Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki od miasta i pojawienie się poprzedniego właściciela

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-10-18

Kupiłem od miasta na przetargu działkę budowlaną. Mam oczywiście akt notarialny i założoną księgę wieczystą. Po pewnym czasie znalazł się spadkobierca, który zasądził miasto o zwrot nieruchomości. Sprawa się ciągnie, odwołanie za odwołaniem, a ja się denerwuję, ponieważ dostaję informacyjnie postanowienia.  Czy mam się czego obawiać? Planuję budowę domu i zaczynam się zastanawiać nad tym. Czy ja kiedykolwiek będę stroną w tym konflikcie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się Panu wytłumaczyć całą sytuację. Spadkobierca opiera swoje żądania wobec gminy na treści ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

Zgodnie z przepisem art. 136 ust 3 ustawy poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Z kolei art. 137 tej ustawy mówi, że:

1. Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:

1) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo

2) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część”.

Jak sądzę zatem, w tym przypadku cel wywłaszczenia nie został przez gminę zrealizowany, stąd też wniosek spadkobiercy o zwrot.

Nie podał Pan daty zakupu nieruchomości, dlatego wyjaśnię, że zgodnie z art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami roszczenie, o którym mowa w art. 136 ust. 3, nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej, tj. przed datą 1 stycznia 1998 roku. Jeśli nabył Pan nieruchomość przed tą datą, absolutnie nie ma się czego obawiać.

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt II SA/Gd 252/14, w myśl którego jeżeli w sprawie o zwrot nieruchomości ujawni się okoliczność, że nieruchomość wywłaszczona została sprzedana albo ustanowiono na niej użytkowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia 1998 r., a prawa nabywcy zostały ujawnione w księdze wieczystej, to tak ustalony stan prawny nieruchomości stanowi przeszkodę do jej zwrotu.

Bardziej problematyczna jest kwestia wpływu zbycia nieruchomości po dniu 1 stycznia 1998 r. na możliwość dochodzenia jej zwrotu. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się pogląd, że brak prawa własności po stronie Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po dniu 1 stycznia 1998 r., nie stanowi przesłanki negatywnej do orzeczenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, zaś na organie administracji ciąży obowiązek doprowadzenia do stanu, w którym Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego władać będzie nieruchomością podlegającą zwrotowi (por. wyrok NSA z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt I OSK 2485/11; wyrok NSA z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. akt I OSK 410/12).

Jeśli zatem przesłanki do zwrotu są, a tego nie wiem, bo nie znam sprawy, to teoretycznie jest możliwość, że gmina pozwie Pana jako nabywcę nieruchomości o ustalenie nieważności umowy sprzedaży i dopiero posiadając takie orzeczenie, będzie mogła dokonać zwrotu, tak więc jeśli nabył Pan nieruchomość po dniu 1 stycznia 1998 roku, to przykro mi bardzo, ale pewne niebezpieczeństwo jest – ale zastrzegam – o ile istnieją przesłanki do zwrotu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ograniczenia prawne w posiadaniu działki w ROD

Przed zbliżającą się emeryturą chciałbym kupić domek na wsi blisko jeziora. Mam ciekawą ofertę kupna, ale domek jest położony na terenie ROD....

Eksmisja osoby przebywającej w szpitalu

Mój tata ma wyznaczoną eksmisję na piątek. O eksmisji dowiedział się od pani z opieki społecznej. Otrzymał również pismo, jak domniemywa od...

Zmiana właścicieli lokalu

Jestem współwłaścicielem mieszkania z moją córką (ona ma prawa do 1/4 lokalu). Córka jednak mieszka za granicą (nie wiem, gdzie) i od 11 lat nie...

Zakup nieruchomości w konkubinacie

Żyję w konkubinacie – mój partner czeka na rozwód, ma ustanowioną notarialnie rozdzielność majątkową. Planujemy za miesiąc kupić dom...

Wybudowanie wspólnego domu na działce partnerki

Z partnerką planujemy wybudować wspólnymi siłami dom. Ma on stanąć na działce należącej wyłącznie do mojej partnerki. Nie zamierzamy...

Kara za zwłokę w zaktualizowaniu wpisów w KW

Chciałabym dodać współwłaścicieli w księdze wieczystej. W postanowieniu sądu (sprawa spadkowa) widnieje moje panieńskie nazwisko. Czy mogę...

Zgoda współwłaścicieli na dzierżawę

Jestem właścicielem 4/6 działki z domkiem. Czy mogę wydzierżawić te 4/6 na 25 lat bez konieczności uzyskania zgody właścicieli 2/6?

Sprawa o wydanie nieruchomości zamiast rozgraniczenia

Miesiąc temu kupiliśmy działkę o powierzchni 1500 m 2 , co potwierdzają zapisy w księdze wieczystej oraz wypisie i wyrysie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »