Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzut wadliwie wykonanego dzieła i żądanie zwrotu części zapłaty

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-26

Przed 4 miesiącami moja firma zrealizowała w ramach umowy o dzieło usługę w postaci wykonania detali z materiału powierzonego. Teraz zamawiający żąda zwrotu części zapłaty z tytułu wadliwie wykonanego dzieła, mimo że po odebraniu detali nie wnosił żadnych zastrzeżeń do wykonania. Uważam, że klient powinien mnie niezwłocznie po użyciu moich części poinformować o swoich zastrzeżeniach, bo teraz nie jest dla mnie wiarygodny. Jak to wygląda od strony prawnej? Jaki jest zakres mojej ewentualnej odpowiedzialności?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić niezużytą część.

Zachodzi pytanie, czy rzeczy, które Pan wykonał, są w ocenie zamawiającego wadliwe z uwagi na wykonanie, czy też materiał. Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

Powyższe ma istotne znaczenie dla Pana interesu, albowiem jak podkreśla się w literaturze: „niewykonanie przez przyjmującego zamówienie obowiązku wynikającego z art. 634 k.c. oraz użycie niewłaściwego materiału do wykonania dzieła może prowadzić do powstania jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne dzieła, jak też odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych za niewłaściwe zużycie powierzonego materiału [tak też trafnie K. Kołakowski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, s. 182; zob. również A. Brzozowski (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2004, s. 338 oraz uwagi do art. 6361, 637 i 638 k.c.]. Odnosi się to w szczególności do wypadków, w których rzecz powierzona przyjmującemu zamówienie ma być przedmiotem usług polegających na przykład na renowacji, czyszczeniu, praniu itp. (zob. cytowany wyżej wyrok SN z dnia 20 maja 1986 r., III CRN 82/86, OSNC 1987, nr 8, poz. 125).”1

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

Z uwagi na powyższe, Pan jako „sprzedawca” jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Ponadto Pan jako „sprzedawca” nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zachodzi zatem pytanie, czy wada, na którą rzekomo powołuje się zamawiający, powstała w przedmiotach objętych umową o działo, czy też ujawniła się dopiero teraz.

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 563 K.c., zgodnie z którym przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Jak podkreśla się w literaturze, „przesłanką realizacji roszczeń z tytułu rękojmi jest zachowanie przez kupującego, tzw. aktów staranności. W stosunkach między przedsiębiorcami ustawodawca nakłada na kupującego obowiązek badania rzeczy pod rygorem utraty uprawnień. Wykrycie niezgodności rzeczy z umową rodzi obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. W tym zakresie kupujący jest zobowiązany wykazać, że uczynił zadość obowiązkowi niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o wadzie rzeczy. Niezwłoczność będzie zatem oznaczała dokonanie zawiadomienia bez zbędnej zwłoki, a o zachowaniu terminu będzie przesądzał normalny, przyjęty u danego przedsiębiorcy system postępowania w takich przypadkach. Niewątpliwie wspomniana „niezwłoczność" nie oznacza obowiązku natychmiastowego zawiadamiania o wadzie. Obowiązek zawiadomienia o wadzie jest jednym z aktów staranności, od których ustawodawca uzależnia dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcami. Brak wykonania wspomnianego obowiązku powoduje utratę przedmiotowego uprawnienia. W sytuacji gdy wada nie została wykryta w czasie rutynowego sprawdzenia rzeczy, ale wyszła na jaw dopiero później, kupujący ma zawsze obowiązek zawiadomić sprzedawcę o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi (art. 563 k.c.). Nie da się przy obecnym stanie prawa sformułować uniwersalnych kryteriów co do badania rzeczy w stosunkach danego rodzaju. Zgodzić się trzeba z zapatrywaniem, że w tym zakresie pierwszorzędne znaczenie należy przyznać zdrowemu rozsądkowi, wiedzy, doświadczeniu życiowemu i dbałości o własne sprawy [W. J. Katner (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2011, s. 145]. Wątpliwości, jakie pojawiają się wobec potrzeby lub nie badania rzeczy, powinny być rozstrzygnięte przez ustawowe nałożenie obowiązku badania w odniesieniu do każdego typu stosunków.”2

W chwili obecnej zasadnym jest odpisanie zamawiającemu ze wskazaniem, iż nie poczuwa się Pan do odpowiedzialności między innymi ze względu na niedopełnienie przez zamawiającego obowiązku przewidzianego w art. 563 K.c.

1. Grzegorz Kozieł, Komentarz do art. 634 Kodeksu cywilnego, 2014.08.01

2. Zdzisław Gawlik, Komentarz do art. 563 Kodeksu cywilnego, 2014.08.01

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »