Dziedziczenie samochodu we współwłasności

Sporządziłam akt poświadczenia dziedziczenia po śmierci męża. Ja jako żona i 2 dzieci dziedziczymy po 1/3części. Dom po 1/3 z części męża. Jest jeszcze samochód, zarejestrowany jako właściciel był mąż i współwłaściciel – córka. Wartość samochodu 50 000 zł. Jak mam to wpisać w druk SD-Z2?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie samochodu we współwłasności

Spadek dla kilku osób

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn „podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności”.

Ponieważ przepisy ww. ustawy nie definiują pojęć: spadek czy dział spadku oraz współwłasność, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W myśl przepisu art. 922 § 1 ww. Kodeksu cywilnego „przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób”. Stosownie do art. 925 w zw. z art. 924 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 1035 cyt. ustawy).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Współwłasność samochodu

Natomiast zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny przez współwłasność należy rozumieć stan, gdy własność tej same rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Co oznacza, że każdemu ze współwłaścicieli przysługują wszystkie atrybuty prawa własności (tzn. wszystkie uprawnienia składające się na własność). Z kolei niepodzielność oznacza, że każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie do jej części odpowiadającej udziałowi.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.


W Pani przypadku należy ustalić, jaki udział wchodzi w skład spadku po mężu. Rozumiem, że nieruchomość stanowiła własność małżonków. Jeśli nieruchomość warta jest w całości np. 100 000 zł, masa spadkowa warta jest 50 tys. i jest dzielona na 3 spadkobierców.

Jeśli mieliście wspólność ustawową, auto nabyte było w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny. Pani i mąż macie wspólnie 1/2 (nie ma znaczenia, kto był wpisany w dowód rejestracyjny, przynależność do majątku wspólnego istnieje z mocy prawa), córka 1/2. Udział spadkowy męża zmarłego wynosiły 1/4 wartości auta – do podziału na 3 spadkobierców.

W druk należy więc wpisać 1/3 z 12 50 zł – tyle każde z Państwa dziedziczy. Jeśli auto było nabyte przed zawarciem małżeństwa albo przy rozdzielności majątkowej i nie stanowi majątku wspólnego, wówczas masa spadkowa po mężu jest warta 25 000 zł i w taką wartość należy wpisać do druku. Każde z Państwa odziedziczył wówczas 1/3 z 25 000 zł.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »