Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zadatku za rezerwację miejsca na imprezę

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-06-29

Osoba Y wpłaciła zadatek z umowy rezerwacyjnej miejsca na imprezę, którą to umowę podpisała osoba X (prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą). Zadatek wpłaciła osoba Y, gdyż osoba X nie posiadała takich środków. Impreza ta łączyła osoby Y, X i jeszcze dwie inne wspólnym zamiarem założenia spółki handlowej. Ostatecznie jednak nie zawarto umowy spółki. Z uzyskanych informacji wynika, iż X nie odwołał imprezy i się ona odbyła. Jak więc odzyskać od X wpłacony za nią zadatek?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Tak na marginesie: nie podaje Pani wprawdzie powodów niezałożenia spółki, ale warto by się zastanowić nad odpowiedzialnością odszkodowawczą osób, które umowy spółki z przyczyn leżących po ich stronie nie zawarły wobec osoby, która na poczet przyszłej spółki zawarła umowę i z powodu konieczności wywiązania się z niej poniosła stratę.

Z opisu wynika, że osoba podpisująca umowę z istocie nie poniosła szkody, bowiem ostatecznie zorganizowała imprezę. Tym samym X wzbogacił się kosztem osoby Y, korzystając z zapłaconego przez nią zadatku.

Zatem zgodnie z art. 405 Kodeksu cywilnego (K.c.): Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody (art. 406 K.c.). Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu (art. 409 K.c.).

Na mocy art. 410 K.c. powyższe przepisy stosuje się także do świadczenia nienależnego, którym jest m.in. świadczenie spełnione, gdy jego podstawa odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 410. § 1. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego.

§ 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.”

Tu dla porządku trzeba zwrócić uwagę, że nie zawsze można żądać zwrotu świadczenia nienależnego:

„Art. 411. Nie można żądać zwrotu świadczenia:

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;

2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;

3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;

4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.”

W przypadku osoby Y spełniła ona świadczenie, którego cel był powiązany z zamiarem założenia i działania spółki. Ponieważ spółka nie została założona, odpadła podstawa świadczenia, a jego cel nie został osiągnięty. Ze świadczenia skorzystała osoba X, bezpodstawnie wzbogacając się kosztem Y. Na podstawie zatem art. 405 i 410 K.c. osoba Y może żądać zwrotu spełnionego świadczenia od X. Przesłanki wyłączające z art. 411 K.c. nie zachodzą.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że powyższy wniosek został wyciągnięty na podstawie ogólnie przedstawionej sytuacji. Dla ostatecznego stwierdzenia, czy roszczenie jest zasadne, trzeba by poznać więcej szczegółów (np. cel imprezy, jakie było jej powiązanie z zakładaną spółką, umowa między stronami dotycząca realizowania poszczególnych świadczeń na rzecz przyszłej spółki, przyczyny niedojścia do skutku podpisania umowy spółki, okoliczności kontynuowania imprezy przez X) i zapoznać się z ewentualną dokumentacją.

Osoba Y może zatem wystąpić z wezwaniem do zapłaty, wskazując termin uiszczenia zapłaty i numer rachunku bankowego, a także podając, że w razie nieuiszczenia tej kwoty zmuszona będzie wystąpić na drogę postępowania sądowego, co narazi X na dodatkowe koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty egzekucji. Po bezskutecznym upływie terminu może wystąpić z pozwem o zapłatę. Pozew należy wnieść do sądu (zapewne rejonowego, bo kwota zadatku była niewysoka) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, tj. X (por. art. 27 K.p.c.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »