Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Duplikat świadectwa szkolnego do emerytury

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-07

Potrzebny jest mi duplikat świadectwa szkolnego do emerytury. Napisałam podanie do szkoły, do której uczęszczałam, ale niestety sekretarka poinformowała mnie, że nie może odnaleźć mojego świadectwa. Co mam zrobić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

W Pani przypadku prawdopodobnie konieczne będzie wszczęcie postępowania o odtworzenie dokumentu.

Podstawą prawną wniosku o odtworzenie dokumentu jest dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki (Dz. U. z 1945 r. Nr 27, poz. 164 ze zm.). Dotyczy on odtwarzania zaginionych lub zniszczonych dyplomów naukowych lub świadectw ukończenia wszelkiego rodzaju szkół i kursów lub poszczególnych klas tego rodzaju zakładów naukowych, praktycznej nauki zawodu, odbycia praktyki zawodowej, a także świadectw lub dyplomów na tytuł mistrza lub czeladnika i wszelkiego rodzaju stanowiska w zawodzie lub pracy zawodowej. Wniosek o odtworzenie dokumentu powinien odpowiadać ogólnym warunkom dotyczącym wniosku o wszczęcie postępowania w trybie nieprocesowym (art. 511 § 1, art. 187 i art. 126 K.p.c.), a ponadto zawierać dokładną treść zaginionego lub zniszczonego dokumentu, jeżeli to możliwe, w dosłownym jego brzmieniu oraz żądanie odtworzenia dokumentu zgodnie z tą treścią i powołanie dowodów na poparcie tego żądania (art. 2 cyt. dekretu). Do wniosku o odtworzenie dokumentu należy dołączyć zaświadczenie właściwej instytucji lub osoby, stwierdzające niemożność uzyskania dokumentu w inny sposób i przyczyny tego (art. 3 cyt. dekretu).

Sąd rozpoznaje sprawę w trybie postępowania nieprocesowego (art. 5 powołanego dekretu i art. X § 1 przep. wprow. K.p.c.). Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy (art. 1 cyt. dekretu).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398), od wniosku pobrana będzie opłata stała w kwocie 40 zł.

Postępowanie takie wszczyna się, jeżeli spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

1) zniszczeniu lub zaginięciu uległ dyplom naukowy, świadectwo ukończenia różnego rodzaju szkół i kursów, jak również poszczególnych klas takich instytucji, świadectwo praktycznej nauki zawodu, odbycia praktyki zawodowej, świadectwo lub dyplom na tytuł mistrza lub czeladnika i wszelkiego rodzaju stanowiska w zawodzie lub pracy zawodowej;

2) zainteresowana osoba nie może uzyskać nowego dokumentu lub jego duplikatu albo zastępczego zaświadczenia w instytucji lub u osoby, która dokument wystawiła, ponieważ:

a) stosowne akta niezbędne do wydania nowego dokumentu lub jego duplikatu zginęły lub uległy zniszczeniu, albo

b) instytucja, która dokument wydała, już nie istnieje lub osoba, która dokument wydała, nie żyje i nie pozostawiła akt, na podstawie których możliwe byłoby wystawienie nowego dokumentu lub duplikatu.

Zgodnie z art. 3 dekretu:

„1. Do wniosku o odtworzenie dokumentu winno być dołączone zaświadczenie instytucji lub osoby, która dokument wystawiła, stwierdzające odmowę wystawienia nowego dokumentu lub duplikatu z powodu zaginięcia lub zniszczenia akt, a w przypadku zwinięcia powyższej instytucji lub śmierci tej osoby – zaświadczenie władzy gminnej miejsca wystawienia dokumentu, stwierdzającego zwinięcie instytucji lub śmierć osoby i niepozostawienie przez nią akt, na podstawie których mógłby być wystawiony nowy dokument lub jego duplikat.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również przy odtwarzaniu dokumentów, wystawionych za granicą, z tą różnicą, iż podpisy na zaświadczeniach, stwierdzających niemożność wystawienia nowego dokumentu lub jego duplikatu albo autentyczność zaświadczenia, winny być stwierdzone przez konsulat lub przedstawicielstwo polskie. Zaświadczenia powyższe mogą być także wystawiane przez konsulaty lub przedstawicielstwa polskie za granicą.

3. Bez złożenia wymienionych w ust. 1 lub 2 zaświadczeń wniosek o odtworzenie jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że wniosek dotyczy dokumentu wystawionego poza obecnymi granicami Polski, a przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, właściwe przedstawicielstwo polskie lub konsulat stwierdzone zostanie, że uzyskanie tych zaświadczeń jest niemożliwe lub bardzo utrudnione albo wymaga bardzo długiego czasu.

4. Do czasu utworzenia konsulatów i przedstawicielstw polskich za granicą wnioski o odtworzenie dokumentów, wystawionych poza granicami kraju, można składać bez załączenia zaświadczeń wymienionych w ust. 2.”

Jeżeli nowy dokument lub duplikat nie może być wydany z powodu zniszczenia lub zaginięcia akt, do wniosku koniecznie należy dołożyć zaświadczenie instytucji lub osoby, która dokument wystawiła, stwierdzające odmowę wystawienia nowego dokumentu lub duplikatu ze wskazanych wyżej względów.

Jeżeli sąd uwzględni wniosek, wyda postanowienie, w którym zawrze istotną treść zaginionego lub zniszczonego dokumentu.

Po uprawomocnieniu się postanowienia będzie Pani mogła zażądać odpisu tego postanowienia, który zastępuje utracony dokument.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »