Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedostarczenie zamówionego opłaconego towaru

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-08-11

Moja sprawa dotyczy niedostarczenia zamówionych opłaconego towaru. Dwa miesiące temu zamówiłem i opłaciłem w sklepie internetowym towar - opony. Do tej pory nie otrzymałem towaru, a na pismo o odstąpieniu od umowy dostałem informację, że zamówienie zostało złożone przez podmiot gospodarczy i nie przysługuje mi prawo do rozwiązania umowy. Co mogę zrobić – nie mam ani opon, ani pieniędzy?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Sprzedawca ma rację, iż nie przysługuje Panu prawo do odstąpienia od umowy, co jest wskazane w regulaminie (który powtarza w znacznej mierze regulacje ustawowe) i w ustawie o prawach konsumenta (art. 27), bowiem Pan konsumentem nie jest – zakupił Pan towar jako przedsiębiorca. Ustawa ta daje możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od jej zawarcia/wydania rzeczy. To, że nie przysługuje Panu to prawo ze wspomnianego przepisu, nie oznacza, że nie ma Pan możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów innych.

W przedstawionej sprawie umowa sprzedaży została już zawarta – strony doszły do konsensusu, wedle którego Pan zapłaci cenę i odbierze towar, sprzedawca natomiast wyda Panu rzecz i przeniesie jej własność na Pana. Zapewne w aukcji internetowej bądź regulaminie sprzedawcy był podany termin wydania towaru. Pan wykonał swoją część zobowiązania w zakresie zapłaty ceny. Sprzedawca natomiast w żadnej mierze nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. Ponieważ umowa cały czas obowiązuje, może Pan żądać jej wykonania, może Pan jednak skorzystać także z innych uprawnień, w tym odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

Art. 492 opisuje dalsze uprawnienia, uzależnione od wskazanych w tym przepisie przesłanek. Podejrzewam, że u Pana one nie występują (tj. np. w regulaminie nie zastrzeżono, że w razie niewykonania umowy można odstąpić od umowy, przedmiot umowy nadal ma dla Pana znaczenie), niemniej jednak podaję treść tego artykułu, gdyby było inaczej:

„Art.  492.

Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

Jeśli sprzedawca nie wywiązał się z terminu wskazanego w regulaminie albo też z takiego, który już mu Pan wyznaczył (por. art. 455), powinien Pan teraz wysłać do niego wezwanie do wykonania umowy, tj. wydania opon w terminie np. 5 dni pod rygorem skorzystania z uprawnienia wskazanego w art. 491 § 1, tj. odstąpienia od umowy. Po upływie tych pięciu dni powinien Pan przesłać do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny w podanym terminie na rachunek bankowy nr … pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego, co narazi sprzedawcę na dodatkowe koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego. Ważne jest, by w wezwaniu podać ten rygor. Być może takie wezwanie zostało już przez Pana wcześniej sformułowane – warto sprawdzić w korespondencji, czy nie dopełnił Pan już wszystkich opisanych czynności poprzedzających odstąpienie od umowy.

Ponieważ dotychczas korespondencja odbywała się e-mailowo, jeśli regulamin (umowa) nie przewiduje, iżby oświadczenia miały być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może Pan wskazane wyżej oświadczenia także przesłać do sprzedawcy e-mailem (proszę je oczywiście zachować). Po otrzymaniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po upływie terminu na zapłatę może Pan wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zwrot wpłaconej kwoty.

Zgodnie z art. 494 strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Po odstąpieniu od umowy następuje skutek taki, jakby umowa nigdy nie była zawarta.

Obok uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługuje Panu także uprawnienie do żądania odszkodowania w razie gdyby poniósł Pan szkodę z powodu niewykonania zobowiązania (art. 494). Gdyby np. w tym okresie musiał Pan wypożyczać opony od kogoś innego bądź też wypożyczać samochód z racji niemożności podróżowania dotychczasowym, może Pan żądać zwrotu kosztów wypożyczenia od sprzedawcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »