkretnej odpowiedzi, czy roszczenie kierowane pod Pani adresem jest już przedawnione.

W każdym razie proszę pamiętać, że zarzutu przedawnienia sąd nigdy nie uwzględnia z urzędu lecz na wyraźny zarzut pozwanego. Zdarza się bowiem, że banki próbują dochodzić przedawnionych roszczeń przed sądem, licząc, że pozwany nie podniesie lub nie zdąży podnieść (bo termin na wniesienie środka odwoławczego już minął) zarzutu przedawnienia. Co prawda ustawodawca ustanowił zakaz dochodzenia przedawnionych roszczeń przed e-sądem, niemniej wierzyciel może nadal dochodzić takich roszczeń przed sądem właściwości ogólnej dłużnika. Dlatego tak ważne jest, aby – w przypadku otrzymania orzeczenia sądowego nakazującego Pani spłatę tego długu – wniosła Pani w terminie środek odwoławczy, w którym podniesie Pani zarzut przedawnienia (o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego sąd powinien pouczyć Panią w piśmie dołączonym do orzeczenia sądowego). Sprawy o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu z reguły sąd rozstrzyga w postępowaniu upominawczym na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w formie nakazu zapłaty. Następnie sąd przesłałby Pani ten nakaz zapłaty wraz z pozwem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia środka odwoławczego, tj. sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 2 tygodni od jego doręczenia. Kwestia dotrzymania terminu jest bardzo ważna, gdyż środek odwoławczy wniesiony po jego upływie podlega odrzuceniu, nawet jeśli jest zasadny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »