Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawarcie umowy tylko przez telefon

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-11-17

Prowadzę jednoosobową firmę. Wczoraj zadzwoniła do mnie z pewnej firmy pani, która powiedziała, że dwa lata temu zawarłam z nimi umowę na dwuletnią reklamę (wyświetlania reklamy na stronie www). W pierwszym roku wyświetlanie miało być za darmo, a drugi rok miał być płatny. Nie pamiętam takiej rozmowy i nigdy nie dostałam żadnych dokumentów na piśmie ani na e-mail. Pani powiedziała, że zawarcie umowy było tylko przez telefon. Nie zgadzam się na płacenie za usługę, której nie zamawiałam. Co mam zrobić?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Umowa, o której Pani pisze dotyczy jak rozumiem Pani jako przedsiębiorcy – a to oznacza, że nie będą miały zastosowania normy prawne dotyczące ochrony konsumentów – w szczególności chodzi o umowy zawierane na odległość, tj. takie, do których zawarcia nie jest wymagana jednoczesna obecność stron.

Umowę na odległość zawiera się poprzez przyjęcie oferty, która określa istotne postanowienia umowy. Oferta złożona za pomocą środka bezpośredniej komunikacji – takiego jak telefon – powinna być przyjęta od razu, w przeciwnym razie poczytuje się ją za odrzuconą.

Przyjęcie oferty tak naprawdę oznacza zawarcie umowy. Przedsiębiorca, który w taki sposób zawarł umowę z innym przedsiębiorcą, a następnie chce od niej odstąpić, może odstąpić jedynie w terminie wyznaczonym mu przez drugą stronę. W Pani przypadku nie ma wzmianki o takim terminie odstąpienia.

Ponadto istnieje jeszcze możliwość uchylenia się od skutków prawnych umowy – ze względu na tzw. wady oświadczenia woli – przepisy regulujące przesłanki uchylenia się od wadliwie złożonych oświadczeń woli znajdują się w Kodeksie cywilnym. Poniżej przytaczam te z nich, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie:

„Art. 84. [Błąd]

§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Art. 86. [Podstęp]

§ 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.

§ 2. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna.

Art. 87. [Groźba]

Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Art. 88. [Uchylenie się od skutków prawnych]

§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.”

W przypadku umów zawieranych na odległość, czyli przez telefon – w trybie bezpośredniego przyjęcia oferty, jeden z kontrahentów może pomylić się co do treści umowy i tego na co faktycznie wyraża zgodę – tak mogło być w Pani przypadku. Możliwe również, że firma, z którą miała Pani do czynienia stosowała jakieś praktyki nieuczciwe i faktycznie do żadnej umowy nie doszło.

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów prawa – przedsiębiorca, który chce powołać się na błąd powinien wykazać, że błąd był istotny oraz że dotyczył treści umowy (w Pani przypadku chodzi o umowę o reklamę na stronie www, stawki opłat itp.) oraz że gdyby o błędzie wiedział, nie zdecydowałby się na zawarcie umowy o danej treści. Jeśli jednak przedsiębiorca (czyli chodzi o Panią) wiedział o błędzie lub z łatwością mógł się o nim dowiedzieć, nie będzie mógł powoływać się na tę wadę oświadczenia woli.

Błąd nie musi być istotny, jeśli druga strona podała nieprawidłowe informacje podstępnie. Taki błąd nie musi dotyczyć treści czynności prawnej, może również obejmować inne okoliczności faktyczne lub prawne, wpływające na złożenie przez osobę oświadczenia woli o konkretnej treści. Przy czym przyjmuje się, że zatajenie czy przemilczenie faktów, okoliczności nie stanowi jeszcze podstępu.

Podstępu nie musi dokonać druga strona czynności prawnej, może to być również osoba trzecia. Przy czynnościach nieodpłatnych wystarczy, że osoba wprowadzona podstępnie w błąd wykaże podstęp i może uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli.

Uprawnienie do uchylenia się od błędu jest możliwe w terminie roku od jego wykrycia – czyli w Pani przypadku niewykluczone, że jego bieg rozpocznie się z chwilą dowiedzenia się o błędzie.

Jak podaje Jacek Gudowski (komentarz do K.c. – LEX Sigma) termin ten jest zachowany, jeżeli oświadczenie dojdzie w tym terminie do wiadomości drugiej strony (uchwała SN z 6 marca 1967 r., III CZP 7/67, LexisNexis nr 298980, OSNCP 1967, nr 10, poz. 171, z omówieniem W. Siedleckiego, PiP 1968, nr 7, s. 137). Jeżeli uchylenie się nastąpiło w pozwie lub odpowiedzi na pozew bądź też w pozwie wzajemnym, to jako datę uchylenia należy przyjąć nie chwilę wniesienia, lecz datę doręczenia pozwu, gdyż dopiero wówczas oświadczenie o uchyleniu się zostaje złożone drugiej stronie (wyrok SN z 28 kwietnia 1967 r., I CR 563/66, LexisNexis nr 358028, OSNCP 1967, nr 12, poz. 227, z komentarzem E. Iserzona, w: Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa, t. 2, Warszawa 1969, s. 77, oraz z omówieniem A. Szpunara i W. Wanatowskiej, NP 1968, nr 11, s. 1677, W. Siedleckiego, PiP 1969, nr 2, s. 379, i E. Wengerka, NP 1968, nr 4, s. 624). Termin przewidziany w art. 88 powinien być rozumiany ściśle. Nie jest więc dopuszczalne powoływanie nowych okoliczności, mogących stanowić podstawę do uchylenia się od skutków oświadczenia woli, które nie zostały podniesione w terminie przewidzianym w tym przepisie w piśmie zawierającym oświadczenie o uchyleniu się (uzasadnienie wyroku SN z 9 października 1984 r., I CR 257/84, LexisNexis nr 318797).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »