Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot połowy kosztów sądowych

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-08-26

Rozwiodłem się z żoną w zeszłym roku. Sąd orzekł winę po obu stronach i nakazał małżonce zwrot połowy kosztów sądowych. Do tej pory ich nie otrzymałem. W jaki sposób mogę się domagać ich zwrotu i czy mogą być naliczone od tego jakieś odsetki?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Aby mógł domagać się Pan zwrotu zasądzonych kosztów, wyrok rozwodowy musi być prawomocny. Gdyby zatem punkt o kosztach został zaskarżony zażaleniem lub apelacją (w razie zaskarżania także innych rozstrzygnięć zawartych w wyroku), a sąd apelacyjny jeszcze by tej apelacji nie rozpoznał, nie mógłby Pan jeszcze dochodzić kosztów. Zakładam jednak, że skoro wyrok rozwodowy zapadł rok temu, zapewne nawet gdyby apelacja była składana, jest już ona rozpatrzona i wyrok stał się prawomocny.

Przed rozpoczęciem całej procedury przymusowego dochodzenia zasądzonej kwoty warto byłoby wezwać żonę do zapłaty podanej kwoty dobrowolnie (wezwaniem do zapłaty), bowiem być może żona zapłaci koszty i nie będzie potrzeby ich ściągać w drodze egzekucji.

Żeby móc dochodzić kosztów zasądzonych w wyroku w drodze egzekucji, musi Pan uzyskać z sądu odpis wyroku wraz ze stwierdzeniem wykonalności co do punktu zasądzającego koszty. W tym celu musi Pan w sądzie złożyć odpowiedni wniosek (o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z klauzulą wykonalności w zakresie punktu … wyroku) i opłacić go kwotą 6 zł od jednej strony wyroku (jeśli wyrok ma jedną stronę, zapłaci Pan 6 zł; por. art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłata może być dokonana przelewem na rachunek dochodów budżetowych sądu, może też być dokonana w znakach opłaty sądowej. Kiedy już otrzyma Pan taki wyrok, może Pan z nim udać się do komornika, wnosząc wniosek o wszczęcie egzekucji i wskazując składniki majątku, z których komornik ma ściągać kwotę zasądzoną wyrokiem. Przepisy co do różnych rodzajów egzekucji różnie wskazują komornika właściwego, z reguły jest to komornik właściwości ogólnej dłużnika (tj. działający w rewirze miejsca zamieszkania dłużnika). Jednak wierzyciel może wybrać komornika spoza właściwości ogólnej, składając jednocześnie z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika zgodnie z treścią przepisu art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, nie musi przy tym uzasadniać, z jakich przyczyn korzysta z prawa wyboru.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 125 par. 1 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu.

Zgodnie z art. 359 par. 1 K.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Na mocy art. 491 par. 1 K.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Poza tym przepisem ustawy nie można wskazać, iżby odsetki od zasądzonych kosztów postępowania wynikały z czynności prawnej, orzeczenia sądu (w orzeczeniu nie wskazano, iż od niezapłaconych kosztów będą uiszczane odsetki), czy decyzji organu. Podstawą do żądania odsetek pozostaje zatem do rozważenia tylko przepis ustawy art. 481 K.c.

Jak jednak orzekł Sąd Najwyższy, powyższego przepisu nie stosuje się do świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomocnym orzeczeniem o kosztach procesu (uchwała SN z 20.05.2011 r., III CZP 16/11; uchwała SN z dnia 31.011996 r., III CZP 1/96). Doliczanie odsetek naruszałoby zakaz modyfikacji wysokości kosztów po uprawomocnieniu się orzeczenia (por. uchwała SN z 14.05.1965 r., III CO 73/64; uchwała SN z 10.02.1995 r., III CZP 8/95).

Wobec powyższego stwierdzić trzeba, że od zasądzonych kosztów nie mogą być liczone odsetki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »