Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej

• Autor: Katarzyna Bereda

Kilka miesięcy temu zakupiłem samochód od osoby prywatnej. Okazało się, że samochód ma liczne wady ukryte, tj. usterki. Czy mogę wycofać się z umowy kupna-sprzedaży samochodu i zwrócić zakupiony samochód sprzedającemu, zważywszy że od zakupu minęło już kilka miesięcy? Czy obowiązuje tu rękojmia i czy sprzedający może jakoś wykręcić się od zwrotu pieniędzy po zakupie mimo wad ukrytych samochodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej

Odpowiedzialność za rzecz sprzedaną – rękojmia

Zgodnie z treścią art. 556. § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Zgodnie natomiast z treścią art. 560:

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna”.

Mając także na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r., „odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży. Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564). Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności), nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1)” (sygn. akt I ACA 820/12).

Zobacz też: Czy można zwrócić samochód kupiony na fakturę

Zakup auta używanego i odpowiedzialność sprzedawcy – osoby prywatnej

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1981 r. „kupno rzeczy używanej zawsze pociąga niebezpieczeństwo, że rzecz nie odpowiada oczekiwaniom. Upływ czasu i używanie rzeczy, nawet zgodnie z jej przeznaczeniem mogą mieć wpływ na powstanie wad rzeczy, przy czym ich stopień może być różny” (sygn. akt III CRN 31/81).

Należy przy tym podnieść, iż sprzedawca (także osoba prywatna) nie odpowiada za wady używanej rzeczy wynikające z normalnego używania z tej rzeczy. W przypadku, gdy wadliwość wiąże się z jej nadmierną albo także wadliwą eksploatacją, sprzedawca nie powinien odpowiadać z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadliwości pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wada fizyczna zmniejsza wartość danej rzeczy. Zgodnie bowiem z art. 559 sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

Zgodnie natomiast z treścią art. 557 § 1 sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Zgodnie bowiem z wyrokiem SO w Zamościu, sygn. akt I Ca 282/13, „jedyną okolicznością uzasadniającą zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy. Ciężar przeprowadzenia dowodów na te okoliczności spoczywa na sprzedawcy, zgodnie z art. 557 KC”.

Jak Pani natomiast wskazała, jeżeli sprzedawca w sposób szczegółowy nie poinformował Pani o wadach – nie został np. sporządzony osobny protokół zdawczy, z wyszczególnionymi wadami auta i jego historią szkód – to sprzedawca nie dopełnił obowiązku ujawnienia wszelkich wad pojazdu i może mieć Pani z tego powodu powyższe roszczenie.

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż regulacja art. 560 ma generalnie charakter dyspozytywny. Tym samym strony umowy sprzedaży mogą, co do zasady, względnie swobodnie określić kształt uprawnień z tytułu rękojmi oraz zasady ich wykonywania. Ograniczeniem w tym zakresie jest jednak regulacja art. 558, która przewiduje, że jeżeli kupującym jest konsument, uprawnienia wynikające z rękojmi można ograniczyć lub wyłączyć jedynie w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Z uwagi na to, że nie napisała Pani, że kupiła samochód od profesjonalnego sprzedawcy, przyjmuję, że zakupiła Pani samochód od osoby fizycznej, a więc nie możemy tu mówić o czynności konsumenckiej.

Przeczytaj też: Sprzedaż samochodu na raty osoba prywatna

Wycofanie się z umowy zakupu auta

Dlatego też należy zaznaczyć, iż artykuł 560 określa dwa podstawowe uprawnienia, które przysługują kupującemu na podstawie przepisów o rękojmi. Na jego podstawie kupujący może albo od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny. Przepis zawiera warunki realizacji tych uprawnień, włącznie z ograniczeniami ich realizacji (§ 1 zd. 1 o kontruprawnieniach sprzedawcy, § 3 o warunkach obniżenia ceny, § 4 o niemożliwości odstąpienia od umowy, gdy wada rzeczy jest nieistotna).

Dlatego też w pierwszej kolejności proponuję Panu wystosować do sprzedawcy wezwanie wraz z oświadczeniem – stosownie od Pani woli, albo o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny zakupu samochodu. W przypadku braku reakcji lub zgody ze strony sprzedającego, pozostaje Pani jedynie droga sądowa.

W wypadku gdy kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, jego uprawnienia określone w art. 494 obejmują również roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania w granicach dodatniego interesu umowy. Do zasad tej odpowiedzialności ma zastosowanie art. 471. Obowiązek sprzedawcy naprawienia szkody obejmuje także stratę wynikającą ze wzrostu ceny w okresie od dnia zapłaty przez nabywcę ceny do dnia zastępczego zaspokojenia się w drodze nabycia innej rzeczy tego samego rodzaju (uchwała SN z 13.5.1987 r., sygn. akt III CZP 82/86).

W przypadku natomiast obniżenia ceny, obniżenie powinno stanowić różnicę zapłaconej przez Panią ceny samochodu a dokonanymi nakładami na przywrócenie samochodu jako wolnego od wad.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl