Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć kłopotów ze współwłasnością samochodu?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-04-27

Mam pytanie odnośnie współwłasności samochodu. Chcemy z mężem kupić samochód i uniknąć ewentualnych problemów ze sprzedażą po śmierci jednego z nas oraz uniknąć rozprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Chciałam nadmienić, że wyszłam za mąż za wdowca posiadającego dzieci, wspólnych nie posiadamy, nie spisaliśmy intercyzy przedmałżeńskiej. Proszę o podanie wszelkich możliwości rozwiązania sprawy. Co w przypadku jeżeli właścicielem samochodu będzie jeden ze współmałżonków? Jak postępować przy zakupie np. gruntu czy nieruchomości, żeby po śmierci pozostał jeden właściciel?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wskażę, że w małżeństwie, gdzie panuje ustrój wspólności majątkowej, to, co zostaje zakupione w trakcie trwania małżeństwa, stanowi majątek wspólny. Jak wskazuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

W Pani przypadku do wykorzystania jest tylko jeden przepis a mianowicie to, że samochód zostanie kupiony przez jedno z Państwa, a jego zakup sfinansowany będzie przez pieniądze, składniki (lub pieniądze za nie) z majątku osobistego.

Tylko taka forma zakupu pozwala na to, by został on zarejestrowany na kupującego, a po śmierci drugiego małżonka nie było kłopotów z jego samodzielną sprzedażą.

Bez względu na to, kto będzie właścicielem samochodu (nieruchomości) – nie da się uniknąć sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, bowiem tylko w ten sposób można wykazać i udowodnić swoje prawa do spadku i jego składników. Bez jednego z tych dokumentów nie jest się traktowanym jak formalny spadkobierca (a tylko domniemany).

W razie śmierci małżonka nie będącego właścicielem samochód nie wchodzi w skład spadku po nim. Ale dla nabycia innych składników spadku po tym małżonku i tak konieczne będzie sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie spadkobrania.

Gdyby zmarł małżonek, będący właścicielem – nie da się i tak uniknąć stwierdzenia nabycia spadku przez sąd lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Ponadto zawsze może się zdarzyć, że pomimo zakupu przez jednego małżonka z jego majątku odrębnego – po śmierci drugiego małżonka- spadkobiercy po nim będą twierdzić, ze samochód wchodzić powinien do majątku wspólnego a zatem do spadku. Wtedy małżonek żyjący musiałby udowodnić, że zakupił samochód za majątek osobisty.

Rozwiązaniem jest zakup samochodu przez małżonka A z majątku osobistego oraz odpowiednie udokumentowanie tego faktu, np. darowizna od dzieci tylko dla jednego małżonka (własnego rodzica) oraz zapis w umowie, że małżonek wie o tym, iż zakup samochodu finansowany jest z tej darowizny, i zgadza się na to.

Te fakty (darowizna, zgoda i wiedza drugiego małżonka) miałaby znaczenie przy podziale majątku po śmierci jednego z małżonków przed ustaleniem, co wchodzi w skład spadku po zmarłym.

Darowiznę należałby zgłosić do US w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania, aby była ona w całości wolna od podatku.

Inna ewentualność to:

  1. zakup samochodu bez wskazywania jego finansowania majątkiem osobistym kupującego( traktowany będzie jak majątek wspólny),
  2. zarejestrowanie samochodu tylko na kupującego,
  3. sporządzenie testamentu u notariusza i sporządzenie co do samochodu zapisu windykacyjnego na rzecz drugiego małżonka.

Taki zapis powoduje, ze samochód będzie w spadku tylko dla tego małżonka. Ale niestety dla potwierdzenia faktu zapisu i spadkobrania konieczne będzie sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie spadkobrania.

W pytaniu pisze Pani o tym, żeby po śmierci jednego małżonka pozostał jeden właściciel. A zatem zakup będzie na współwłasność – będą dwie osoby.

Na etapie zakupu nieruchomości nie da się doprowadzić do tego, aby w razie wspólnego zakupu i śmierci jednego z kupujących małżonków nieruchomość była własnością tylko drugiego, pozostałego przy życiu małżonka.  Aby to uzyskać, konieczne jest podjęcie stosownych działań po dokonaniu zakupu.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem doprowadzenia do tego, by po śmierci jednego z małżonków (współwłaścicieli nieruchomości) właścicielem całej nieruchomości był tylko drugi z nich, jest sporządzenie testamentu notarialnego z zapisem windykacyjnym swego udziału na rzecz drugiego małżonka (jako współwłaściciela i spadkobiercy).

Tak samo należałoby postąpić, gdyby nieruchomość była zakupiona tylko przez jednego małżonka i sfinansowana jego majątkiem osobistym – on powinien sporządzić testament notarialny z zapisem windykacyjnym na rzecz drugiego małżonka jako spadkobiercy.  Tylko taki sposób postępowania pozwala właścicielowi (współwłaścicielowi) mieć pewność, że w razie jego śmierci nieruchomość należała będzie tylko do osoby, którą on wskaże w zapisie windykacyjnym w testamencie notarialnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Szkody wyrządzone przez dorosłego syna a odpowiedzialność rodziców

Mamy dorosłego syna, który dopuścił się ciężkiego uszkodzenia ciała innej osoby. Syn mieszka u nas. My posiadamy dom i mieszkanie. Czy...

 

Miejsce parkingowe dla lokatora na wspólnym podwórzu

Dzielimy podwórze z dwoma współwłaścicielami. Nasz udział wynosi 3/4 całości, a 1/4 część przypada współwłaścicielom. Jeden...

 

Wspólne konto bankowe po ubezwłasnowolnieniu

Mam wspólne konto bankowe z siostrą, która prawdopodobnie zostanie ubezwłasnowolnia – z takim wnioskiem do sądu wystąpiła druga siostra...

 

Wykonanie przez gminę drogi na prywatnym terenie

Wykonanie przez gminę drogi na prywatnym terenie

Kilkanaście lat temu podzieliłem działkę rolną na działki budowlane i je sprzedałem. W 2015 r. gmina na moim terenie wykonała drogę asfaltową...

Parkowanie przez sąsiada TIR-a pod oknem

Mam problem z sąsiadem, który parkuje TIR-a - samochód ciężarowy z naczepą niemal pod moim oknem. Owszem, na swojej posesji, ale tylko 6 m od...

 

Umocowanie komornika do depozytu sądowego

Jak powinno wyglądać „umocowanie” komornika do depozytu sądowego?

 

Nieuregulowana sprawa domu po dziadkach

Mieszkamy w domu, który niegdyś należał do dziadków Dziadkowie nie żyją, ale rodzice nie przeprowadzili postępowania spadkowego. Nie mamy żadnych...

 

Jak odzyskać dostęp do wspólnego samochodu?

Jestem w związku małżeńskim bez rozdzielczości majątkowej, prowadzę działalność gospodarczą na swoje nazwisko w formie handlu obwoźnego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »