Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagranie nauczyciela podczas lekcji

Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-04-06

Uczniowie byli poniżani przez nauczyciela w szkole. Poprosiłam w końcu córkę, by nagrała nauczyciela podczas lekcji. Obecnie jestem napastowana przez szkołę z poleceniem dostarczenia nagrania. Ma być też założona sprawa w sądzie. Czy postępowanie szkoły jest właściwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nagranie nauczyciela podczas lekcji

Poniżanie uczniów przez nauczyciela

W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że istnieje możliwość podjęcia odpowiednich działań w stosunku do nauczyciela, który dopuszcza się poniżania uczniów.

Nauczyciel podlega bowiem odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybianie godności zawodu, i może w związku z tym otrzymać karę nagany z ostrzeżeniem, zwolnienia z pracy, zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania w zawodzie nauczycielskim na okres do 3 lat bądź wydalenia z pracy. Kary wymierza komisja dyscyplinarna nauczycieli przy właściwym wojewodzie. Komisja jest niezawisła i niezależna od dyrektora szkoły, w której pracuje obwiniony nauczyciel (art. 76, art. 78 Karty Nauczyciela).

Rzecznik dyscyplinarny nauczycieli

Rodzic może zawiadomić o takich przypadkach rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, mieszczącego się przy właściwym wojewodzie. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające, w oparciu o które może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną (art. 80 § 1 Karty Nauczyciela).

Nagrywanie przebiegu lekcji przez ucznia

Odnosząc się zaś do kwestii legalności nagrania lekcji wykonanego przez Pani córkę, należy podkreślić, że samo nagranie lekcji nie jest uznawane za czyn zabroniony. Nie narusza też prawa do wizerunku ani innych dóbr osobistych nauczyciela.

Wprawdzie dobra osobiste nauczyciela są chronione przez prawo, niemniej jednak ochrona dotyczy jedynie działań bezprawnych (art. 23–24 Kodeksu cywilnego). Zaś żaden przepis obowiązującego prawa nie zakazuje rejestrowania lekcji.

Niedopuszczalne jest natomiast rozpowszechnianie tak zdobytego nagrania. Rejestracja dźwięku zawiera bowiem wizerunek nauczyciela i z tego względu jej rozpowszechnianie wymaga zezwolenia tego nauczyciela (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Rozpowszechnianie wizerunku osoby nagranej

Przez rozpowszechnianie wizerunku należy rozumieć taką sytuację, w której stworzona zostaje możliwość zapoznania się z wizerunkiem bliżej nieokreślonemu, niezamkniętemu kręgowi osób, np. w wyniku udostępnienia nagrania w internecie. Rozpowszechniania wizerunku nie należy jednak utożsamiać z samym nagraniem, które jest dopuszczalne.

Aby zapobiec dalszym naciskom ze strony szkoły, proponuję, aby skierowała Pani pismo do dyrektora. W piśmie należy wskazać, że uważa Pani sprawę za zakończoną i żąda zaprzestania dalszego nękania korespondencją w tej sprawie. Przede wszystkim powinna Pani kategorycznie zaznaczyć, że ani Pani, ani córka nie jesteście w posiadaniu nagrania, gdyż zostało ono skasowane w szkole. Nadto proszę również zaznaczyć, że rejestrowanie przebiegu lekcji nie narusza praw nauczyciela ani tym bardziej nie stanowi czynu zabronionego, jaki usiłuje się Pani przypisać. W związku z tym proszę zaznaczyć, że nieuzasadnione grożenie wszczęciem postępowania karnego stanowi groźbę bezprawną, która jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 191 § Kodeksu karnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »