Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup części nieruchomości od syndyka a wygaśnięcie obciążeń

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-11-03

Jestem zainteresowany zakupem ułamkowej części nieruchomości sprzedawanej przez syndyka w postępowaniu upadłości konsumenckiej. Ułamkowa część nieruchomości weszła w skład masy upadłościowej. Czy taki udział w nieruchomości jest wolny od wszystkich obciążeń, zabezpieczeń, roszczeń? Czy ta część nieruchomości jest wolna od długów i hipoteka na tej części wygaśnie?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Skutki prawne sprzedaży nieruchomości następują tak, jak skutki prawne sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, z odrębnościami przewidzianymi w art. 313 ust. 2-4 Prawa upadłościowego i naprawczego. Nabywca nieruchomości kupionej w postępowaniu upadłościowym nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych (art. 971 K.p.c.). W postępowaniu upadłościowym likwidacja następuje przez sprzedaż. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza (art. 321 ust. 1). Umowa sprzedaży jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów (art. 999 § 1 in principio K.p.c.).

Tak więc sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące. Termin ten liczy się od dnia podania do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowania w dzienniku o zasięgu lokalnym postanowienia o ogłoszeniu upadłości, w którym sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sprzedaż nieruchomości nie powoduje wygaśnięcia służebności drogi koniecznej oraz służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia, a także użytkowania oraz prawa dożywotnika. Prawa te pozostają nadal w mocy.

Jeżeli służebność gruntowa nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, lecz jest dla nieruchomości władnącej konieczna i nie obniża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej, na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej w zarzutach do planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej, sędzia-komisarz może postanowić, że ta służebność gruntowa zostaje utrzymana w mocy. Obojętne jest, czy służebność gruntowa ujawniona jest w księgach wieczystych. Sędzia-komisarz utrzymuje służebność postanowieniem; może też oddalić wniosek, jeżeli służebność obniża w sposób istotny wartość nieruchomości obciążonej albo wniosek został zgłoszony po terminie przewidzianym w art. 313 ust. 4 in principio. Jeżeli wniosek o wyłączenie zgłoszony został w zarzutach do planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej, podlega on rozpoznaniu razem z zarzutami. Wartość służebności gruntowej utrzymanej w mocy nie zalicza się na cenę nabycia, ponieważ kwestia ta powinna być wyraźnie unormowana w ustawie, a takiego unormowania ustawowego nie ma.

Z mocy samego prawa pozostają w mocy służebność drogi koniecznej (art. 145 K.c.), służebność przesyłu (art. 3051 K.c.), służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia (art. 151 K.c.). Należy podzielić pogląd, że na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 Pr.up.n. warunkiem pozostania tych praw w mocy jest ich ujawnienie w księdze wieczystej lub zgłoszenie w terminie wyznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Do hipotek powstałych przed ustanowieniem współwłasności postanowienie o przysądzeniu własności części ułamkowej nieruchomości nie odnosi żadnego skutku. Nabywca ponosi tylko odpowiedzialność rzeczową i nie będzie on spłacał hipoteki. Brak jest podstaw do włączenia hipoteki w cenę nabycia i na obniżanie o jej kwotę wartości nieruchomości przy oszacowaniu. Do hipotek powstałych po ustanowieniu współwłasności wymienione zasady nie odnoszą się, zastosowanie znajdują tylko reguły z art. 1000 § 1 K.p.c. Ważna jest zatem data ustanowienia hipoteki.

Hipoteka wygasa, ale pozostają prawa wskazane powyżej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »