Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uniemożliwienie korzystania z miejsca parkingowego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-08

Jakiś obcy człowiek zastawił moje prywatne miejsce parkingowe w garażu podziemnym. To miejsce jest przyporządkowane aktem notarialnym do wyłącznego użytkowania przeze mnie jako właściciela. Jest oznaczone numerem porządkowym i widocznie wyodrębnione namalowanymi liniami. Chciałem usunąć pojazd, który uniemożliwiał mi korzystanie z mojej własności, jednak Straż Miejska, do której zwróciłem się o pomoc, odmówiła interwencji i odesłała na Policję. Na komisariacie poinformował mnie, że prawidłowym tokiem postępowania w takim przypadku jest zadzwonienie po pomoc Policji w celu sprawdzenia, czy pojazd nie jest kradziony i próby ustalenia właściciela. Gdy to będzie nieskuteczne, trzeba udać się o pomoc do administratora nieruchomości, aby odholował na własny koszt rzeczony pojazd, jednocześnie zawiadamiając o fakcie Policję. Jak skutecznie i zgodnie z prawem zachować się w takiej sytuacji? Wiem, że jako osoba prywatna nie jestem uprawniony do odholowania tego pojazdu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Policja faktycznie nie może interweniować w przypadku zaparkowania na cudzym miejscu parkingowym. Jednak pod warunkiem, że w garażu nie ustanowiono strefy ruchu i nie oznaczono jej odpowiednimi znakami.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny w temacie zatrzymywania i postoju pojazdów poza drogami publicznymi i strefą zamieszkania, policjant (lub strażnik miejski) może nałożyć mandat wówczas, gdy:

  1. zatrzymanie lub postój, w skutek niezachowania należytej ostrożności, powoduje jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa innych osób (art. 98 Kodeksu wykroczeń),
  2. pojazd zatrzymano w takim miejscu, w którym powoduje niszczenie lub uszkodzenie roślinności (art. 144 Kodeksu wykroczeń).

W żadnym innym wypadku funkcjonariusze nie mają władzy, aby interweniować. Niemniej oznakowana strefa ruchu oznacza obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której wjazdy i wyjazdy oznaczono znakami „strefa ruchu”. Wzór znaku oraz jego szczegółowe warunki techniczne znajdują się w nowelach rozporządzeń wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Organy państwa nie mogą bezpodstawnie uchylić się od obowiązku ochrony porządku publicznego na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych czy garażach, nie dając innych, skutecznych w praktyce możliwości egzekwowania porządku w tych miejscach. Gdy kierujący zaparkował pojazd w miejscu, gdzie nie obowiązują przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub też podmiot działający w jego imieniu, w ramach dozwolonej samopomocy cywilnej, na zasadach określonych w ustawie – Kodeks cywilny, mają prawo przywrócić stan poprzedni poprzez jego usunięcie czy też przemieszczenie, a następnie z tego tytułu wystąpić z cywilnoprawnym roszczeniem do właściciela o zwrot kosztów holowania.

Podkreślić bowiem należy, że dopuszczalna samopomoc cywilna może zmierzać jedynie do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (samopomoc zmierza do restytucji utraconego władztwa).

W celu zapewnienia właściwego oznakowania na leżących poza drogami publicznymi strefach ruchu, a w szczególności, aby ustawiane tam znaki drogowe nie były ze sobą wzajemnie sprzeczne, podmiot zarządzając garażem w strefie zobowiązany byłby do dostosowania oznakowania tych dróg do wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dopóki nie jest to strefa ruchu, w ramach samopomocy zarządca może odholować auto.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Duplikat świadectwa szkolnego do emerytury

Potrzebny jest mi duplikat świadectwa szkolnego do emerytury. Napisałam podanie do szkoły, do której uczęszczałam, ale niestety sekretarka poinformowała...

 

Możliwość niedopuszczenie świadka do zeznań w sądzie

Moja siostra podważa w sądzie testament naszej matki. Na następną rozprawę siostra powołała świadka, który jest wrogo nastawiony do mnie,...

 

Problem z żywopłotem sąsiada, co można zrobić?

Problem z żywopłotem sąsiada, co można zrobić?

Mieszkam w domu jednorodzinnym usytuowanym na działce o pow. 600 m 2 . Przy samej granicy rosną brzozy i żywopłot sąsiada. Dopóki...

Zakup części nieruchomości od syndyka a wygaśnięcie obciążeń

Jestem zainteresowany zakupem ułamkowej części nieruchomości sprzedawanej przez syndyka w postępowaniu upadłości konsumenckiej. Ułamkowa część...

 

Niezarejestrowany samochód a OC

Niezarejestrowany samochód a OC

Przed 2 laty zakupiłam samochód z nadzieją szybkiego zrobienia kursu i zdania egzaminu na prawo jazdy. Niestety musiałam zmienić plany. Obecnie...

Problem z podłączeniem wody mimo przyłącza na działce

Kupiłam działkę budowlaną bez przyłączy. Widziałam jednak, że na środku działki jest podłączenie do wodociągów, które prowadzi do sąsiada....

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości po śmierci współwłaściciela

Byłyśmy z siostrą współwłaścicielkami działki i nieruchomości. Dokonałyśmy podziału i posiadam zaświadczenie starosty...

 

Przedsiębiorca wprowadzony w błąd - oferta reklamowa przez telefon

Prowadzę niedużą działalność gospodarczą. Tydzień temu zadzwonił do mnie przedstawiciel, który poinformował, że dzwoni z Panoramy firm, gdzie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »