Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot pieniędzy lub wymiana na inny towar

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-06-26

W październiku 2014 r. kupiłem na firmę aparat fotograficzny. Aparat zepsuł się po kilku dniach. W sumie w ramach gwarancji producent naprawił go dwa razy. Obecnie aparat popsuł się trzeci raz (ta sama wada). Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany na inny towar? Moim zdaniem aparat był z wadą od samego początku. Kto jest stroną dla mnie – producent czy sprzedawca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podaje Pan, że zakupił Pan w październiku 2014 r. aparat fotograficzny. Data zakupu miała miejsce przed 25 grudnia 2014 r., stąd też do zawartej przez Pana umowy stosować będziemy przepisy jeszcze sprzed zmiany, która weszła w życie w tej dacie.

Po kilku dniach od zakupu zgłosił Pan wadę, powołując się na dokument gwarancji, producent naprawił wadę. Następnie ponownie zgłosił Pan tę samą wadę, producent kolejny raz naprawił aparat. Po upływie 21 miesięcy wada na nowo się ujawniła. Zapytuje Pan, czy może aktualnie żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany, bowiem aparat został zakupiony z wadą, która w istocie cały czas się „uaktualniała”. Zapytuje Pan też, czy to producent, czy sprzedawca są dla Pana stroną.

Zacznę od odpowiedzi na ostatnie pytanie, bowiem ona pomoże nam w rozważaniu trybu dochodzenia i wyboru roszczeń.

Podaje Pan, że do tej pory aparat naprawiał producent i korzystał Pan z gwarancji. Gwarancja jest odrębną umową, którą kupujący zawiera z producentem rzeczy, co aktualizuje się poprzez wydanie dokumentu gwarancji. Producent udziela gwarancji z dobrej woli, może tego nie uczynić. Warunki gwarancji określa on sam, w dokumencie gwarancji. Jeśli ważne elementy nie zostały dookreślone w dokumencie gwarancji, stosuje się do stosunku gwarancji przepisy Kodeksu cywilnego. Cytuję wszystkie, gdyż jest ich niewiele:

„Art. 577. § 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Art. 578. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Art. 579. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Art. 580. § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

Art. 581. § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.”

Żeby zatem rozeznać Pana uprawnienia wynikające z gwarancji wobec producenta, trzeba zapoznać się z dokumentem gwarancji. Jeśli nie postanowiono w nim inaczej, a zapewne nie, termin gwarancji na część, która była wadliwa, biegnie na nowo od ostatniej naprawy – jednak jeśli była wymieniana tylko część, bieg terminu dotyczy tylko tej części. Gdyby w dokumencie gwarancji nie wyznaczono innego terminu, obowiązywałby ustawowy roczny termin gwarancji. W takim wypadku aktualnie mógłby Pan żądać wymiany/naprawy cały czas tej samej części. Gdyby obowiązywał termin 24 miesięczny, mimo wszystko w mojej ocenie, jeśli wada dotyczy tylko części, mógłby Pan wystosowywać roszczenia tylko co do tej części, nie całego aparatu (jeśli istnieje możliwość wymiany tylko jej, jeśli nie – do całego aparatu). Wskażę, że ustawa nie określa przesłanek wyboru roszczenia: czy ma to być wymiana, czy naprawa. Jeśli dokument gwarancji tego nie precyzuje, należy przyjąć, że producent może ocenić, czy celowa jest naprawa, czy wymiana części – istotne jest osiągnięcie skutku: dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawa prowadzi do tego, że cały czas „uaktualnia się” ta sama wada, w istocie dostarczeniem rzeczy wolnej od wad nie jest dokonanie naprawy tej części, ale całkowita jej wymiana. Jeśli wymiana tej części również byłaby tylko doraźnym działaniem, bo zepsuty jest cały mechanizm, który doprowadza do ujawnienia się awarii, dostarczeniem rzeczy wolnej od wad byłoby dostarczenie nowego aparatu. Gwarancje z reguły nie przewidują możliwości zwrotu pieniędzy.

Żeby jednak rozeznać Pana uprawnienia wobec producenta z gwarancji, proszę o przesłanie dokumentu gwarancji.

Czym innym są natomiast Pana uprawnienia wobec sprzedawcy – są to uprawnienia z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Ponieważ jest Pan przedsiębiorcą, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego sprzed wspomnianej zmiany w tym zakresie. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić wymagania co do terminów, których spełnienie pozwala na skorzystanie z uprawnień z rękojmi:

„Art. 563. § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego(2) może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.

§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

Art. 564. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Art. 568. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.”

Z powyższego wynika, że aby skorzystać z rękojmi powinien Pan był niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o wadzie. Być może ten warunek został spełniony, jeśli to do sprzedawcy zgłaszał Pan wadę (i ma Pan tego dowód), natomiast sprzedawca skierował dalej roszczenie do producenta.

Niestety nie zachował Pan terminu rocznego na wykonywanie uprawnień – co prawda zgłosił Pan wadę, ale jak podejrzewam, wobec sprzedawcy nie wystosował Pan żadnych roszczeń, nie dochodził ich w dalszym postępowaniu. Tym samym po upływie roku utracił Pan uprawnienia z tytułu rękojmi.

Wskażę tu jeszcze, że termin rękojmi nie biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. „Podobne zastrzeżenie uczynić trzeba, jeżeli sprzedawca w ramach rękojmi wymienił część rzeczy. Zwrócić trzeba uwagę, że wśród przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi nie ma odpowiednich przepisów, które regulują przedmiotowe zagadnienie przy odpowiedzialności gwaranta (art. 581 k.c.); zob. jednak M. Niedośpiał, Glosa do wyroku SA w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2003 r., I ACa 667/02, OSA 2006, z. 8, poz. 65” (tak: Z. Gawlik, Komentarz do art. 568 k.c., teza 14, Lex).

Zgłoszenie wady powoduje, że w razie gdyby to sprzedawca występował przeciwko Panu (np. o zapłatę ceny), mógłby Pan podnieść zarzut, że przedmiot miał wadę. Niestety to jedyne uprawnienie, jakie w związku z rękojmią Panu przysługuje, po upływie rocznego terminu.

Podsumowując, wobec sprzedawcy nie może Pan wystosować roszczeń o wymianę rzeczy czy zwrot ceny. Wobec producenta być może ta pierwsza możliwość jeszcze istnieje, natomiast zależy to od brzmienia dokumentu gwarancji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »