Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie ekipy, która zniszczyła mienie właściciela

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-13

Przeprowadzam remont w mieszkaniu prywatnym. Mam umowę pisemną z firmą remontową. Prace wykonywane są bez faktury. Remont miał być zakończony 2 miesiące temu, a obecnie końca nadal wcale nie widać. Niestety robotnicy zniszczyli meble kuchenne i w salonie i ciągle naliczają nowe koszty (obok wcześniej ustalonych). Czy mogę zwolnić taką ekipę? Czy mogę odliczyć im koszty za zniszczone mienie oraz opóźnienie?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Umowa o remont mieszkania jest tzw. umową o dzieło. Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Tak więc firma remontowa ma obowiązek wykonania na Pani rzecz ustalonego remontu, zaś Pani ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia ale wynagrodzenie to płatne jest po wykonaniu remontu chyba, że ustalono płatność za poszczególne etapy remontu etapami.

Mówi o tym art. 642 Kodeksu cywilnego, który poniżej Pani cytuję:

„Art. 642. § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych”.

Kwestie rozliczeń z fiskusem są bez znaczenia w tej sprawie.

Przechodząc zaś do Pani pytania, czy może Pani „zwolnić tę ekipę”, odpowiadam, że tak, jest taka możliwość. Podstawę stanowić będzie art. 635 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odstąpienie jest możliwe także – tak jak ma to miejsce w Pani przypadku – już po upływie terminu do wykonania dzieła. Przesądził tę kwestię (choć była ona wcześniej dyskusyjna i niejednolicie pojmowana) wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt IV CSK 182/11, zgodnie z którym „na podstawie art. 635 k.c. dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła”.

Celem odstąpienia musi Pani wręczyć pismo wykonawcy z wskazaniem dokładnie przyczyny odstąpienia.

Jeśli chodzi o Pani drugie pytanie, to generalnie nienależyta realizacja obowiązków wynikających z umowy uzasadniać może odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy remontu opartą na regułach kontraktowych – art. 471 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zawsze w przypadku roszczenia opartego na art. 471 k.c. zaistnieć muszą trzy przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, określone w tym przepisie. Przesłanki te, co należy podkreślić, wystąpić muszą łącznie. Są one następujące:

  1. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania (naruszenie zobowiązania),
  2. fakt poniesienia szkody,
  3. związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą (por. np. wyrok SA w Warszawie z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt VI ACa 317/2008.

Jeśli chodzi o uszkodzenie mebli, szkodę będzie można dość prostu udowodnić, ale jeśli chodzi o opóźnienie w wykonaniu dzieła i powstałą szkodę, to powiem szczerze, wydaje mi się mało prawdopodobne udowodnienie takiego roszczenia przed sądem.

Dodam jeszcze, że wszystkie powyższe przesłanki odpowiedzialności to Pani jako osoba dochodząca tych roszczeń będzie musiała przed sądem udowodnić.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »